Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120016
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Vaškevičiūtė, Laura
Title: Pagyvenusių žmonių apsisprendimas gyventi ilgalaikės globos namuose
Other Title: Decision Making of Older Adults to live in Long-Term Care Home
Extent: 76 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: apsisprendimas;pagyvenę žmonės;ilgalaikė globa;decision making;older adults;long-term care
Abstract: Visuomenės senėjimas, šeimų struktūros pokyčiai, didėjanti jaunų žmonių emigracija, visa tai sąlygoja, daugėjimą vienišų pagyvenusių žmonių, taip pat ilgalaikės globos institucijoje poreikio didėjimą. Šio magistro baigiamojo darbo tyrimo klausimas – kaip pagyvenę žmonės konstruoja savo apsisprendimą gyventi ilgalaikės globos namuose. Tyrimu siekiama atskleisti pagyvenusių žmonių apsisprendimą gyventi ilgalaikės globos namuose. Tyrimo objektas: pagyvenusių žmonių apsisprendimas gyventi ilgalaikės globos namuose. Šiame darbe vadovaujamasi socialinio konstrukcionizmo teorine koncepcija. Taip pat remiamasi prielaida, kad pagyvenusių žmonių apsisprendimas gyventi ilgalaikės globos namuose yra socialiai sukonstruotas. Šiame tyrime pasirinkta interpretuojamoji – konstruktyvistinė ontologija. Tyrime vadovaujamasi subjektyvistine – interpretuojamąja epistemologija. Siekiant atskleisti pagyvenusių žmonių apsisprendimą gyventi ilgalaikės globos namuose, pasirinktas kokybinis tyrimas, suteikiantis tyrėjai galimybę atvirai, unikaliai, holistiniu suvokimu, atskleisti pagyvenusių žmonių apsisprendimo reiškinį. Tyrimo duomenų rinkimo metodas – kokybinis pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo duomenų analizei pasirinkta grindžiamosios teorijos duomenų analizė. Tyrėjos interpretacijos duomenų analizės metu ir gautų tyrimo rezultatų tikslumas įvertinamas, pasitelkiant tyrimo dalyvių požiūrį („insider‘s view), „emic“ perspektyvą. Tyrimo rezultatai – pagyvenusių žmonių apsisprendimas gyventi ilgalaikės globos namuose: auntonominis apsisprendimas – yra asmens savanoriškai, pasirenkant, ieškant, vertinant gyvenimo sąlygas ilgalaikės globos įstaigoje įgyvendintas apsisprendimas. Bendradarbiaujantis – per abipusį bendradarbiaujantį santykį su šeimos nariu kartu įgyvendintas apsisprendimas. Deleguojantis – pagyvenusio žmogaus asmeninis apsisprendimas deleguotas kitam asmeniui. Visiškai deleguojančiu apsisprendimu pagyvenę asmenys savo apsisprendimą delegavo savo atstovui – socialiniam darbuotojui. Aktyviai deleguojančiu apsisprendimu – savo šeimos nariui. Pasyviai deleguojantis šeimos nariui apsisprendimas pasireiškė, kada pagyvenę asmenys nekontroliavo savo apsisprendimo, o už juos apsisprendė šeimos nariai. Apsisprendimą sąlygojantys veiksniai skirstomi į biologinius, socialinius, psichologinius.
Aging of society, family structure changes, the increasing emigration of young people, all this leads, an increasing number of single elderly people, as well as long-term care in institution need to increase. The objective of the thesis is to determinate the decision making of older adults to live in long-term care home. The research question under this research was, How older adults construct their own decision making to live in long-term care home? The object of this research is decision making of older adults to live in long-term care home. This research follows a theoretical concept of social constructionism. It also presumes that decision making of older adults to live in long-term care home is socially constructed. The interpretative – constructivist ontology and the subjective –interpretative epistemology was selected for this reserach. Qualitative research method has been selected for the analysis. Information was collected by means of semi-structured interview. This method provides an opportunity to have a closer, unique, holistic perception into phenomenon of decision making of older adults to live in long-term care home. Grounded theory method has been selected for the analysis of research results. To evaluate the accuracy of the research analysis researcher’s interpretations and results of this research data analysis the study participants’ views („insider‘s view), „emic“ perspective were included. Results of the research analysis are: decision-making approaches of older adults’ to live in long-term care home – autonomous – when person voluntary choose and has an ability to incorporate information and trust his/her own self-assesment, clear intention and purpose in planning his/her later life to live in long-term care home; collaborative – the older adults and their family members worked together trough mutual collaborative relationships to explore options of in-home services and together made the decision; delegated – when older adult delegated his/her own decision to other person: complete delegation to “surrogate” decision maker – social worker; active delegation to family member; passive delegation to family members, when older adult had no control in making his/her own decision, the study participants perceived that the decision was made for them by their family members. The factors which led the decision making are divided into: biological, social, psychological.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120016
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

11
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.