Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118955
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Živelytė, Aistė
Supervisor: Vilkelienė, Aldona
Title: Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, įtrauktis šokio pamokoje
Other Title: Students with autism spectrum disorders, involvement in dance lesson
Extent: 71 p.
Date: 31-May-2017
Keywords: mokiniai, turintys autizmo spektro sutrikimų;autizmas;metodai;autism spectrum disorders;autism;methods
Abstract: Aistė Živelytė. Mokinių turinčių autizmo spektro sutrikimų įtrauktis šokio pamokoje, Dance Education. Supevisor Prof. Aldona Vilkelienė. Vilnius, Lithuanian University of Educational sciences, 2017. – 75 p. Šiuolaikinėje visuomenei siekiama optimizuoti neįgaliųjų ugdymą, todėl pastaraisiais metais daugiau dėmesio skiriama meniniam neįgaliųjų ugdymui, per kurį, bendraujant su negalią turinčiu vaiku ir žinant jo galimybes, lengviau įžvelgti, kuo galima sudominti bei atskleisti savo ugdytinį. Per keletą paskutiniųjų dešimtmečių autizmo samprata smarkiai keitėsi. Šiandien teigiama, jog autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai gali bendrauti, užmegzti artimą ryšį, įsitaukti į veiklas, kaip įprastos raidos vaikai. Skirtingai nei prieš keletą dešimtmečių, šiandien teigiama, kad, parinkus tinkamus ugdymo metodus ir priemones, autizmo spektro sutrikimų turintys vaikai gali būti sėkmingai ugdomi. Šiame magistro darbe pristatomas atliktas kokybinis mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų ugdymo(si) galimybių bei jų plėtotės, taikant šokio mokymo metodus, tyrimas. Šiame darbe apžvelgiami įvairūs pasaulyje naudojami autizmo spektro turinčių mokinių ugdymo būdai ir priemonės bei aprašyti kai kurie iki šiol lietuvių literatūroje pateikti efektyvūs ugdymo metodai. Tyrimo rezultatai atskleidžia naujas šokio elementų taikymo galimybes autizmo spektro turinčių vaikų ugdymo praktikoje. Šiuo darbu galės pasinaudoti specialiojo ugdymo įstaigų mokytojai, vadovai, specialistai, dirbantys su autizmo spektro sutrikimų turinčiais mokiniais. Tyrimo objektas - šokio mokymo metodai, skatinantys aktyvų judėjimą, integruojant autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, kokie šokio mokymo metodai skatina aktyvų judėjimą bei padeda integruotis autizmo spektro sutrikimų turintiems (pradinių klasių) mokiniams. Gauti duomenys atskleidžia, kad mokiniai į pamokas veiklas gali įsitraukti tik gerai pažinodami aplinką ir ugdytoją, turi juo pasitikėti. Kad aktyviam judėjimui, autizmo spektro sutrikimų turintiems, mokiniams turi įtakos struktūruota aiški, nuosekli eiga ir aplinkos vieta. Taip pat šokamuosiuose žaidimuose, kuriuose dominuoja mokinių bendradarbiavimas pastebimas ypatingas susidomėjimas veikla, kad mokiniams svarbu, klasės pripažinimas ir jautimasis klasės dalimi.
Aistė Živelytė. Students with autism spectrum disorders, involvement in dance lesson. Dance Education. Supevisor Professor - Aldona Vilkelienė. Vilnius, Lithuanian University of Educational sciences, 2017. – 75 p. Nowadays society is trying to optimize eduacation for disabled students, this is why in several past years art lessons for disabled are getting more attention, comunicating and knowing disabilities of the student, which helps the teacher to achieve better comunication and results. Over the last few decades, the concept of autism has changed dramatically. Today it states that students with autism spectrum disorders can communicate and establish close links get involved in the activity as normal development of children. Unlike then a few decades ago, today it is claimed that the choosing of appropriate educational methods and tools for students with autism spectrum disorders can be successfully trained. This master thesis is presented the qualitative students with autism spectrum disorders education bridges and their development through dance training methods of research. This thesis gives an overview of various educational methods and tools for students with autism spectrum disorders and describes some of the Lithuanian literature to date to provide effective training methods. The research results reveal new elements of the application possibilities of dance elements for disabled children in educational practice. This work will benefit from special education institutions, teachers, managers, professionals working with students with autism spectrum disorders. The object of research - dance teaching methods that encourage active movement when integrating students with autism spectrum disorders. The aim is to find out what the dance teaching methods encourage active movement and help to integrate autism spectrum disorders (primary school) students. The data obtained show that students can be involved to lessons only well knowing the environment and educator that he can trust. For the active movement of students with autism spectrum disorders, structured clear, consistent process and ambient place also have an inpact. Also dancing games, which is involves the students by cooperation and a special interest in activities, it is important that students would get the class recognition and feeling that they are class part.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118955
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
aiste_zivelyte_md.pdf1.2 MBAdobe PDF   Until 2022-03-01View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.