Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119932
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Cėgienė, Snieguolė
Title: Prevencijos programos “gyvai” efektyvumas tabako ir alkoholio vartojimo mažinimui bendrojo lavinimo mokyklos šeštose klasėse Prevencijos programos “gyvai” efektyvumas tabako ir alkoholio vartojimo mažinimui bendrojo lavinimo mokyklos šeštose klasėse
Other Title: The Efficiency of Prevention Program “Gyvai” regarding Tobacco and Alcohol Consumption among 6th-graders of Schools of General Education
Extent: 74 p.
Date: 24-Jan-2013
Keywords: prevencinė programa „Gyvai“;tabako vartojimas;alkoholio vartojimas;mokykla;prevention program “Gyvai”;tobacco consumption;alcohol consumption;school
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti prevencijos programos “Gyvai” efektyvumą tabako ir alkoholio vartojimo sumažėjimui šią programą įgyvendinusios mokyklos šeštose klasėse. Tyrimas atliktas dviem etapais. Tie patys mokiniai apklausti prieš ir po priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencinės programos „Gyvai“. Pirmo etapo metu tyrime dalyvavo 164 VI klasių mokiniai. Antro etapo metu dalyvavo 83,5 proc. mokinių iš pirmo etapo – 137 VII klasių mokiniai: 59 berniukai (43,1 proc.) ir 78 mergaitės (56,9 proc.), amžiaus vidurkis 12,76 ± 0,47. Siekiant įvertinti priklausomybę sukeliančių medžiagų prevencinės programos „Gyvai“ veiksmingumą, mokiniams buvo pravesta 12-a nuoseklių pamokų. Nustatyti jaunesniųjų paauglių alkoholio vartojimo ir rūkymo ypatumus, naudota sveikatos ir įpročių anketa (Goštautas, 1999), nustatyti jaunesniųjų paauglių savigarbą, naudota Rosenbergo (1965) savigarbos skalė (angl. Rosenberg Self-Esteem Scale, RSES), įvertinti saviveiksmngumą, naudota M. Jerusalem ir R. Schwarzer (1979) bendroji saviveiksmingumo skalė (angl. The General Self-Efficacy Scale, GSE). Tyrimo rezultatai atskleidė, kad per metus bandžiusių rūkyti ir vartoti alkoholį paauglių skaičius išaugo tiek tarp poveikio, tiek tarp lyginamosios grupės mokinių. Tačiau tarp programoje nedalyvavusių mokinių bandžiusių rūkyti skaičius buvo daugiau nei dvigubai didesnis nei tarp mokinių, kurie dalyvavo programoje „Gyvai“. Taip pat tarp poveikio grupės mokinių sumažėjo ketinančių vartoti alkoholį ir tabaką ateityje, šie mokiniai turėjo daugiau žinių apie tabaką ir alkoholį, išaugo saviveiksmingumas.
The aim of the research is to establish the efficiency of the prevention program “Gyvai” in terms of decrease in tobacco and alcohol consumption among the 6th-graders of the school implementing the program. The research was conducted in two stages. The same students were given questions before and after the addiction-causing substances prevention program “Gyvai”. During the first stage, 164 students of the 6th grade participated. During the second stage, 83.5% of the first stage participants were involved; these were 137 students of the 7th grade including 59 boys (43.1%) and 78 girls (56.9%); age average 12.76 ± 0.47. In order to evaluate the efficiency of addiction-causing substances prevention program “Gyvai”, students were given 12 consecutive classes. In order to establish the peculiarities of alcohol consumption and smoking among junior adolescents, a health-and-habits questionnaire by Goštautas (1999) was employed; in order to evaluate the self-esteem of junior adolescents, Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES; 1965) was employed while in order to find out the self-efficacy of an individual, įvertinti savaveiksmiškumą, The General Self-Efficacy Scale (GSE; 1979) by M.Jerusalem ir R.Schwarzer was applied. The results of the research revealed that during the year, the number of adolescents who tried smoking and consuming alcohol increased among the impact group as well as among the comparison group students. Yet, the number of students not participating in the program who tried smoking was more than two times higher than that of the students who werre involved in the program „Gyvai“. Besides, among the members of the impact group, the number of students who intended consuming alcohol and tobacco in the future decreased; these students had more extensive knowledge about tobacco and alcohol, and their self-efficacy increased.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119932
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.