Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119220
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRaslanas, Algirdas-
dc.contributor.authorArbočiūtė, Vaida-
dc.date.accessioned2020-12-22T17:44:40Z-
dc.date.available2020-12-22T17:44:40Z-
dc.date.issued2011-06-01-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/119220-
dc.description.abstractApie Lietuvos didelio meistriškumo irkluotojų rengimą yra daug knygų, straipsnių žurnaluose, magistriniai darbai parašyti. Taip pat didelio meistriškumo irkluotojų rengimo ypatumus tyrinėjo A. Raslanas ir kt. (1998-2004), E. Riaubienė ir kt. (1999), J. Skerniavičius ir kt. (1998-2004), V. Štaras (1998). Tačiau mažai analizuotas Lietuvos irkluotojų rengimas metinių ciklu, kurie ruošiasi olimpinėms žaidynėms: jų treniruočių fizinius krūvius, organizmo fizinių ir funkcinių galių kaitą ir raidą nėra daug informacijos. Todėl yra aktualu ištirti jų rengimą metinių ciklų, išryškinti pagrindinius rengimosi ypatumus. Išsakyti teiginiai pagrindžia aktualumą temos, kurioje formuluojamas probleminis klausymas: kaip tinkamai rengti Lietuvos irkluotojus išsaugojant jų sveikatą ir norint pasiekti pasaulinių laimėjimų. Remiantis suformuluotu probleminiu klausimu buvo iškelta tyrimo hipotezė: išanalizavus irkluotojų rengimo metinį ciklą, gauti tyrimo duomenys padės geriau planuoti sportininkų treniruočių krūvius, siekiant optimalaus rezultato. Tyrimo objektas. Lietuvos rinktinės irkluotojų rengimas metiniame cikle. Tyrimo subjektas. Lietuvos akademinio irklavimo sportininkai. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti irkluotojų treniruočių poveikį fizinio ir funkcinio pajėgumo raidą metiniu ciklu. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti Lietuvos didelio meistriškumo irkluotojų rengimą metiniu ciklu. 2. Nustatyti irkluotojų fizinio išsivystymo funkcinio pajėgumo ir fizinių gebėjimų kaitą metinių ciklų. 3. Nustatyti irkluotojų specialų darbingumą, bei trumpo darbo raumenų galingumą. Įgyvendinant tyrimo tikslą ir iškeltus tyrimo uždavinius, remiantis literatūros šaltiniais, naudoti šie tyrimo metodai: Literatūros šaltinių analizė, pedagoginis eksperimentas, matematinė statistinė duomenų analizė, tyrimų analizė. Tyrimo praktinį reikšmingumą ir taikymo perspektyvas nusako tai, kad gauti tyrimo rezultatai ir analizė galės padėti treneriams ir medikams labiau bendradarbiauti, dozuoti sportininkų fizinius krūvius, bei siekti aukštų sportinių rezultatų, išsaugojant jų sveikatą. Lietuvos didelio meistriškumo irkluotojų, besirengiančių startams olimpinėse žaidynėse, metinio ciklo treniruočių krūvių apimtis ženkliai atsilieka nuo kitų autorių pateiktų rekomenduojamų fizinių krūvių apimties. Ypač atsilikimas akivaizdus laiko skirto darbui valtyse ant vandens. Pažymėtina, kad analizuotame metiniame cikle Lietuvos irkluotojai daug laiko skyrė aerobinių galių ir ištvermės ugdymui, tai sudarė 88 proc. viso treniruočių krūvių. 15 – 18 proc. anaerobinio glikolitinio galingumo ugdymui skirta tik birželio, liepos ir rugpjūčio mezocikluose. Irkluotojų rengimo mezociklų analizė parodė, kad aiškiai išryškėja atsigavimui skirti mikrociklai. Mikrociklų struktūroje taip pat yra išskirtas laikas atsigavimui superkompensacinių procesų vyksmui. Tyrimai parodė, kad irkluotojų fizinio išsivystymo rodikliai metiniu ciklu kito mažai. Išvystyta raumenų masė varžybų laikotarpyje mažėjo nežymiai. Irkluotojų trumpo specialaus darbo galingumo rodikliai metiniu ciklu didėjo ir pagrindiniu varžybų etape buvo didžiausi. Aerobinio slenksčio medžiagų apykaitos riboje, irkluotojų galingumas metiniu ciklu vis didėjo ir didžiausias buvo varžybų laikotarpio pagrindinių varžybų etape. Taigi Lietuvos irkluotojų taikytos rengimo priemonės metiniu ciklu buvo veiksmingos jų specialūs parengtumo rodikliai pagerėjo, tačiau jų atliekama fizinių krūvių apimtis per maža, o ją padidinus galima tikėtis irkluotojų parengtume didesnio progresolt
dc.description.abstractThe annual cycle preparation of the Lithuanian rowers, that are preparing for the Olympic Games: their training exercise, and the body's physical and functional power change and development there is no a lot of information. Therefore, it is important to investigate the preparation of the annual cycles, when highlighting the key features of the preparation. The points made are showing the relevance of topics, which formulates the significant question: how to prepare Lithuanian rowers when keeping them healthy and achieving the global success. On the basis of significant issue, the study hypothesis was raised: the results of the analysis of the annual cycle of rowers training will help to improve athletes' workout plan in order to achieve optimal results. The object of research: Lithuanian national team rowers training in the annual cycle. The subject of research: Lithuanian rowing athletes. The study goal: To analyze rowers training effects on physical and functional capacity i development during the annual cycle. The tasks of research: 1. To analyze the Lithuanian highly skilled rowers preparation during the annual cycle. 2. Determine rowers’ physical development of functional capacity and physical abilities change during the annual cycles. 3. Determine rowers’ specific performance and short working muscle power. Scientific novelty of the research. The study complements the sports science data with new data on rowers’ preparation in Lithuania. The practical significance and application prospects of the research describes that the research results and analysis will help the coaches and medical staff to increase their copperation, dosing athletes’ physical activity, and achieve high results, when preserving their health. Structure and scope. Master thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, list of references used in the work, summary. Lithuanian highly skilled rowers', that are preparing for the Olympic Games, the annual cycle workout volume is significantly behind of the other authors recommended volume of physical loads. In particular the practice time spent in the boats on the water is behind the recommended one. It is noteworthy that in the annual cycle, that was analyzed, of Lithuanian rowers spent a lot of time of aerobic power and endurance building, which accounted for 88 percent of the total workout. 15 to 18 percent anaerobic glycol ate capacity building is only June, July and August of mesa cycle. Mesa cycle of the rowers training analysis showed that out clearly for the recovery micro cycle. There is also a time in micro cycle structure for the extra compensation recovery processes continuation. Studies have shown that the physical development indices of rowers have changed not much during an annual cycle. Well-developed muscle mass during the competition season diminished slightly. Rowers’ short work of special power rates on an annual cycle was increasing and during the competition season were the highest. Aerobic metabolic threshold boundary, the annual cycle of rowers power was increasing and the highest was at the main competition stage. Thus, Lithuanian rowers the applied measures the annual training cycle has been effective and their specific fitness indicators have improved, however, the physical volume of practice is too small, therefore, with the increase of the volume, the rowers greater progress would be expected to increase.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent62 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectirklavimaslt
dc.subjectfizinis išsivystymaslt
dc.subjectfunkcinis pajėgumaslt
dc.subjectrowingen
dc.subjectfunctional capabilityen
dc.subjectphysical developmenten
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleDidelio meistriškumo irkluotojų rengimo metiniu ciklu analizėlt
dc.title.alternativeAnnual teaining cycle analysis of high perfomance rowersen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.