Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119965
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Dambrauskaitė, Rasa
Title: Skyrybų krizę išgyvenančių asmenų patirtys socialinio darbo požiūriu
Other Title: The experiences of the people undergoing crisis of divorce from the point of view of social work
Extent: 81 p.
Date: 2-Jun-2009
Keywords: skyrybų krizė;skyrybos;atsiskyrimas;socialinis darbas;crisis of divorce;divorce;separation;social work
Abstract: Skyrybos – tai krizė, paliečianti visas besiskiriančio asmens ir jo vaikų bei kitų artimųjų gyvenimo sritis. Jos susiję su socialinio statuso, aplinkos, santykių, psichologinės būsenos pasikeitimais. Augantis skyrybų skaičius rodo, kad ši problema yra aktuali. Probleminiai tyrimo klausimai: dėl kokių priežasčių sutuoktiniai nusprendžia skirtis? Ką patiria skyrybų krizę išgyvenantys asmenys? Kaip pasikeičia jų gyvenimas ir santykiai su aplinka? Kokia pagalba jiems yra reikalinga? Magistro darbo objektas: skyrybų krizę išgyvenančių asmenų patirtys. Tikslas – atskleisti skyrybų krizę išgyvenančių asmenų patirtis. Uždaviniai: 1. Aptarti skyrybų priežastims įtakos turinčius veiksnius, 2. Analizuoti besiskiriančių asmenų išgyvenamos skyrybų krizės proceso ypatumus, 3. Aptarti galimus pagalbos resursus skyrybų krizę išgyvenantiems asmenims. Darbe remiamasi psichologiniais ir sociologiniais tyrinėjimais, padedančiais suprasti skyrybų priežastis ir tendencijas, bei krizių intervencijos teorija, leidžiančia įsigilinti į skyrybų proceso dinamiką, išsiaiškinti, kokia pagalba besiskiriantiesiems yra reikalinga. Rašant magistro darbą buvo pasirinktos interpretuojamoji – konstruktyvistinė ontologija ir subjektyvistinė – interpretuojamoji epistemologija, kurios lėmė kokybinio tyrimo pasirinkimą. Duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas interviu. Duomenų analizės metodas – fenomenologija. Tyrimo dalyviai buvo atrinkti pagal du kriterijus (tikslinė kriterinė atranka): gyvenantys atsiskyrę arba išsiskyrę ir lankantys sielovadinę savitarpio pagalbos grupę. Tyrime dalyvavo 4 atsiskyrę ir 4 išsiskyrę asmenys. Dėl skirtingų tyrimo dalyvių charakteristikų buvo išvengta homogeniškumo. Renkant duomenis buvo remtasi teorinio prisotinimo principu. Skyrybų krizę išgyvenančių asmenų patirčių analizė parodė, kad skyrybų priežastys gali būti psichologinės, socialinės ir ekonominės. Gyventi nebrandžioje santuokoje skatina meilė vyrui, pasiaukojimas dėl vaikų, žema savivertė, žinių apie smurtą trūkumas. Gyvenimas šeimoje sukelia daug įtampos ir streso. Remiantis tyrimo dalyvių patirtimi buvo išskirti šie skyrybų proceso etapai: 1. Emocinės skyrybos, 2. Sprendimo priėmimas, 3. Pereinamasis laikotarpis, 3.1. teisinės skyrybos, 3.2. naujų vaidmenų santykiuose su vaikais atradimas, 3.3. bendruomenės skyrybos, 4. Laikotarpis po skyrybų. Emocinių skyrybų proceso etapai išskirti nebuvo, tačiau tyrimo duomenų analizė leido išskirti atsiskyrimo, susijusio su sumaišties išgyvenimais, etapą. Analizė parodė, kad besiskiriantiems asmenims reikalinga psichosocialinė ir dvasinė pagalba, akcentuojama savitarpio pagalbos grupės reikšmė, specialistų, vaiko priežiūros pagalbos poreikis, didesnis pagalbos prieinamumas.
Divorce is a crisis that affects all aspects of the life of the person who is going through divorce, his/her children and also other close people in his/her environment. These aspects include changes in social status, environment, relationships, and psychological states. The growing number of divorces shows that this is an important problem. This research deals with the following problematical questions: 1) what are the reasons of divorce? 2) what are experiencing people who are going through divorce? 3) what changes take place in their life and their environment? 4) what kind of help they are in need of? The subject matter of this work is the experiences of the people going through divorce. The objective of this work is to uncover the nature of the experiences of the people going through divorce. The tasks of this work: 1) to discuss factors which influence divorce; 2) to analyze specificities of divorce process that the people are going through; 3) to discuss the resources of help that are available for the people going through divorce. This work is based on psychological and sociological researches, which are employed in seeking to understand the reasons and tendencies of divorce and also on a crises intervention theory, which helps to explore the dynamics of divorce process and to investigate what kind of help needs to be provided for the people who are going through divorce. In writing this paper, were used interpretive constructivist ontology and subjective interpretive epistemology which determined a choice of qualitative research. To gather the data was used the method of a half-structured interview. The method used to analyze the data – phenomenology. The participants of the research were selected according to the two main criterions, namely: 1) those who are separated and those who are divorced 2) and who attend a mutual support group. In the research participated four people who are separated and four people who are divorced. Different characteristics of the participants helped to avoid homogeneity. The analysis of the experiences of the people going through divorce revealed that the reasons of divorce can be psychological, social and economic. Continuous living in an immature marriage is impelled by the love for the husband, children, low self-esteem, and a lack of knowledge about violence. Life in the family causes a lot of stress. According to the experiences of the participants were discerned the following stages of divorce: 1) Emotional divorce; 2) Making of decision; 3) An intermediate period; 3.1 legal divorce; 3.2 co-parental divorce; 3.3 community divorce; 4) A period after divorce. The stages of emotional divorce were not clarified. However, the analysis of the data allowed to discern the stage of separation related to the experiences of confusion and uncertainty. The analysis showed that the people who are going through divorce are in need of psychosocial and spiritual help. Also was emphasised the importance of the mutual support group, the need of assistance regarding childcare, and the better availability of help.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119965
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on May 1, 2021

Download(s)

18
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.