Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119670
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Žukauskė, Kristina
Title: Ar vartotojo teisės apsaugomos vienodai įsigijus nekokybišką prekę Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje?
Other Title: Whether consumer rights is equally protected when faulty product is purchased in Lithuania or another European Union member state?
Extent: 48 p.
Date: 4-Jun-2015
Keywords: Vartotojų teisių apsauga;nekokybiška prekė;vartotojų ginčų nagrinėjimas Europos Sąjungoje;Consumer rights protection;faulty goods;consumer disputes proceeding in EU
Abstract: Magistro baigiamajame darbe analizuojama vartotojų teisių apsauga įsigijus nekokybišką prekę Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. Vartotojų teisės yra vienos iš pagrindinių kitų asmens teisių kontekste. Jų dėka sukuriama vartotojų apsaugos sistema, kuri gelbsti iškilus ginčui tarp vartotojo ir verslininko. Vartotojo teisę įsigyti kokybišką prekę, galima vertinti kaip vieną iš svarbiausių vartotojo teisių. Nacionalinės ir Europos Sąjungos institucijos skiria daug dėmesio vartotojų teisių užtikrinimui. Deja faktai rodo, kad tarp vartotojų ir verslininkų vis tiek kyla nemažai ginčų. Kilus ginčui vartotojai gina savo teises, bet trūksta informacijos apie ginčų sprendimo būdų efektyvumą. Baigiamajame darbe nagrinėjamas objektas - vartotojų teisių apsaugos skirtumai įsigijus nekokybišką prekę Lietuvoje ar kitoje ES valstybėje narėje. Darbo tikslas - įvertinti vartotojų teisių apsaugą ir palyginti vartotojų teisių gynimo būdus įsigijus nekokybišką prekę Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos šalyje narėje. Šiam tikslui pasiekti suformuluoti trys uždaviniai: įvertinti ir ištirti vartojimo sutarties sampratą, per jos šalis, vartotojo teises; nekokybiškos prekės sąvoką; palyginti ir įvertinti vartotojų ginčų nagrinėjimą neteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmeniu; palyginti ir įvertinti vartotojų ginčų nagrinėjimą teisme per galimas procedūras nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmeniu. Uždaviniams įgyvendinti kompleksiškai buvo naudoti darbo metodai: analitinis, aprašomasis, lyginamasis, vertybinis, lingvistinis, teleologinis bei dokumentų analizė. Darbą sudaro įvadas, trys skyriai bei išvados. Pirmajame skyriuje išanalizuota vartojimo sutarties samprata, šalys, taip pat vartotojo teisę į kokybišką prekę. Antrasis skyrius skirtas neteisminiam vartotojų ginčų nagrinėjimui įsigijus nekokybišką prekę Lietuvoje, ar kitoje ES šalyje narėje. Trečiajame skyriuje nagrinėjamas vartotojų teisių gynimas teisme, vertinamos nacionalinės ir tarpvalstybinės teisminės procedūros. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog vartotojo teisės įsigijus nekokybišką prekę Lietuvoje ar kitoje ES valstybėje narėje tam tikruose procedūriniuose aspektuose nėra apsaugomos vienodai. Ištyrus bei įvertinus vartojimo sutarties sampratą, jos šalis, bei nagrinėjant nekokybiškos prekės sąvoką išryškėjo keletas skirtumų. Vartotojų teisių apsaugos palyginimas neteisminėse institucijose atskleidė, jog naudojamasi panašiais ginčų sprendimo ne teisme būdais, procedūra yra panaši, tačiau atsiranda niuansai, kurie vartotojų ginčų ne teisme tvarką. Apibendrinant ištirtą teisminį vartotojų ir pardavėjų ginčų nagrinėjimą atrandama ne vien panašumų tarp procedūrų, bet ir esminių skirtumų. Šie skirtumai tiriant parodė, jog Lietuvoje palankesnės sąlygos ginti vartotojams teises įsigijus nekokybišką prekę.
Master's thesis analyses consumer rights protection, when a consumer purchased faulty goods in Lithuania or any other European Union member state. Consumer rights creates a consumer protection system, that helps in case of a conflict between the consumer and the entrepreneur. The right to purchase a good quality product, can be seen as one of the most important consumer's right. National and cross-border institutions give much attention to consumer rights assurance and protection. However, the facts show that there is still a number of disputes between consumers and businesses. In case of a dispute, consumers defend their rights, but face the lack of information about the effectiveness of this kind of disputes settlement. The aim of this research is to evaluate and compare the ways in which consumer rights are defended when faulty goods are purchased in Lithuania or other EU member state. In order to achieve it, three objectives are formulated: to evaluate and examine the concept of consumer contract within countries and within the context of consumer rights; to compare and evaluate the investigation of consumer disputes in extrajudicial institutions at national and cross-border levels; to compare and evaluate the investigation through possible procedures in judicial institutions at national and cross-border levels. The research showed, that consumer rights, that it is easier for consumers to protect their rights and access litigation in court or extrajudicial institution, if faulty goods are purchased in Lithuania, rather than other European Union member state. The most important criteria for the consumer definition is that goods are purchased for purposes not related to business or profession. In Lithuanian the judicial practice has expanded the definition of consumer. That is why in some of the consumer contracts, a consumer can be assessed differently at the national and EU level. Moreover, proceeding of disputes according to law of one country might be different to extrajudicial procedures used in Lithuania. It makes the protection and defense of consumer's interests and rights in another state more complicated. The difference between set sums makes it more complicated for the consumers to defend their rights at national level. The cross-border procedures are less complicated and more convenient for the consumers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119670
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.