Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122005
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Vaivaraitė, Ieva
Title: Knygų paaugliams dizainas Lietuvoje ir Latvijoje 1990-2009
Other Title: The design of books for teenagers in Lithuania and Latvia in years 1990 to 2009
Extent: 126 p.
Date: 1-Jun-2010
Keywords: knyga;paauglys;dizainas;iliustracija;tipografika;book;teenager;design;illustration;typography
Abstract: Darbe tiriamas knygų paaugliams dizainas Lietuvoje ir Latvijoje 1990-2009 m. Analizuotos knygos, kurios sulaukė skaitytojų, literatūrologų pripažinimo, buvo įvertintos knygų vaikams ir paaugliams konkursuose – viso beveik pusšimtis leidinių. Žvelgiant į knygą kaip į estetinę, kultūrinę vertę turintį objektą, tyrimu siekta išryškinti bei palyginti knygų paaugliams dizaino Lietuvoje ir Latvijoje ypatumus ištiriant šių leidinių apipavidalinimo elementus bei jų sąveiką. Siekiant šio tikslo, atskirose darbo dalyse atskleista knygos dizaino specifika, apžvelgta knygų apipavidalinimo raida XX a., įsigilinta į paauglių psichologiją, pristatyta knygų paaugliams atsiradimo istorija Vakarų pasaulyje bei Lietuvoje ir Latvijoje, ištirti minėtųjų šalių knygų paaugliams dizaino ypatumai. Atliekant tyrimą naudotasi aprašomuoju, aprašomuoju analitiniu, istoriniu, lyginamuoju, formaliosios analizės metodais. Darbe remiamasi kelių skirtingų disciplinų teorijomis. Pasitelkiamas tiek psichologijos mokslas, siekiant geriau pažinti paauglius ir jų poreikius, tiek grafinio dizaino teorija, padedanti atskleisti analizuojamų knygų apipavidalinimo ypatumus. Taip pat remiamasi poststruktūralistiniu požiūriu į grafinį dizainą: knygos apipavidalinimas laikomas tiek pat reikšmingu, kiek ir literatūrinis jos turinys, nes kiekvienas knygos elementas priklauso kultūrinių reprezentacijų tinklui ir pats savaime generuoja papildomas reikšmes. Atlikus tyrimą įvardinti atskirų knygos dizaino elementų bei jų sąveikos ypatumai, atitikimas potencialaus skaitytojo psichologiniam portretui. Prieita išvadų, kad Lietuvos ir Latvijos knygų paaugliams dizaino bruožai panašūs: vyrauja tokie patys formatai ir apimtys, komponavimo principai, iliustracijų pobūdis ir atlikimo technika, naudojami panašūs šriftai ir teksto rinkinio plokštumos konstravimo būdai. Knygų kūrėjai mažai eksperimentuoja, nesinaudoja XX a. knygos meno strategijų įvairove. Pagrindiniai, dažniausiai pasitaikantys trūkumai – visumos nevientisumas, darnios dizaino dalių sąveikos stoka, apipavidalinimo elementų neatitikimas potencialaus skaitytojo psichologiniam portretui. Išvadose taip pat pateikiami sėkmingo knygų paaugliams dizaino pavyzdžiai bei rekomendacijos knygų apipavidalinimo kokybei gerinti.
This study investigates the design of books for teenagers in Lithuania and Latvia in years 1990 to 2009. Almost half a hundred books have been analyzed – the ones that received recognition of both readers and literary persons, and those which were well evaluated in the contests of books for children and youth. Looking into a book as if it was the object having both aesthetic and cultural value, the research has tried to reveal and to compare design peculiarities of books for teenagers in Lithuania and Latvia, examining design elements and their interaction. To achieve this aim, in separate parts of the research the specificity of book design is uncovered and its development in 20th century is reviewed. There is a focus on teenagers' psychology, the research paper also presents the history of how books for teenagers emerged in Western world, Lithuania and Latvia, and examines design peculiarities of books for teenagers in the above mentioned countries. To carry out the research such methods as descriptive, descriptive - analytical, historical, comparative and the method of formal analysis are used. The work is based on theories of several different disciplines. Psychological science is used to better understand teenagers and their needs. The graphic design theory helps to uncover design peculiarities of the books analyzed. Post structural approach to graphic design is also used – the design of the book is considered to be as important as its literary content, as each element of a certain book belongs to the web of cultural representations and it generates supplementary meanings. After carrying out the research separate elements of book design and their interaction features are identified, together with correspondence with psychological portrait of a potential reader. The following conclusions were reached – design features of books for teenagers in Lithuania and Latvia are similar – the same formats and volumes, principles of composition, types and techniques of illustrations are predominant, and also similar fonts and ways of constructing layout are used. The creators of books do not experiment much and do not use the variety of 20th century book art strategies. The drawbacks which occur most often are the lack of a cohesive whole, and miscorrespondence of design and its elements with psychological portrait of a potential reader. In the conclusions successful designs of books for teenagers together with recommendations on book design improvement are presented.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122005
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

4
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.