Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119748
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Eibukas, Jomantas
Title: Ar prejudiciniu sprendimu panaikinto teisės akto retroaktyvus negaliojimas nepažeidžia teisinio tikrumo principo?
Other Title: Does Retroactive Invalidity of Annulled Legal Act by Preliminary Ruling, Does not Violate Principle of Legal Certainty?
Extent: 34 p.
Date: 26-May-2015
Keywords: Prejudicinis sprendimas;akto retroaktyvus negaliojimas;teisinis principas.;Retroactive invalidity;preliminary ruling;legal certainty.
Abstract: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau ir/arba ESTT) atlieka svarbų vaidmenį Europos Sąjungos (toliau ir/arba ES) teisinėje sistemoje. Pagal ES sutartimis, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui priskirtą kompetenciją, vykdydamas ES teisės aktų teisingumo kontrolę, ESTT savo sprendimu gali panaikinti ydingus, ES pamatinėms sutartims prieštaraujančius teisės aktus. Asmenys gali teikti ieškinius dėl panaikinimo, tuo tarpu Europos Sąjungos valstybių narių teismams skirtas kreipimosi dėl prejudicinio sprendimo mechanizmas. Tai yra Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir valstybių narių teismų bendradabiavimo mechanizmas. Panaikinus ydingą teisės aktą prejudiciniu sprendimu, toks teisės aktas negalioja nuo pat jo priėmimo momento, ab initio, ir skirtingai nei daugelio šalių teisinėje doktrinoje, toks teisės akto negaliojimas sukelia retroaktyvų efektą. Apskritai teisės doktrinoje ir daugelio šalių teisinėse sistemose, panaikinus teisės aktą, toks teisės aktas yra negaliojantis nuo sprendimo panaikinti tokį teisės aktą dienos. Visgi, egzistuoja valstybių, kuriose Konstituciniai Teismai panaikinę ydingą, šalies Konstitucijai prieštaraujantį teisės aktą, taip pat kaip ir ESTT prejudicinių sprendimu atveju vadovaujasi ex tunc taisykle ir toks teisės aktas turi retroaktyvų veikimo efektą. Kitose šalyse, kaip Latvija, Konstitucinis Teismas gali sukurti išimtį ir tam tikras teisės akto dalis pripažinti negaliojančias retroaktyviai. Lietuvoje pripažinta bendra taisyklė, jog panaikinti teisės aktai yra negaliojantys nuo sprendimo apie tokio teisės akto negaliojimą paskelbimo momento, tačiau panaikinus individualų teisės aktą, gali atsirasti ir retroaktyviai veikiančių padarinių. Pati temos problematika slypi sąsajoje tarp teisinio tikrumo principo ir tokių retroaktyviai veikiančių panaikintų teisės aktų. Teisinio tikrumo principas, vienas pamatinių ES teisės principų, kuris nurodo, jog teisės aktai turi būti aiškus numanomi, jog jie yra netaikomi atgal, todėl iš to išplaukia, jog šis principas kaip pats savaime yra prieštaraujantis panaikintų teisės aktų retroaktyvumui. Būtent dėl to prejudiciniu sprendimu panaikinto teisės akto retroaktyvus veikimas gali pažeisti teisinio tikrumo principą. Visgi nagrinėjant ESTT praktiką, pastebėta, jog ESTT gali vadovautis išimtimi ir kai kurias panaikinto teisės akto ar jo sukeltų padarinių dalis, pripažinti netaikomas retroaktyviai – negaliojančias nuo sprendimo apie tokį teisės aktą priėmimo momento, dėl tų pačių teisinio tikrumo ir ekomonimės pusiausvyros išlaikymo priežaščių.
Court of Justice of the European Union (hereafter and/or ECJ) has a significant role in legal system of European Union (hereafter and/or EU). According to EU treaties, Court of Justice of the European Union has jurisdiction, by its Judgement to abolish faulty EU legal acts, which are contrary to fundamental EU treaties. Individuals can apply an action for annulment, while for Courts of European Union Member States, there is special designed preliminary ruling mechanism. It is cooperation mechanism between ECJ and Courts of Member States. If a legal act of EU is declared invalid by a preliminary ruling, this legal act is invalid from the date when it comes to force, ab initio, and differently than in many states legal doctrine, such legal act invalidity causes retroactive effect. Generally, in legal doctrine and in many states legal systems, annulled legal act becomes invalid from the date of publication of the Judgement of the Court. However, there are states, where Constitutional Courts, when annuling legal act, which is contrary to their Constitution, as well as ECJ in cases of preliminary ruling, apply ex tunc rule and such legal act has a retroactive effect. In other states, such as Latvia, Constitutional Court can make an exception and declare particular parts of legal act retroactive. In Lithuania there is a general rule, that annulled legal acts is invalid from Judgement of Constitutional Court of Lithuania, which declares an act invalid, publication date, however annulled individual legal act, may have retroactive effect. Essential thesis problem is in connection between principle of legal certainty and these annulled retroactive legal acts. Principle of legal certainty, one of general EU legal principles, which explains that legal acts must be clear, precise, foreknown, non-retroactive, so it means, that this principle is contrary to annulled legal acts retroactivity. That is why, by a preliminary ruling annulled legal act retroactivity, may violate principle of legal certainty. However, while analysing ECJ case law, was noticed, that ECJ can make an exceptions and declare certain annulled legal acts or its caused effects doesn‘t applicable retroactively – invalid from the date of publication of Judgement, for same legal certainty and economical balance maintenance reasons.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119748
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.