Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119330
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Nejutė, Kristina
Title: Neformalaus suaugusiųjų šokio mokymo(si) ypatumai
Other Title: Pecularities of non-formal adult dance education
Extent: 77 p.
Date: 28-May-2010
Keywords: neformalus mokymas;suaugusieji;šokio mokymasis;non-formal education;adults;dance training
Abstract: Pastaruoju metu vis daugiau suaugusiųjų pasirenka šokio mokymąsi ir kaip laisvalaikio praleidimo bei savęs tobulinimo formą, ir kaip būsimąją profesiją. Nors ir suaugusiųjų mokymas(is) yra gana plačiai išnagrinėtas Lietuvos mokslinių darbų autorių, tačiau nėra atlikta tyrimų suaugusiųjų šokio mokymo(si) klausimu. Išryškėja tyrimo problema, kaip efektyviau organizuoti suaugusiųjų šokio mokymo ir mokymosi procesą, siekiant įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo tikslus. Tyrimo objektas – suaugusiųjų šokio mokymas(is). Tyrimo tikslas – nustatyti neformalaus suaugusiųjų šokio mokymo(si) ypatumus. Atlikus temai aktualios literatūros analizę išsiaiškinta, kad suaugusiųjų mokytojo siekiamas tikslas – visokeriopai padėti besimokančiajam prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi. Pagrindinės suaugusiųjų mokymosi ypatybės yra asmeninės charakteristikos, didėjantis besimokančiojo savarankiškumas, patirtis, pasirengimas mokymuisi ir motyvacija. Suaugusiojo asmenybę apibūdina psichologiniai, fiziologiniai, juridiniai ar socialiniai požymiai, o psichologiniai pokyčiai yra susiję su asmenybės raidos stadijomis. Psichologinėje plotmėje šokis padeda pasąmonėje glūdinčius dalykus perkelti į sąmonės lygmenį, o palaipsniui didėjant judesio ir kūno saviraiškai, didėja ir psichologinių pokyčių galimybės, nyksta išankstinės nuostatos, kategoriški įsitikinimai, atsiranda naujas požiūris ir nauji vertinimo kriterijai. Interviu su šokių mokytojais metu paaiškėjo, kad organizuojant neformalaus suaugusiųjų šokio mokymo procesą, šokių mokytojai supažindina besimokančiuosius su numatyta mokymo programa ir tikslais. Dažniausiai naudojami šokių mokymo metodai yra rodymas, aiškinimas, kartojimas, filmuotos medžiagos žiūrėjimas bei analizavimas. Užsiėmimų struktūrą ir medžiagos pateikimą planuoja pagal mokomų šokių stilių, sudėtingumą ir tempą, atsižvelgiant į besimokančiųjų šokimo lygmenį, amžių, poreikius. Dažniausiai šokių mokytojai vertina besimokančiuosius žodžiu arba išvis nevertina, nes suaugusieji yra pakankamai savikritiški ir patys save įsivertina. Visi respondentai analizuoja savo, kaip šokių mokytojų darbą, nes siekia geresnių mokymo proceso rezultatų. Tačiau neapsiriboja vien tik savo veiklos analize ir kreipiasi į labiau patyrusius šokių mokytojus patarimų, stebi pamokas, lanko seminarus. Tai rodo, kad respondentai atsakingai organizuoja šokio mokymo procesą, nes nuolatos siekia tobulėjimo bei žinių, kaip geriau organizuoti suaugusiųjų šokio mokymo procesą. Anketinės apklausos analizė parodė, kad respondentai lanko šias šokių studijas, nes patarė aplinkiniai ir patinka mokytojai, mokymo programos, naudojami mokymo metodai. Didžiausia dalis respondentų, greitai besimokanti naujų dalykų, yra tarp 31 – 40 metų amžiaus suaugusiųjų, o lėčiau mokosi respondentai virš 40 metų amžiaus. Iškilus mokymosi sunkumų respondentai kreipiasi į mokytojus pagalbos. Lengviausiai naują medžiagą respondentai įsimena, kai jiems yra rodoma ir kai šokis patinka. Dauguma respondentų mąsto apie savo mokymąsi. Taigi šokio mokymo procesas yra tinkamai organizuojamas, nes mokymo metodai taikomi atsižvelgiant į besimokančiųjų individualius skirtumus bei poreikius.
Recently, an increasing number of adult choose learning dance as a pastime form of self-development or as a future profession. Though adult education is a fairly broad considered with Lithuanian authors, but there is no research done in adult dance training. So the problem of research is how to efficiently organize the dance of adult teaching and learning process to achieve the objectives of non-formal adult education. The object of research – adult dance training. The aim of research – to establish characteristics non-formal adult dance training. After literature analysis it is clear that the aim of adult teachers is to help the learners to take responsibility for their learning. The main features of adult learning is a personal characteristics, increasing autonomy or learner, readiness for learning and motivation. The personality of adult characterizes psychological, physiological, legal, or social characteristics and psychological changes related to personal development phases. In psychological context, dance helps to move subconscious things to the level of consciousness. In a gradual increase of body movement and self-expression increases the possibility of psychological change, disappears prejudices, new opinion and criteria nascent. Interviews with dance teachers revealed that dance teacher introduces learners to the curriculum and objectives of studies. Commonly used methods for teaching dance show, explanation, repetition, and watching video footage analysis. Structure of lessons and materials for presentation in accordance with plans taught dance style, sophistication and speed of the students dancing level, age and needs. Most dance teachers assess learners orally, or do not value at all, because adults are sufficiently self-critical and self-evaluate themselves. All respondents examines its role as dance teachers, it aims at a better learning results of the process. But not limited to the analysis of their activities and to seek more experienced dance teacher guidance, monitor classes, attend seminars. This indicates that respondents responsibly organize dance training process, as constantly seeking improvement and knowledge on how to better organize adult dance training process. The questionnaires revealed that respondents attend these dance training, as recommended by the surrounding and because they like teachers, curriculum, teaching methods used. The largest share of respondents, quickly learning new things, are among the 31-40 year old adults, and slowly learns the respondents over 40 years of age. In case of learning difficulties, respondents turn to teachers for help. New material quickly and remembers the respondents when they are displayed and when they like the dance. Most respondents think about their learning. Thus, dance training process is organized properly, because the methods of teaching are used according to individual student differences and needs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119330
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 1, 2021

Download(s)

37
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.