Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120488
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Grisiūnienė, Sigita
Supervisor: Šuliakaitė, Algė
Title: Žmogiškųjų išteklių ugdymas švietimo organizacijoje
Other Title: Human Resource Development in Educational Institution
Extent: 64 p.
Date: 6-Jun-2014
Keywords: žmogiškieji ištekliai;ugdymas;švietimo organizacija;human resource;development;educational institution
Abstract: Šiuo darbu buvo siekiama išryškinti žmogiškųjų išteklių ugdymo situaciją švietimo organizacijoje. Žmogiškieji ištekliai – tai organizacijos darbuotojai, pasižymintys tam tikrais fiziniais, dvasiniais bruožais, išsilavinimu, patirtimi, ir taikydami savo žinias, gebėjimus ir kompetencijas kuria materialias ir dvasines gėrybes. Taip pat tai - organizacijos turtas, kuris skatina sėkmingą organizacijos veiklą, tikslų įgyvendinimą. Žmogiškieji ištekliai apima ne tik pavienius darbuotojus, bet ir organizacijos komandą ir pačią organizaciją. Atskleista, kad žmogiškųjų išteklių ugdymas apima organizacijos darbuotojų nuolatinio mokymo(si) ir ugdymo(si) sistemų organizavimą ir valdymą. Į žmogiškųjų išteklių ugdymą įeina: individualus mokymas, komandų ugdymas, organizacijos ugdymas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas orientuotas į bendrus organizacijos tikslus ir poreikius bus sėkmingesnis ir efektyvesnis.Mokymai, tiek individualūs, tiek vadovų, komandų ar organizacijos, organizuojami numatant gerinti organizacijos veiklą, siekti geresnių rezultatų. Žmogiškųjų išteklių ugdymas - tai ugdymo, mokymo, kvalifikacijos tobulinimo būdų sistema. Rekomenduojama investicija į darbuotojų mokymus, kurių reikės ateityje yra daug naudingesnė ir svarbesnė už tas investicijas, kurių reikia dabartinėje profesinėje veikloje. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad tirtoje X švietimo organizacijoje, žmogiškųjų išteklių ugdymas, išskiriant tris jo lygmenis, yra labiau orientuotas į dabartį, į dabartines profesines veiklas. Pasirenkami mokymai yra orientuoti į dabartį, į problemų sprendimą, o ne pasirengimą pokyčiams. Mokyklos strateginio plano atidus išnagrinėjimas turi įtakos darbuotojų požiūriui į organizacijos ugdymo veiklas. Gali būti, kad strateginio plano atidus išnagrinėjimas ar įsitraukimas į strateginio plano kūrimą įgalintų planuoti ir organizuoti tokį organizacijos žmogiškųjų išteklių ugdymą, kuris padėtų organizacijai sėkmingai atliepti pokyčius ir išlikti konkurencingai rinkoje.
The objective of this work was to highlight the training situation of human resources in the educational organization. The human resources mean the organization’s employees, who are characterized by certain physical, spiritual characteristics, education, experience, and who create the material and spiritual values through application of their skills, knowledge and competences. They are the organization’s assets, which induce the successful activity of the organization and implementation of the objectives. The human resources cover not only the individual employees, but also the organization’s team and the organization. It was revealed that training of the human resources covers the organization and management of the systems of continuous teaching (learning) and (self)training of the organization’s employees. The training of human resources includes the following: individual teaching, team training, and training of the organization. The training of human resources directed towards the common goals and needs of the organization would be more successful and effective. The training (individual, training of the managers, teams or organization) is organized with the purpose to improve the organization’s activity and to endeavor at better results. The training of human resources is the system of methods of training, teaching and qualification improvement. It is recommended to invest into the employees’ training if they are needed in the future, because such an investment is more important and beneficial than the investments needed in the current professional activity. The results of the conducted research revealed that the training f human resources in the analyzed X education organization is more oriented to the present, present professional activities (three levels of training were distinguished). The optional courses are oriented to the present, solution of problems and not to the preparation for changes. The thorough examination of the school’s strategic plan affects the employees’ attitude to the organization’s training activities. It is possible that the thorough examination of the strategic plan or involvement in its creation would allow planning and organizing such training of the human resources that would help the organization to respond to the changes successfully and to stay competitive in the market.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120488
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

327
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.