Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120071
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Valiūnas, Dainius
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Lietuvos startuolių komunikacijos ypatumai. "BusyFlow" ir "TransferGo" atvejai
Other Title: Communication of Lithuanian Start-Ups: Cases of “BusyFlow” and “TransferGO”
Extent: 77 p.
Date: 23-Jan-2013
Keywords: startuoliai;interneto komunikacija;produkto kūrimas;komunikacija su investuotojais;inovacijos;start-ups;internet communication;product development;communication with investors;innovations
Abstract: Šiuolaikinėje visuomenėje internetas paliečia vis daugiau žmonių gyvenimus, o inovacijų sklaida nuolatos auga. Inovatyviai mąstančių antreprenerių kuriami startuoliai yra vienas iš esminių inovacijų sklaidos proceso elementų. “Facebook”, “Instagram”, “Twitter” – visos šios bendrovės pradėjo savo veiklą kaip maži technologiniai startuoliai ir išsiplėtė iki daugiamilijardinių korporacijų. Lietuvoje pastaruosius kelis metus taip pat pastebimas technologinių startuolių ir jiems skirtų renginių bei paramos būdų gausėjimas ir startuolių bendruomenės augimas. Interneto technologijų dėka veikiantys startuoliai ateityje gali būti vienais svarbiausių Lietuvos ekonomikos ramsčių todėl šio darbo tikslas yra įsigilinti į Lietuvos startuolių komunikacijos ypatumus bei atrasti tinkamiausią startuolių komunikacijos modelį. Magistro darbo objektas yra Lietuvos startuolių komunikacija. Darbo tikslas - įsigilinti į Lietuvos startuolių komunikacijos ypatumus bei atrasti tinkamiausią startuolių komunikacijos modelį. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti teorinius startuolių komunikacijos ypatumus bei suformuoti teorinį startuolių komunikacijos modelį; 2. Atlikti Lietuvos startuolių klasifikaciją bei patvirtinti interneto komunikacijos svarbą jų veikloje; 3. Papildyti teorinėje dalyje suformuotą komunikacijos modelį empirinio tyrimo duomenimis bei išskirti pagrindinius Lietuvos startuolių komunikacijos sėkmės faktorius; 4. Remiantis startuolių klasifikacija, empiriniu komunikacijos modeliu ir startuolių komunikacijos sėkmės faktoriais, ištirti dvejų Lietuvos startuolių atvejus ir įvardinti komunikacijos galimybes ir problemas. Atlikus literatūros apžvalgą, suformuotas teorinis startuolių komunikacijos modelis, kuris nurodo inovatyvios antreprenerio idėjos virtimą produktu ir jo kelią iki galutinio vartotojo. Tam, kad idėja būtų įgyvendinta, ankstyvoje stadijoje jai gali būti reikalingas išorinis finansavimas, su kurio tiekėjais turėtų būti palaikoma dvikryptė komunikacija tiesioginiais ir netiesioginiais kanalais, o vėlesnėje stadijoje, sukūrus produktą, jam būtų reikalinga efektyvaus viešinimo strategija, kuri turėtų būti paremta interneto komunikacija. Atlikus kiekybinę turinio analizę ir ištyrus 97 Lietuvos startuolių interneto svetaines, patvirtintos hipotezės, kad didžioji dalis Lietuvos startuolių kuria tik internete veikiančius virtualius produktus ar paslaugas, iš kurių dauguma yra internete veikianti programinė įranga, o rečiausiai kuriami fiziniai produktai ar teikiamos paslaugos. Be to, kad tuo buvo pagrįsta interneto komunikacijos svarba, šis tyrimas taip pat padėjo aiškiau pasirinkti konkrečius startuolius atvejų analizėms. Atlikus giluminius ekspertinius interviu su Lietuvos bei 3 pasaulio startuolių bendruomenės nariais, buvo papildytas teorinėje dalyje suformuotas komunikacijos modelis ir išskirti startuolių komunikacijos sėkmės faktoriai: 1. Trumpas ir aiškus problemos bei jos sprendimo pristatymas; 2. Aktyvus interneto komunikacijos naudojimas; 3. Nuolatinė komunikacija su testiniais ir galutiniais vartotojais bei jų klausymasis; 4. Tinkamas viešųjų ryšių išnaudojimas; 5. Konkretus ir aiškus prašomų investicijų įvardinimas bei pagrindimas komunikuojant su investuotojais. Galiausiai, ištirta „BusyFlow“ ir „TransferGO“ komunikacija, besiremiant empirinėje dalyje papildytu komunikacijos modeliu ir atrastais startuolių komunikacijos sėkmės faktoriais. Tyrimo rezultatai parodė, kad abu pasirinkti startuoliai teisingai vykdo savo komunikaciją išskyrus nepakankamą viešųjų ryšių išnaudojimą.
In the modern society, the Internet affects more and more people’s lives, and the spread of innovations continuously increases. The start-ups created by innovatively thinking entrepreneurs are one of the key elements in the innovation spread process. ‘Facebook’, ‘Instagram’, ‘Twitter’ — all of these companies started their business as small technological start-ups, and expanded since into multi-billion corporations. In the last few years, Lithuania is also seeing the proliferation of technological start-ups, events dedicated to them, and methods to support them, as well as the growth of start-up community. Owing to the Internet technology, operating start-ups may be one of the most important pillars of Lithuanian economy in the future, therefore the aim of this thesis is to delve into the communication features of Lithuanian start-ups and to discover the best model of start-up communication. The object the Master’s Thesis is the communication of Lithuanian start-ups. The aim of the Thesis — to delve into the communication features of Lithuanian start-ups and to discover the best model of start-up communication. The objectives of the Thesis are as follows: 1. To uncover theoretical features of start-up communication, and to formulate a theoretical model of start-up communication; 2. To perform the classification of Lithuanian start-ups, and to confirm the importance of on-line communication in their activities; 3. To supplement the model of communication formulated in the theoretical part with data gathered in the empirical study, and to distinguish the major success factors of Lithuanian start-up communication; On the basis of the classification of start-ups, the empirical model of communication, and the success factors of start-up communication, to investigate two cases of Lithuanian start-ups. Following the review of source material, the theoretical model of start-up communication has been formulated, which specifies the transformation of innovative ideas of an entrepreneur into the product and its path to the end user. In order for the idea to be implemented, at an earlier stage it may require the external funding, where the bi-directional communication through direct and indirect channels with the providers whereof should be maintained, and at a later stage after the development of the product, it may require an effective promotion strategy, which should be based on on-line communication. Following the quantitative content analysis and the study of 97 internet websites of Lithuanian start-ups, the hypotheses that the majority of Lithuanian start-ups develop only web-based virtual products and services, most of which is web-based software, and 5 physical products or services are developed rarely, have been affirmed. In addition to the fact that this validated the importance of on-line communication, this study also helped to select specific start-ups for case analyses in a clearer fashion. Following the in-depth expert interviews with Lithuanian and world start-up community members, the model of communication formulated in thetheoretical part has been supplemented, and the following success factors of start-up communication have been distinguished: 1. Concise and clear presentation of the problem and its solution; 2. Active use of on-line communication; 3. Continuous communication with test and end-users, as well as listening to them; 4. Proper use of public relations; 5.Specific and clear identification and justification of requested investments in communication with the investors. Finally, the communication of ‘BusyFlow’ and ‘TransferGO’ has been studied, based on the model of communication supplemented in the empirical part, and discovered success factors of start-up communication. The study results showed that both selected start-ups perform their communication properly, with the exception of insufficient use of public relations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120071
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

106
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.