Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119720
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Munderzbakaitė, Miglė
Supervisor: Klivis, Edgaras
Title: Franzo Kafkos kūrybos adaptacija teatro ir kino pastatymuose
Other Title: The Adaptations of Franz Kafka’s Creation Work in Theater and Cinema Staging
Extent: 103 p.
Date: 23-May-2016
Keywords: Adaptacijos teorija;naratyvo analizė;F.Kafka;teatras;kinas.;Adaptation theory;narrative analysis;F.Kafka;theater;cinema.
Abstract: Darbe Franzo Kafkos kūrybos adaptacijos teatro ir kino pastatymuose pristatoma adaptacijos teorinė samprata, analizės perspektyvos, siūlomos adaptacijų klasifikacijos, Franzo Kafkos kūrybos specifika, analizuojamos kūrinių adaptacijos. Adaptacijos sampratos, procesai bei siūlomos klasifikacijos atskleidžia, kad bandymas suskirstyti į tipus, kategorijas yra labai komplikuotas procesas, susiduriama su problema, kad daugelis adaptacijų galimos priskirti net keliems tipams, grynųjų pavyzdžių nėra daug. Adaptacijų analizavimas parodo vienos ryškiausių teatro ir kino jungčių - literatūros, kuri dažnai tampa pastatymu pagrindu ar inspiracijos šaltiniu, kūrinio naratyvo galimybę būti sėkmingai adaptuotam skirtingose medijose. Šiame darbe siekiama parodyti kaip režisieriai, skirtingų teatro ir kino medijų atstovai adaptuoja rašytojo F. Kafkos kūrybą. Analizuojant P. Capaldi, M. Haneke’ės, A. Puipos, B. Ruddeno, Ch. Swantono kino ir S. Holmo, P. Ignatavičiaus, E. Nekrošiaus, S. Varno teatro adaptacijas, dėmesys koncentruojamas į adaptuojamo kūrinio naratyvo, personažų, vaizdinių, simbolių, erdvės, laiko (per)kūrimą. Nagrinėjamas adaptacijas siekiama priskirti adaptacijų tipams, klasifikacijoms. Pasirinktos analizuoti adaptacijos atstovauja skirtingą santykį su tekstu - nuo ištikimybės iki laisvos interpretacijos. Analizuotose adaptacijose buvo siekiama perkelti F. Kafkos kūrinį į kitą mediją (M.Haneke’ės ,,Pilis”, Ch.Swantono ,,Metamorfozė”), interpretuoti, papildyti naujais režisūriniais sprendimais (A.Puipos ,,Procesas”, S.Varno ,,Procesas”), suteikti kūriniui kontekstą, sukonkretinti žiūros tašką( E. Nekrošiaus ,,Bado meistras”, B. Ruddeno ,,Bado meistras”). Adaptacijose buvo apjungiami skirtingi to paties rašytojo literatūros kūriniai (P. Ignatavičiaus ,, Nuosprendis: Metamorfozė”), skirtingas medijas atstovaujantys kūriniai (S. Holmo Pilis, P. Capaldi ,,Franz Kafka. Nuostabus gyvenimas”). Analizuojamų pastatymų atveju kino, teatro medijose to paties kūrinio naratyvo aspektai kuriami pasitelkiant skirtingas technikas, medijos galimybes.Nors esama bendrumų, tų pačių elementų - teatrališkos vaidybos kine, kino, video projekcijų fragmentų panaudojimo teatre. Atsiskleidžia ir bendras analizuotų adaptacijų bruožas teikiama daug reikšmės naudojamai šviesai, apšvietimui, kuris susijęs su F. Kafkos kūrybai būdingomis nuotaikomis, atmosfera.
In the work The Adaptations of Franz Kafka’s Creation Work in Theater and Cinema Staging theoretical conception of adaptation is presented, classifications of adaptations, specifics of Franz Kafka’s creation work are proposed, adaptations of works are analyzed. The conceptions, processes and proposed classifications of adaptation reveal that attempt to classify into types, categories is a very complicated process, there is a problem that many adaptations can be assigned even to several types, there are no many pure examples. The analysis of adaptations shows work’s narrative ability to be successfully adapted in different media of one of the most prominent theater and cinema links – literature, which often becomes a basis for staging or source of inspiration. This work aims to show how directors, representatives of different theater and cinema media adapt creation works of writer F. Kafka. Analyzing cinema adaptations of P. Capaldi, M. Haneke, A. Puipa, B. Rudden, Ch. Swanton and theater adaptations of S. Holm, P.Ignatavičius, E. Nekrošius, S. Varnas attention is concentrated on (re) creation of adapted work’s narrative, characters, images, symbols, space, time. There are attempts to assign the analyzed adaptations to types, classifications of adaptations. Selected for analysis adaptations represent a different relationship with the text - from fidelity to free interpretation. The aim of the analyzed adaptations was to transfer the F. Kafka’s work to other media (M.Haneke “The Castle”, Ch.Swanton “The Metamorphosis”), interpret, add new director’s solutions (A. Puipa The Process, S.Varnas The Process), provide a context for work, concretize point of view (E. Nekrošius “The Hunger Artist”, B. Rudden “The Hunger Artist”). In the adaptations different literature works of the same writer’s (P. Ignatavičius “The Verdict: Metamorphosis”), works, which represent different media (S. Holm “The Castle”, P. Capaldi “Franz Kafka. Wonderful Life”) were combined. In case of analyzed staging in cinema, theater media, narrative aspects of the same work are created using different techniques, media opportunities. Although there are commonalities, the same elements - theatrical acting in cinema, use of fragments from cinema, video projections in theater. The common feature of analyzed adaptations is revealed, much importance is given to light used, lightening, which is related to characteristic moods, atmosphere of F. Kafka’s creation works.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119720
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
migle_munderzbakaite_md.pdf1.92 MBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.