Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118991
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kondrotienė, Eglė
Supervisor: Vilkelienė, Aldona
Title: Muzikinė veikla kaip bendravimo su autistinių sutrikimų turinčiais jaunuoliais priemonė
Other Title: Music activity as a communication tool for young autistic adolescents
Extent: 100 p.
Date: 27-May-2011
Keywords: muzikinės veiklos;autizmas;komunikacija;music activity;autism;communication
Abstract: Muzika ir jos poveikis asmenybei tirtas ir vis dar nagrinėjamas reiškinys. Šio darbo tikslas buvo atskleisti muzikinių veiklų galimybes, formuojant autistinių asmenų bendravimo, komunikavimo įgūdžius. Atsakyti į klausimą - ar galimas muzikinis komunikavimas, nes autizmas – tai sutrikimas, kuris atima iš žmogaus galimybę bendrauti, komunikuoti. Teorinėje dalyje apžvelgiama autizmo priežastis ir šio sutrikimo pasireiškimo būdus atskleidžianti literatūra, aptariami autistinių asmenų komunikavimo ypatumai. Taip pat pateikiamas skirtingų autorių požiūris į muziką bei apibrėžiamos įvairios muzikinės veiklos formos muzikinių metodikų kontekste. Šios teorinės analizės išvadomis buvo grindžiamas empirinis tyrimas, kurio metu, pagal pasirinktą muzikos ir jos veiklų taikymo metodiką, buvo siekiama formuoti, ugdyti, autistinį sutrikimą turinčių asmenų, socialinius bendravimo ir komunikavimo gebėjimus. Atliekant tyrimą paaiškėjo labiausiai ASTJ bendravimą skatinančios muzikinės veiklos. Tai grojimas – improvizacija, dainavimas, bei muzikos klausymas ir judesys. Muzikinėje veikloje, išryškėjo tarpasmeninis ASTJ ir pedagogo bendravimas, kuris pasireiškė suaktyvėjusiu akių kontaktu, ASTJ bendravimo inicijavimu gestais, kūno kalba. Tyrimas taip pat parodė, jog tinkamos muzikinės metodikos parinkimas, tiesiogiai susijęs su ugdymo procesu ir užtikrina jo sėkmę. Pasitvirtino komandinio darbo svarba - bendradarbiavimas tarp ASTJ tėvų, specialiųjų pedagogų ir socialinių darbuotojų ugdant neįgaliųjų komunikacinius gebėjimus. Tyrimo rezultatai rodo, kad autistinį sutrikimą turintiems jaunuoliams muzikinės veiklos gali būti (tapti) natūraliu bendravimo ir komunikavimo procesu.
Music and its influence on personality was for a long time under research and still is contextualized. The task of this work was to disclose possibilities of various music activities and to find out their positive influence for young autistic adolescents' communication and interaction activities. It was also very important to find the answer to the question, if music interaction is possible for autistics as this disorder prevent ability to communicate and to get into contact with other people. Theoretical part of this piecework deals with the reasons for autistic disorder, manifestations of autism and specifics of communication. Also, here are presented approaches of view of different authors what concerns the music and various music activities in the context of musical methods.On the basis of this theoretical context was executed empirical research with autistic people where, according to the chosen music and usage of it's methodology, was formulated task to try to reach (cultivate) social communication and socialization capabilities. Empirical research revealed that for young autistic adolescents the most stimulating music activities are music activities: improvisation, singing, also listening to music and movement. Music activities revealed interpersonal relation between young autistic adolescent and pedagogue through more active eye contact; young autistic adolescents started more actively communicate with gestures and body language.Empirical research also displayed that the right choice of the musical method is directly related with the process of education and ensure its success. Also, it was proved that the success of the development of disabled people with communication disorders greatly depends on teamwork, - cooperation among young autistic adolescents, their parents, special educators and social workers. This teamwork cooperation helps to develop communication and cooperation abilities.Research results show that music activities can be (could be) natural process of communication and affiliation for young autistic adolescents.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118991
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.