Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121059
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Šalaševičienė, Vaida
Title: Savanoriškos veiklos plėtotė Marijampolėje: nevyriausybinių socialinio darbo organizacijų patirtis
Other Title: Development of Voluniering in Marijampole: Experience of Non-governmental Social Work Organizations
Extent: 83 p.
Date: 27-May-2015
Keywords: Savanorystė;nevyriausybinės organizacijos;savanorystės valdymas;Voluntary;Non - governmental organizations;management of voluntary
Abstract: Savanoriška veikla užima vis didėjantį vaidmenį visuomenės gyvenime. Europoje savanoriška veikla yra vykdoma įvairiose srityse bei atspindi Europos Sąjungos šalių taikomų priemonių ir tradicijų skirtumus. Tačiau visoje Europos Sąjungoje savanoriška veikla yra svarbi visuomeninės veiklos dalis. Lietuvoje savanoriškos veiklos raiška nėra išsamiai tyrinėtas reiškinys, nors savanorių telkimas ir išlaikymas NVO yra didelis privalumas, kadangi sutaupo laiką ir išteklius išeikvojamus naujų savanorių mokymams. Tyrimo problemą ir aktualumą apibūdina vis didėjantis savanorystės poreikis šiandieninėje Lietuvos visuomenėje, išgyvenančioje migraciją ir senėjimą, o taip pat NVO vaidmens reikšmingumas socialinių paslaugų deinstitucionalizavimo idėjos kontekste. Tačiau menkas savanorystės reiškinio ištirtumas, nepakankamas ir nelygiavertis NVO vaidmens visuomenėje suvokimas neleidžia pilnai išnaudoti šių organizacijų potencionalumo, plėtojant savanorystės ir pilietiškumo idėjas Lietuvoje. Praktikoje stebima savanoriškos veiklos valdymo kompetencijos stoka riboja savanoriškos veiklos organizavimui svarbių programų, priemonių plėtotę. Tyrimo klausimai: Kokia savanorystės prasmė nevyriausybinių organizacijų aplinkoje? Koks nevyriausybinių organizacijų vaidmuo plėtojant savanorystę? Tyrimo tikslas: atskleisti nevyriausybinių organizacijų patirtį organizuojant savanorišką veiklą Marijampolėje. Tyrimo uždaviniai: 1) aptarti teorinius ir praktinius savanoriškos veiklos organizavimo aspektus nevyriausybinėse organizacijose; 2) atskleisti nevyriausybinių organizacijų potencionalumą organizuojant savanorišką veiklą; 3) aprašyti nevyriausybinių organizacijų galimybes plėtojant savanorišką veiklą Marijampolėje. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, sisteminimas, apibendrinimas, siekiant išanalizuoti tyrimo problemą. Kokybinis tyrimo ir duomenų apdorojimo metodas. Duomenims rinkti naudotas pusiau struktūruotas interviu. Empirinio tyrimo metu gautiems duomenims įvertinti taikyta kokybinės turinio (content) analizės koncepcija. Atlikus NVO darbuotojų ir savanorių interviu analizę išryškėjo, kad NVO neišnaudoja visų turimų galimybių skatinant savanoriavimą Marijampolėje. Interviu tekstų analizės metu išskirtos keturios pagrindinės temos: savanorišką veiklą skatinantys motyvai, savanoriškos veiklos reikšmingumas, savanoriškos veiklos organizavimas, problemos kylančios organizuojant savanorišką veiklą. Temų analizė atskleidė pagrindines NVO problemas organizuojant savanorišką veiklą: veiklos viešinimo, nepasiruošimo priimti savanorius, darbuotojų kompetencijos plėtotės, motyvavimo savanorių veiklos tęstinumui trūkumas, apmokymų netikslingumas, veiklos planavimo, kontrolės sistemos paviršutiniškumas, skatinimo sistemos netobulumas. Šios problemos sąlygoja neefektyvią, pasyvią ir trumpalaikę savanorystės raišką regione. Todėl būtina tobulinti savanariškos veiklos organizavimo sistemą, taikant šiuolaikinius vadybos metodus. Įvertinus esmą situaciją pateikti projektiniai pasiūlymai: “Marijampolės nevyriausybinių organizacijų darbuotojų kompetencijos plėtotės kryptys”.
Volunteering takes up an important role in public life. In Europe, voluntary activities are carried out in different areas and reflect the differences of the traditions as well as imposed measures of the European Union member states. Still, throughout the whole Europe, volunteering is an important social activity. Expression of volunteering is not a thoroughly researched phenomenon in Lithuania, although recruitment and retention of volunteers is a big benefit for NGOs, as this way time and resources wasted training new volunteers are saved. The research problem and relevance are described by an increasing demand for volunteering on today’s Lithuanian society, undergoing migration and aging, as well as the significance of NGOs in the context of deinstitualization of social services. However, poor exploration of the phenomenon of volunteering, inadequate and unequal perception of the role of NGOs in society does not fully exploit the potential of these organizations by developing the ideas of volunteering and civic ideas in Lithuania. In practice, the lack of management competence of voluntary activity limits the development of important programs and tools for organizing voluntary activities. Questions for the research: What is the meaning of voluntary work in the environment of non-governmental organizations? Aim of the research: to disclose the experience of non-governmental organizations in organizing voluntary activities in Marijampolė. Objectives of the research: 1) to discuss the theoretical and practical aspects of organizing voluntary activities in non-governmental organizations; 2) to disclose the potential of non-governmental organizations in organizing voluntary activity; 3) to describe the abilities of non-governmental organizations in terms of developing voluntary activities in Marijampolė. Research methods: analysis, systemization, generalization of scientific literature and documents in order to analyse the research problem. Qualitative method of research and data processing was applied. Data collection used semi-structured interviews. To assess data generated during empirical research, concept of qualitative content analysis was used. After the interview of NGO workers and volunteers, analysis showed that NGOs do not cover all the options available in promoting volunteering in Marijampolė. Interview texts analysis distinguished four main themes: motives promoting volunteering, importance of volunteering, organization of voluntary activity, and problems arising during the organization of volunteering. Topic analysis revealed the main problems of the NGOs while organizing voluntary activities: publication, unreadiness to accept volunteers, staff competence development, lack of motivation for continuity of voluntary activities, inexpedience training, superficiality of activity planning and control system, and an imperfect promotion system. These problems lead to ineffective, passive, and short-term expression of voluntary activities in the region. Therefore, it is necessary to improve the system of voluntary organization using modern management methods. Having assessed the current situation, the following proposals were presented: ‘Development trends of Marijampole NGO staff competence’.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121059
Affiliation(s): Socialinio darbo katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.