Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120454
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTandzegolskienė, Ilona-
dc.contributor.authorLiubarskienė, Sigita-
dc.date.accessioned2020-12-22T20:49:27Z-
dc.date.available2020-12-22T20:49:27Z-
dc.date.issued2014-01-16-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/120454-
dc.description.abstractIkimokyklinių įstaigų pedagogų pasitenkinimas darbu yra svarbus akcentas produktyviai pedagoginei veiklai, kuri didžiąja dalimi priklauso ne tik nuo darbinės aplinkos, bet ir nuo paties pedagogo: jo poreikių, interesų, sugebėjimų, adaptacijos, motyvacijos, patirties. Problema: Nepakankamas veiksnių lemiančių ikimokyklinių įstaigų pedagogų pasitenkinimą darbu išskyrimas. Tyrimo klausimas: Kurie veiksniai lemiantys pasitenkinimą darbu yra aktualūs šių dienų ikimokyklinių įstaigų pedagogui? Objektas: Veiksniai lemiantys ikimokyklinių įstaigų pedagogų pasitenkinimą darbu. Tyrimo tikslas: Išskirti pasitenkinimą darbu lemiančius veiksnius aktualius šių dienų ikimokyklinių įstaigų pedagogui. Uždaviniai: 1. Apibūdinti ikimokyklinių įstaigų pedagogų darbinės veiklos ypatumus; 2. Aptarti pasitenkinimo darbu sąvoką bei jį lemiančius veiksnius; 3. Tyrimo metu išskirti pasitenkinimą darbu lemiančius veiksnius aktualius šių dienų ikimokyklinių įstaigų pedagogui. Tyrimo metodas: Mokslinės literatūros analizė, kiekybinis aprašomasis tyrimas. Tyrime dalyvavo 143 ikimokyklinio ugdymo pedagogai, dirbantys Kauno miesto ikimokyklinėse įstaigose. Tyrimo apibendrinimai ir išvados: Atliktas tyrimas atskleidė, jog pasitenkinimas darbu yra kintamas dydis, kuris labai priklauso nuo įvairių veiksnių Visus pasitenkinimą darbu lemiančius veiksnius galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes: išorinius ir vidinius. Išoriniai veiksniai yra kontroliuojami, juos galima keisti (santykiai su bendradarbiais, darbo sąlygos, atlyginimas ir kt.), o vidiniai veiksniai nekontroliuojami, jie priklauso nuo darbuotojo asmeninių savybių (išsilavinimas, amžius, darbo stažas ir kt.). Vieno apibrėžimo pasitenkinimui darbu nėra, kadangi tai labai plati sąvoka, priklausanti nuo daugelio faktorių. Pasitenkinimo darbu reiškinį plačiai paaiškina įvairios mokslinės darbo motyvacijos teorijos (F. Herzbergo dviejų veiksnių, Minesotos prisitaikymo darbe teorija ir kt.) Sėkmingą ikimokyklinio pedagogo veiklą lemia profesiniai gebėjimai, išsamios pedagogikos, etikos ir kitos žinios. Labai svarbios tokios asmens savybės kaip mokėjimas bendrauti, bendradarbiauti, spręsti konfliktus, planuoti veiklą, organizuoti ugdymo procesą. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, jog ikimokyklinių įstaigų pedagogai nepriklausomai nuo amžiaus, profesinės kvalifikacijos bei turimo darbo stažo daugiau ar mažiau yra patenkinti savo darbu. Buvo išskirti pasitenkinimo darbu veiksniai aktualūs šių dienų ikimokyklinių įstaigų pedagogui: darbo sąlygos, atlyginimas, psichologinė atmosfera darbe, vadovavimo stilius, pripažinimas ir įvertinimas, karjeros galimybės, vidinė motyvacija.lt
dc.description.abstractThe job satisfaction of preschool teachers is a significant agent for productive educational activities. At the most it depends on teaching environment. However a teacher’s personality (his/her needs, interests, skills, adaptation, motivation, experience etc.) is of no less importance. The Research Problem: The shortage of assigning factors that give satisfaction for preschool teachers’ activities. The Research Question: Which factors exactly are important and determine today’s preschool teachers’ job satisfaction? The Research Object: The factors defining job satisfaction of preschool teachers. The Research Aim: To disclose the facts defining the job satisfaction of preschool teachers. The Research Tasks: 1. To characterize the distinguishing features of preschool educational activities; 2. To discuss the general conception of job satisfaction and the factors of job satisfaction; 3. To separate out the factors which are topical for preschool teachers. The Research Method: The analysis of scientific literature and studies, the quantitative descriptive investigation. 143 preschool teachers, currently working in Kaunas preschool educational institutions, participated in the investigation. The Results and Conclusions of the Research: The research revealed job satisfaction is a variable dimension highly depending on different factors. All the factors determining job satisfaction can be divided into two main groups: external and internal. The external factor are kept in a control and alternating (the relationship of colleagues, work conditions, salary etc.) The internal factors are not under control. They depend on the personal features of an employee (education, age, practice experience etc.). There is no single definition for job satisfaction because it is a wide – ranging conception depending on various factors. The phenomenon of job satisfaction is widely clarified by different scientific theories ( F. Herzberg’s two-factors theory, the Minnesota Theory of Work Adjustment etc.) The success of a preschool teacher’s work is determined by professional skills, good knowledge of pedagogies and ethics. The personal features as ability to communicate, collaborate, solve work problems, plan activities, organize the educational process are of very high importance. The results of the research pointed out that preschool teachers are more or less satisfied with their job independently of their age and the length of their teaching experience. There have been marked out the urgent factors for a today’s preschool teacher: work conditions, salary, psychological atmosphere at work, management, recognition and appreciation, inner motivation.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent83 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectpasitenkinimas darbult
dc.subjectikimokyklinis ugdymaslt
dc.subjectmotyvacijalt
dc.subjectpedagogaslt
dc.subjectugdymaslt
dc.subjectjob satisfactionen
dc.subjectpre-school educationen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectteacheren
dc.subjecteducationen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleIkimokyklinių įstaigų pedagogų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniailt
dc.title.alternativeThe factors defining job satisfaction of preschool teachersen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptEdukologijos tyrimų institutas-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.