Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120919
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Mačiulienė, Loreta
Supervisor: Bukantantaitė, Daiva
Title: Ikimokyklinės įstaigos pasirengimo neįgalių vaikų integracijai modelis
Other Title: The model of preparation of the pre-school institution for disabled children’s integration
Extent: 60 p.
Date: 9-Jun-2008
Keywords: neįgalūs vaikai;integracija;kompetencija;disabled children;integration;competence
Abstract: Darbe sprendžiami neįgalių vaikų integracijos ikimokyklinėje įstaigoje klausimai, nes gausi informacija apie neįgalių vaikų integraciją, adaptaciją visuomenėje keičia žmonių požiūrį į neįgaliųjų integracijos galimybes bendrojo tipo ugdymo įstaigose. Anksti pradėtas ugdymas ir kvalifikuotų specialistų darbas su neįgaliais vaikais garantuoja geresnius socialinės integracijos rezultatus ir didesnį savarankiškumą ateityje. Mokslinė bei metodinė literatūra neįgaliųjų vaikų ikimokyklinio ugdymo tema patvirtina, jog neįgaliųjų vaikų integracija reikalauja kompleksinių sprendimo būdų. Neįgalių vaikų ugdymui ikimokyklinėse įstaigose yra sudarytos tik minimalios galimybės, nes trūksta specialist���, žinių ir įgūdžių pedagogams, informacijos tėvams, lėšų. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautus rezultatus, darbe parengtas ikimokyklinės įstaigos pasirengimo neįgalių vaikų integracijai modelis. Tyrimo problema – neįgalių vaikų integracija ikimokyklinio ugdymo įstaigose beveik nevyksta. Tyrimo objektas – neįgalių vaikų integracija ikimokyklinėje įstaigoje. Tyrimo tikslas – pateikti ikimokyklinės įstaigos pasirengimo neįgalių vaikų integracijai modelį. Siekiant šio tikslo, numatyti uždaviniai: aptarti neįgaliųjų situaciją Lietuvoje, neįgalaus vaiko vietą bei ugdymą visuomenėje ir šeimoje, atskleisti tėvų ir pedagogų požiūrį į neįgalių vaikų integracijos galimybes ikimokyklinėje įstaigoje, išskirti pagrindinius veiksnius, galinčius įtakoti neįgalių vaikų integraciją ikimokyklinėje įstaigoje, sukurti ikimokyklinės įstaigos pasirengimo neįgalių vaikų integracijai modelį. Tyrimo metodai: mokslinės bei metodinės literatūros analizė, anketinė apklausa. Statistinė analizė atlikta, naudojant kompiuterinę EXEL programą. Tyrimo dalyviai: Kauno lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ 37 pedagogai ir 150 įstaigą lankančių vaikų tėvų. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog neįgaliųjų situacija yra problematika. Tirtoje ikimokyklinėse įstaigose yra sudarytos minimalios galimybės integruoti neįgalius vaikus, nes susiduriama su psichologinio, socialinio, pedagoginio, materialinio pobūdžio sunkumais. Pagrindiniai veiksniai, galintys įtakoti neįgalių vaikų integraciją: motyvacijos integruoti neįgalius vaikus skatinimas, socialinės-ekonominės šeimos ir institucijos situacijos gerinimas, emocinio saugumo užtikrinimas, informatyvumas, įstaigos vadovų ir personalo kompetencijos plėtra. Išanalizavus tyrimo rezultatus, sukurtas ikimokyklinės įstaigos pasirengimo neįgalių vaikų integracijai modelis. Tyrimo metu gauti rezultatai bus panaudoti pasirengiant neįgalių vaikų integracijai Kauno lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“.
The problems of disabled children’s integration in the pre-school institution are being dealt in this research because abundant information about disabled children’s integration and their adaptation in society changes people’s attitudes towards the possibilities of disabled people’s integration in institutions of general education. Early education and qualified specialists’ work with disabled children guarantee better results of social integration and higher independence in the future. Scientific and methodical literature related to disabled children’s pre-school education confirm the fact that disabled children’s integration requires integrated ways of solution. Disabled children are provided only with minimal possibilities because of the lack of specialists, pedagogues’ knowledge and skills, information for parents, and finances. Referring to the results of the research, the model of preparation of the pre-school institution for disabled children’s integration is formulated. The problem of the research – disabled children’s integration in pre-school educational institutions is hardly proceeding. The object of the research – disabled children’s integration in a pre-school institution. The aim of the research – to present the model for preparation of pre-school institution for disabled children’s integration. In order to attain the aim, the following objectives were formulated: to discuss the situation of the disabled in Lithuania, the disabled child’s place and education in society and family; to reveal parents and pedagogues’ attitudes towards the possibilities of disabled children education in a pre-school institution; to distinguish the major factors which can influence disabled children’s integration in a pre-school institution; to create the model for preparation of a pre-school institution for disabled children’s integration. Methods of the research: the analysis of scientific and methodological literature, questionnaire research. Statistical analysis is made using EXCEL. The participants of the research: 37 pedagogues from the kindergarten “Kūlverstukas” in Kaunas and 150 parents of children attending this kindergarten. After conducting the research, it has become evident that the situation of the disabled is problematic. In the pre-school institution, in which the research was conducted, minimal possibilities are provided for disabled children’s integration because difficulties of psychological, social, pedagogical, and financial kind are faced. The main factors, which can affect disabled children’s integration, are the following: incentive for motivating to integrate disabled children, improvement of social-economic situation of the family and the institution, assurance of emotional security, providing information, development of competence of the leaders and the staff of the institution. After analyzing the results, the model of preparation of the pre-school institution for disabled children’s integration was created. The results obtained from the research will be used in the process of preparing for disabled children’s integration in the kindergarten “Kūlverstukas” in Kaunas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120919
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

91
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.