Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119923
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Kupscytė, Sigita
Title: Valstybės užsienio stipendijų politika ir lietuviai Prancūzijoje XX amžiaus 3 – 4 dešimtmečiuose
Other Title: The policy of State foreign scholarship and Lithuanians in France, in 20’s – 30’s of the 20th century
Extent: 78 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: valstybės užsienio stipendijų politika;lietuviai studentai Prancūzijoje;valstybės stipendininkai;the policy of state foreign scholarship;lithuanian students in France;lithuanian scholars in France
Abstract: Susikūrusiai jaunai Lietuvos valstybei buvo svarbu likviduoti ūkinį, ekonominį bei kultūrinį šalies atsilikimą, sėkmingai integruotis į Europinę šalių šeimą. Stiprus įvairių sričių specialistų trūkumas ir savojo universiteto nebuvimas lėmė tai, jog 1919 metais buvo pradėta vykdyti nacionalinių stipendijų mokslams užsienyje politika. Vėliau įsteigtos aukštosios mokyklos Lietuvoje negalėjo pasiūlyti visų reikalingų studijų programų, tad valstybės stipendininkų užsienyje projektas buvo vykdomas visą Nepriklausomybės laikmetį ir tapo itin reikšmingu įvykiu šalies mastu. Archyvinės bylos mums pateikia 535 asmenis gavusius diplomus užsienio aukštosiose mokyklose, su valstybine parama studijavusių skaičius gali siekti daugiau nei 1300. Valstybės stipendininkai atliko svarbų vaidmenį šalies statymo procese: jie buvo „žinių šaltinis“, aktyvusis visuomenės elementas. Užklupęs karas pakoregavo šių žmonių planus: ne vieną pražudė, didelę dalį išvarė iš Lietuvos. Tačiau jų darbai Lietuvai nesustojo, buvo tęsiami išeivijoje, ir okupuotoje Lietuvoje. Šiandien šių žmonių įtaka stipriai jaučiama mūsų moksliniame, kultūriniame pavelde. Darbe liečiami du aspektai: 1 - valstybės politika ir įstatymo nubrėžti stipendininkų įsipareigojimai Lietuvai; 2 - stipendininko ir Lietuvos santykis, išeinantis iš juridinio kontrakto su valstybe rėmų Darbo tikslas - atskleisti Lietuvos valstybės vykdytos paramos studijoms užsienyje politikos eigą ir jos reikšmę šaliai, išryškinant studentų santykį su Tėvyne studijų ir vėlesniais metais. Tikslo įgyvendinimui išsikelti tokie uždaviniai: 1- atskleisti Lietuvos valstybės vykdytos paramos užsienio studijoms politikos bruožus; 2- įvertinti kaip sklandžiai valstybės organizuota stipendininkų rėmimo programa veikė realybėje, pasitelkiant lietuvių Prancūzijoje patirtis; 3- charakterizuoti lietuvių studentų Prancūzijoje grupinio portreto bruožus; 4 - išryškinti studentų santykį su Tėvyne ir jų vaidmenį šaliai. Darbe išryškinamas pirmosios Lietuvos Respublikos laikmečio entuziazmas mokslui, valstybės lūkesčiai stipendininkų atžvilgiu; apibūdinami valstybės paramos studijoms užsienyje bruožai ir tendencijos. Tyrimas leidžia įvertinti valstybės institucijų darbą, jo spragas; iliustruoja su kokiais sunkumais susidūrė stipendininkai studijų metais; kaip buvo įgyvendinami stipendininko įsipareigojimai šaliai už suteiktą paramą mokslams. Atveria kai kuriuos mokslo ir laisvalaikio epizodus, siekia atskleisti asmens santykį su Lietuva studijų ir velėsniais metais; supažindina su lietuviais studijavusiais Prancūzijoje.
Liquidation of economical and cultural retardation and successful integration into the family of European countries was essential for young state of Lithuania. Great lack of specialists in various areas and absence of own university caused the beginning of national scholarships for studies abroad in the year 1919. Lithuanian University that were later established could not offer all necessary study programmes, therefore scholarships for studies abroad were provided during the whole period of Independence and became especially important for the whole country. Archive files contain information about 535 persons who obtained diplomas in higher education institutions abroad, the number of people who had received national support for their studies may exceed 1300. National scholars had an important role in the process of state building: they were the \"source of knowledge\", the active element of society. The sudden war modified plans of these people: many were killed, many were evicted from Lithuania. However, their work in Lithuania did not stop, it was continued abroad and in occupied Lithuania. Influence of these people is strongly felt in our scientific and cultural heritage today. Two aspects are referred to in this thesis: 1 – state policy and obligations of scholars to Lithuania, as regulated by law; 2 – the relation between a scholar and Lithuania, outside the limits of a legal contract with the state. Aim of the thesis is to disclose the process of Lithuanian policy to support studies abroad and its importance for the country, to highlight the relation of students with the homeland during the years of studies and later. The following tasks were set to reach the aim: 1 – to disclose the features of the Lithuanian policy to support studies abroad; 2 – to evaluate success of operation of the state support programme for scholars in reality according to experiences of Lithuanians in France; 3 – to describe a group portrait of Lithuanian students in France; 4 – to highlight the relation of students with the homeland and their role in the country. State expectations related to the scholars are highlighted, as well as Enthusiasm for studies during the interwar period; features and trends of state support to studies abroad are described. The research allows to evaluate work of governmental institutions and defects in it; difficulties experienced by scholars during the studies are illustrated, as well as execution of scholar obligations to the country for the support to the studies. Certain episodes of studies and leisure time are revealed, as well as personal relation with Lithuania during the studies and later; the research also introduces to Lithuanians who studied in France.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119923
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.