Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119825
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kaušienė, Aurelija
Title: Moterų patirtys laikotarpiu po gimdymo: socialinio darbuotojo veiklos galimybės
Other Title: The experiences of women in postnatal period: the opportunities of social workers’ practice
Extent: 59 p.
Date: 2-Jun-2009
Keywords: pogimdyminis laikotarpis;socialinis darbuotojas;motinos vaidmens suvokimas;pogimdyminė depresija;krizė;postnatal period;social worker;mothers role perception;postnatal depression;crisis
Abstract: Tikslas - atskleisti socialinio darbuotojo veiklos galimybes pogimdyminiu laikotarpiu, analizuojant gimdyvių patirtis. Tyrimas vyko 2009 m. vasario - kovo mėnesiais. Šiame darbe analizuojamos pirmą kartą gimdžiusių, 6 – 12 mėn. kūdikius auginančių moterų patirtys pogimdyminiu laikotarpiu. Tyrime dalyvavo 7 pirmąjį kūdikį pagimdžiusios moterys. Tyrime naudotas kokybinio tyrimo duomenų rinkimo metodas– pusiau struktūruotas interviu, kokybinių duomenų rinkimo instrumentas – atviri klausimai. Tyrimo duomenų analizės metodas – fenomenologija. Tyrimo dalyvių pogimdyminio laikotarpio patirtys atskleidė, kad Lietuvoje parama pogimdyminiu laikotarpiu teikiama išmokomis vaikams, nevyriausybinės organizacijos teikia nepiniginę paramą. Gimdymo namuose neužtikrinami fiziologiniai moters poreikiai poilsiui, kai kuriuose gimdymo namuose neužtikrinami ir saugumo poreikiai. Emocinės paramos poreikiai pirmomis paromis po gimdymo, nėra užtikrinami gimdymo namuose. Moterys pagalbos prižiūrint kūdikį dažniausiai sulaukia iš savo artimųjų arba bendruomenės. Trūksta pagalbos kūdikio priežiūroje ligoninėje. Pirmą kartą gimdžiusios motinos nepateisinti lūkesčiai dėl pagalbos kūdikio priežiūroje yra susiję su didesniu nepasitenkinimu motinyste ir sudėtingesniu perėjimu į motinos vaidmenį. Gimus kūdikiui dauguma šeimų išgyvena krizę, kurią įveikus partneriai suartėja. Šeimų gebėjimą įveikti krizę lemia pačių partnerių požiūris į konfliktus šeimoje. Pogimdyminiu laikotarpiu moterims reikia socialinio darbuotojo kaip vertintojo, mokytojo, informacijos teikėjo tiek visai šeimai, tiek vyrui, paslaugos teikėjo (pagalbos namų ruošoje teikėjo), emocinės paramos teikėjo, vaiko teisių gynėjo, tarpininko. Gimdymo namuose socialinis darbuotojas turėtų būti laisvai pasiekiamas kiekvienai gimdyvei, tam pasitarnautų lankstinukas su socialinio darbuotojo telefono numeriu. Socialinis darbuotojas gali teikti informaciją ir mokyti kūdikio priežiūros, vesti pamokėles ir grupes moterims po gimdymo, inicijuoti mamų savitarpio paramos grupių veiklą. Socialinis darbuotojas turėtų dirbti komandoje su kitais specialistais.
The objective of the study – to discover the opportunities of social workers’ practice in postnatal period, while analyzing the experiences of mothers’. The study was on February – March of 2009. There is analyzed the postnatal period experiences of women who has 6 – 12 months children. There was participating seven women who gave birth to their first child in research. The qualitative data finding method in this research – half structural interview, qualitative data finding instrument – open questions. Data analysis method in qualitative research – phenomenology. Research participants experience in postnatal period shows that support in postnatal period is given by payouts for children, not governmental organizations gives not monetary support. There are not warranties about physiological women demands for rest in maternity hospital, in some of the maternity hospital is not warranted and safety demands. There are not warranties in maternity hospital about safety demands in first days after birth. Women get emotional support from relatives and community. There is lack of help in newborn attendance in hospital. Betrayed expectations about help in newborn care of mother who is birthing for first time is related with bigger dissatisfaction in maternity and more complicated transition to mothers role. After child birth majority of families experiences the crisis, when crisis is done, partners get closer. Ability for families to solve the crisis determines both of partner’s attitudes to conflicts in family. In postnatal period social worker is necessary as assessor, teacher, and information provider as for a family as for father, facility provider (supporter in housekeeping), emotional support provider, and children rights protector, intermediary. Social worker should be easily achieved in maternity hospital for every mother, for that would serve booklets with social workers telephone number. Social worker can give information and teach young mothers about newborn care, guide lesions and groups for women after birth, initiate mother’s mutual assistance groups. Social worker should work with others specialists as a team.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119825
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on May 1, 2021

Download(s)

62
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.