Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119775
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Kušleikaitė, Gabija
Title: Paveldo ir šiuolaikinės architektūros dialogas kaip priemonė turizmo plėtrai
Other Title: Heritage and Contemporary Architecture Dialogue as an Implement for Tourism Development
Extent: 73 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Genius loci;naujadaras;dermė;šiuolaikinė architektūra;istorinė aplinka.;Genius loci;contemporary architecture;heritage areas;architectural derivative;mutual harmony.
Abstract: Modernėjant miestams, sparčiai augant naujų technologijų raidai, didėjant visuomenės mobilumui bei gyvenimo tempui, šiuolaikinė architektūra paraleliai braunasi į istorinius audinius. Siekiant suvaldyti naują plėtrą paveldo vietovėse ir ją nukreipti harmoningos dermės linkme privalome vadovautis turimu teisiniu pagrindu, moksliniais tyrimais, atsižvelgti į jau esamus naujadarus istorinėje aplinkoje, geras bei blogas patirtis. Šiame darbe apžvelgiami teisiniai dokumentai, moksliniai veikalai ir straipsniai, kurie sprendžia ir pateikia gaires kaip architektas šiandiena turėtų projektuoti istorinėje aplinkoje. Aptariamas svarbus tokios aplinkos aspektas – genius loci – kuris pastarajai suteikia ypatingą, nepaaiškinamą aurą, atmosferą. Taigi architektams imantis kūrybinių procesų labai svarbu išsiaiškinti ne tik istorinį, architektūrinį bei urbanistinį kontekstą, bet ir konkrečios vietovės susiformavusią išskirtinę genius loci. Svarbu ją atpažinti ir išryškinti, sustiprinti, o tai gali padaryti profesionalūs architektai, kurie turi nemažą patirtį dirbant jautriausiose – šiuo atveju istorinėse, seniausiose – miestų vietose. Šiam darbui pasirinkti architektų Astos ir Gintaro Prikockių projektuoti naujadarai, kurie pakankamai gerai atspindi seno ir naujo dermės harmonizavimo principus – tai duetas, kuris ne kartą apdovanotas už savo kokybišką kūrybinę veiklą ir turi didelę patirtį dirbant paveldo vietovėse. Analizei pasirinktos Kauno istorinės vietovės bei Kuršių nerijos miesteliai, kurie yra išskirtiniai savo istorijomis, raida, architektūriniais bei urbanistiniais charakteriais – šie vietovių bruožai ir buvo tyrinėjami kadangi jie padeda atskleisti konkrečios vietos dvasią, į kurią vertėtų orientuotis architektams, siekiant šiuolaikinėmis priemonėmis harmoningai įsiterpti į istorinę aplinką ir nepažeisti ar visiškai nesunaikinti vyraujančios genius loci. Vienas iš naujadarų šiame darbe išanalizuotas ir vizualiai, siekiant jį pritaikyti ir padaryti patrauklesniu tiek miestiečiams, tiek atvykstantiems turistams. Vertėtų paminėti, jog naujadarų analizėje įtraukti dar keletas architektų, kurie yra projektavę pakankamai svarbius objektus tose pačiose paveldo vietovėse kaip A. ir G. Prikockiai – siekta palyginti architektų darbo metodus projektuojant seniausiose miestų vietose.
Cities are becoming modern, new technology developments are rapidly increasing expanding social mobility and quickening the pace of life; in parallel, contemporary architecture intrudes on historical structures. In order to manage new development in heritage areas and director towards harmony what is required to refer to existing legal bases, researches, reviews of existing old and new architectural derivatives in historic environments, both good and bad experiences. This work reviews the legal documents, scientific works and articles that deals with and provide guidelines to how architects should design in historic environments today. So before architects begin the creative process it is very important clarify not only the historical, architectural and urban context but also the specific area forming unique genius loci. It is very important to recognize, highlight and enhance it, and this could be made by professional architects who have considerable experience working very sensitive historic and most ancient urban areas. The work architects Asta and Gintaras Prikockiai were chosen because they have several new architectural combinations which sufficiently reflect the old and new mutual harmony principles - this duet was more than once awarded for their high - quality creative work and extensive experience in working in heritage areas. Were chosen for the analysis Kaunas historic areas and Curonian Spit small towns, which are unique for their historic, developmental, architectural and urban characteristics, the areas featured were explored because it help reveal the specific spirit in which architects should be orientated order to harmoniously intercept into the historic environment with modern means and not damage or completely destroy the prevailing genius loci. In this work one of the new and old architectural derivatives was analyzed visually, in order to adapt it and make it more attractive for both city dwellers and tourists. It is worth while mentioning that in the analysis included were several architects who had designed sufficiently important projects in the same heritage areas as A. and G. Prikockiai – it was sought to compare architects work methods in the most ancient city places.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119775
Affiliation(s): Menų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
gabija_kusleikaite_md.pdf4.19 MBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.