Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119191
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Šukienė, Daiva
Supervisor: Indrašienė, Valdonė
Title: Socialinių darbuotojų motyvavimo darbe prielaidos ir galimybės
Other Title: The preconditions and possibilities of the motivation at the social workers job
Extent: 66 p.
Date: 8-Jun-2009
Keywords: Personalo valdymas – tai psichologinė atmosfera darbo vietoje;darbuotojų tarpusavio santykiai;motyvavimas ir kt.;Personalo valdymas;planavimas;personalo organizavimas
Abstract: Motyvacija – itin svarbus veiksnys, lemiantis darbuotojų veiklos rezultatus, paliečiantis jų emocijas ir kuriantis tam tikrą elgesį ir darbingumą. Socialinių darbuotojų motyvavimas beveik nėra analizuotas mokslinėje literatūroje, todėl šiame darbe nagrinėjama socialinių darbuotojų motyvavimo priemonės bei metodai, lojalumo aspektai. Darbo tikslas – aptarti darbuotojų motyvavimo veiksnius ir priemones kaip prielaidas kurti motyvacinę sistemą socialinėse institucijose. Darbe aptariama svarbiausios personalo valdymo ir organizavimo funkcijos, šiuolaikinių motyvacijos teorijų apžvalga, darbuotojų lojalumas kaip motyvacijos veiksnys, socialinių institucijų samprata ir valdymas, socialinio darbuotojo profesijos ypatumai, motyvacijos veiksniai, priemonės, gale pateikiama socialinių darbuotojų motyvacijos tyrimo rezultatai. Pagrindinis motyvacijos svertas yra materialinių ir nematerialinių poreikių tenkinimas. Materialinis poreikių tenkinimas apibūdinamas, kaip konkrečiai suplanuoti užmokesčio sistemos plėtrą ir kaip taikyti rezultatyvumą atlyginantį darbo užmokestį, o nematerialinių poreikių tenkinimas, tai galimybė darbuotojams tobulėti dalykine ir vadovavimo prasme, taip pat ryžtingas atsakomybės perdavimas kaip atlygis už darbą gali papildyti iki šiol dominavusį paskatų arsenalą. Žmogaus profesinės veiklos sėkmė priklauso ne tik nuo jo norų ar individualių savybių, jų atitikimo profesijos keliamiems reikalavimams, bet ir nuo to, kaip jis priima ir vertina save, ir kaip save pateikia kitiems. Apklaustųjų respondentų savęs vertinimo lygis gana aukštas. Apibendrinus visus tyrimo rezultatus bei nustačius socialinių darbuotojų motyvacijos lygį, peršasi išvada, kad socialiniai darbuotojai nėra tinkamai motyvuojami, todėl mažėja tokių darbuotojų skaičius, taip pat nepritraukiama jaunų perspektyvių šios profesijos atstovų. Rekomenduojama sudaryti individualias motyvacijos programas šiems darbuotojams, pasitelkus žiniasklaidą šviesti visuomenę piešiant patrauklų socialinio darbuotojo paveikslą.
Motivation - a crucial factor in determining employee performance, affecting their emotions and the development of certain behavior and performance. Social workers are not nearly reasoning analyzed the scientific literature, so this work examines the social workers' motivation and the methods of the loyalty aspects. The aim of investigation was to discuss the workers' motivation factors and assumptions as to create a motivating system of social institutions. The paper discusses key management and personnel functions of the organization, an overview of contemporary theories of motivation, employee loyalty as a motivating factor, the concept of social institutions and governance, the social worker's professional qualities, the motivation factors, the measures, provided the end Social workers' motivation to study. The main motivation is the catalyst material and immaterial needs. Material needs is defined as the planned development of the system of pay and how to apply performance salary wages, and intangible needs, it is an opportunity for workers to grow business and management sense, but also a strong consideration as a transfer of responsibility for the work may add to the arsenal of incentives dominate now. Human professional success depends not only on his desires or the individual character of their profession match the requirements, but also, as he accepts and evaluates itself, and how to present themselves to others. Polled respondents self-assessment level is rather high. The synthesis of all the survey results and the imposition of the social workers' motivation levels concluded that social workers are not properly motivated, thus decreasing the number of employees, as well as young promising is not attracting this profession. We can recommend that the individual motivation for these programs to employees through the media to educate the public is draw attractive picture of the social worker.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119191
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.