Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120326
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Klimenka, Gabrielius Edvinas
Title: Ezoterikos terminų vartojimo problemiškumas katalikiškoje pastoracinėje literatūroje
Other Title: The Issues of Usage of the Esoteric Terms in the Catholic Pastoral Literature
Extent: 85 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: ezoterika;magija;okultizmas;pastoracija;terminologija;esoterism;magic;occultism;pastoral;terminology
Abstract: Darbo tikslas: Lietuvių kalba išleistos ezoterinės literatūros apžvalga, išryškinant naudojamos ezoterinės terminologijos netikslumus, atskleidžiant kritišką požiūrį į terminologijos laisvą interpretaciją ir nusakant naudojamos tikslios terminologijos poveikį sėkmingai pastoracijai. Tikslui pasiekti buvo išsikelti tokie uždaviniai: - Apibrėžti religijotyrinius „magijos“, „ezoterikos“ ir „okultizmo“ terminus. - Pristatyti kaip vartojami ezoterikos terminai katalikiškoje pastoracijoje bei paaiškinti daromas klaidas. - Atskleisti terminų apsibrėžimo sau ir pastoracijos subjektui svarbą. - Nurodyti pavojus, kylančius dėl netikslios ezoterikos terminų vartosenos pastoracijoje. - Pateikti patarimus pastoracijos darbuotojams. Uždaviniams įgyvendinti ir tikslui pasiekti naudoti lyginamosios analizės ir sintezės metodai. Darbe apibrėžti „okultizmo“, „ezoterikos“ ir „magijos“ terminai: okultizmas yra sinkretinė XIX a. pr. - XX a. pr. maginės filosofijos kryptis, apjungianti to meto ezoterines praktikas, tokias kaip spiritizmas ir magija; ezoteriką galima apibrėžti kaip religinę filosofinę sistemą, kurios pagrindą sudaro maginiai ar parapsichologiniai ritualai ir metodai, padedantys kontaktuoti su anapusybe. Ezoterikos terminas pakankamai platus, nes savyje talpina visą paranormalybę, pradedant okultizmu ir spiritizmu, ir baigiant ekstrasensorika bei magija. Ezoterikoje ypatingą reikšmę turi iniciacija. Ezoterika tai bendras terminas, naudojamas visai maginei ir parapsichologinei pasaulėžiūrai apibrėžti. Magiją galime apibrėžti kaip antgamtės valdymo meną pasitelkiant įvairius ritualus ir magines formules. Išsiaiškinta, jog katalikiškoje pastoracinėje literatūroje ezoterikos terminai vartojami netiksliai. Terminams apibrėžti vartojamos dažnai nevienaprasmės, aiškiai nubrėžtų ribų bei turinio neatspindinčios sąvokos. Nesilaikoma Bažnyčios dokumentuose, kalbančiuose apie ezoterikos reikšmę ir pavojus, naudojamos terminologijos. Darbe atkreiptas dėmesys į tai, jog pastoracijos darbuotojas, kalbėdamas apie ezoteriką ar okultines praktikas pastoracijos subjektui, kaip niekas kitas turi išmanyti terminologiją. Tik taip jis galės oponuoti ezoteriniam mąstymui ir pasiekti tuos asmenis, kurie yra labiausiai įnikę į ezoterinių menų praktikavimą. Atskirai aptartas ir demonizavimo bei įbauginimo technologijų vartojimas pastoracinėje literatūroje ir iš to kylantys pavojai. Egzorcistinė literatūra dažnai pateikia bauginančius pasakojimus, kas kelia sumaištį pastoracijos subjekto širdyje bei jį įbaugina. Kaip praktikoje taip ir literatūroje dažnai demonizuojami dalykai, kurie iš esmės neturi nieko bendro su ezoterika, o tai, į ką išties reikėtų atkreipti dėmesį, lieka neįvertinta. Analizuojant pastoracinę literatūrą pastebėta klaidų, kurių kai kurios aptartos darbe. Klaidos suskirstytos į du tipus: faktines ir vertimo klaidas. Išskirtas kitų religijų demonizavimas egzorcistinėje literatūroje, kas iš esmės kertasi su Bažnyčios mokymu ir tarpreliginio dialogo siekimu. Analizės ir sintezės metodų taikymo pasėkoje parengtos gairės sielovadininkams. Skatinama atkreipti išskirtinį dėmesį į pastoracijos darbuotojų švietimą. Pasiūlymams iliustruoti kaip pavyzdys analizuojama sielovadininkų specializacijos ezoterinių menų studijose prie teologijos fakultetų galimybė. Tokios studijos būtų skirtos pastoracijos darbuotojams, kurie specializuojasi darbe su asmenimis, praktikuojančiais ezoteriką, ar nuo jos nukentėjusiais. Studijos nesiremtų praktika, o tik teoriniu ezoterinių menų subtilybių pažinimu. Galiausiai darbas iliustruojamas ezoterinio reiškinio pavyzdiniu aptarimu, idant pastoracijos darbuotojai žinotų, kaip galima plačiai nagrinėti ezoterikos pavojus, išmanant tikrąsias terminų reikšmes ir vengiant katalikiškos pastoracijos slengo.
The goal of this thesis: in accordance to the review of the esoteric literature in Lithuanian, to highlight the uncertainties of the esoteric terminology, to reveal a critical attitude to the free interpretation of the esoteric terminology and to describe the effects of the precise esoteric terminology to the success of pastoral work. To achieve the goal such tasks were raised: - To define the terms of magic, esoteric and occultism. - To introduce how the esoteric terms are used in the Catholic pastoral work as well as to explain the most common mistakes. - To reveal the importance of the precise terminology for the pastoral subject. - Indicate the risk arising from incorrect usage of esoteric terms in pastoral work. - To provide guidance for pastoral workers. In order to implement tasks and achieve thesis goal were used methods of comparative analysis and synthesis. While working the terms of occultism, esoteric and magic were defined. Occultism is the study of esoteric practices, including (but not limited to) magic and spiritualism; it is the syncretic type of magic philosophy common from the 19th to 20th century. Esotericism can be defined as a religious philosophical system, which is based on magic or parapsychology rituals and methods to come into contact with the Otherworld. The term of esoteric is very wide – a huge range of examples of esoteric movements and philosophies such, as occult, spiritism, extrasensory and magic, etc. are included. Magic can be defined as the art of management of the Otherworld through a variety of rituals and magic formulas. When analyzing Catholic pastoral literature, it was found that terms of esoteric are used inaccurately. To determine the terms are used polysemantic definitions without clear boundaries and accurate content. In most cases the terms used in Church documentation are neglected. The thesis drew attention to the fact, that pastoral workers as no one else have to be precise using terms in their work. Only in this way it is posible to oppose the esoteric thinking and reach those who practise esoteric arts. Furthermore, the usages of techniques of intimidation and demonization in the pastoral literature is discussed separately. Special notice was taken to the danger of using those techniques which wake confusion in the heart of pastoral subject. Both in practice and in literature things which have nothing in common with esoteric are demonized while what should be noted, remains underestimated. Much more, during the analysis of Catholic pastoral literature some errors were detected and noted in this thesis. As common in exorcist literature and odds with the teaching of the Church and interreligious dialogue was discuses demonizing of other religions. As the result of using analysis and synthesis methods is the guidelines for the pastoral workers. It is paid special attention to the education of pastoral workers in that guide. To illustrate the proposals some real situations are presented. First of all the possibility of esoteric studies for pastoral workers is discussed. Such studies would be devoted to pastoral workers who specialize in working with individuals practicing esotericism, or on its victims. It should be emphasized, that such studies based only on theoretical knowledge. Finally, the work is illustrated by a model of the phenomenon of esoteric situation in order to demonstrate the importance of knowing precise terms while analysing the dangers of esoteric.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120326
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

181
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.