Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119671
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Ivanauskaitė, Ieva
Title: Tradicinio šokio paveldiniai aspektai: porinio šokio analizė
Other Title: Traditional dance heritage aspects of dance pair analysis
Extent: 89 p.
Date: 26-May-2015
Keywords: Tradicinis šokis;paveldas;nematerialusis paveldas;Traditional dance;heritage;intangible heritage
Abstract: Tradicinis šokis – iš kartos į kartą perduotas reiškinys nustojęs formuotis XX a. viduryje. Nepaisant to, kad tradicinis šokis yra svarbi nematerialiojo kultūros paveldo sritis, iki šiol yra sulaukusi itin menko tyrėjų dėmesio. Šio tyrimo objektas – lietuvių tradiciniai poriniai šokiai. Analizuoti pasirinkta tik porinius šokius dėl to, kad jie ženkliai išsiskiria fiksacijų gausa, be to, iki šiol beveik nebuvo tyrinėti. Darbo tikslas – išanalizuoti lietuvių tradicinį porinį šokį kaip nematerialiojo kultūros paveldo vertybę. Tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai: 1)Aptarti etnochoreologijos tyrinėjimų problemas, pagrindinį dėmesį skiriant terminijos klausimams bei tradicinių šokių klasifikacijos raidai. 2) Remiantis Lietuvos liaudies kultūros centro Liaudies archyvo choreografinio folkloro rankraštyne sukauptomis porinių šokių fiksacijomis, išskirti porinių šokių pagrindinius motyvus. 3) Įvertinti tradicinių šokių situaciją nematerialaus kultūros paveldo kontekste, išskiriant paveldines vertes. Atskleisti tradicinių šokių galimą panaudojimą turizmo sferoje Tyrimo metodai: tipologinis, aprašomasis analitinis, lyginamasis, interpretacinis. Medžiagos rinkimo metodai: pusiau struktūruotas interviu, stebėjimas, dalyvaujamasis stebėjimas. Išskirtini 4 porinių šokių tipai, vertinant pagal atlikėjų skaičių: porinis, porinis – grupinis, trijulių ir kontradansinis (kadrilinis). Išskiriant tradicinio porinio šokio judesio motyvus, pagrindiniu dėmeniu tikslinga laikyti susikabinimą. Darbe analizuojamas tradicinis porinis šokis nūdienoje dažnai painiojamas su sceniniu liaudies šokiu. Tam bene didžiausią įtaką daro nusistovėjusios terminijos nebuvimas Lietuvių tradiciniame šokyje yra sutelkiamas dėmesys į atliekamą veiksmą, t.y. jei atliekami kojų judesiai, rankų sukabinimas yra neveiklus, jei atliekami rankų judesiai – kojos dažniausiai būna statiškos arba atlieka labai paprastą judesį, pavyzdžiui paprastąjį žingsnį. Šios savybės išskiria lietuvišką šokimo savitumą nuo kitų užsienio šalių. Nors porinio šokio perdavimo tradicija yra išnykusi, tačiau tokia nematerialaus kultūros paveldo išraiškos forma yra gyvybinga, todėl šį fenomeną galima laikyti gyva tradicija. Priešingai nei sceniniame liaudies šokyje, tradiciniam šokiui būdingas potyris. Norint šokti tradicinį šokį nereikia išankstinio pasiruošimo, todėl tai yra priimtina ir patraukli nematerialaus kultūrinio paveldo sritis užsienio šalių svečiams.
Traditional dance – a phenomenon passed from generation to generation. He stopped the formation in the middle of the twentieth century. Traditional dance is an important intangible cultural heritage areas, but so far not received extensive research. The object of the research - Lithuanian traditional cauple dance. Analyzed selected only cauple dances, as they recorded most, in addition, have not been investigated. The aim - to analyze Lithuanian traditional cauple dance as an intangible cultural heritage. To achieve move the following tasks: 1) Discuss ethnochoreology research issues, focusing on the issues of terminology and classification of traditional dance development. 2) According to the Lithuanian Folk Culture Centre accrued cauple dance fixation of even distinguish the main reasons for the dance. 3) To assess the situation in the traditional dance of the intangible cultural heritage, distinguishing hereditary values. To reveal the possible use of traditional dance in tourism. Methods of research: typological, analytic descriptive, comparative, interpretive. Material collection methods: semi-structured interviews, observation, participatory observation. 4 cauple distinguished dance types: cauple, cauple - a group, the trio and quadrille. Distinguish traditional cauple dance movement motives. Main elements considered to be engaged. The paper analyzes the traditional cauple dance in the present day is often confused with stage dance. Perhaps, the greatest influence established terminology absence Lithuanian traditional dance is the focus on the action to be performed: carried out leg movements, hand engagement is inactive, if done by hand movements - feet are usually static, or a very simple movement, such as simple step. These features distinguish the Lithuanian dancing identities from other foreign countries. Although the cauple dance tradition transmission is extinct, but such intangible cultural heritage is a viable form of expression, so this phenomenon can be regarded as a living tradition. Contrary stage dance, traditional dance is characterized by the experience. it is acceptable and attractive to the intangible cultural heritage , dance the traditional dance without prior preparation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119671
Affiliation(s): Menų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

60
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.