Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118693
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Rumiancevienė, Violeta
Title: Švietimo pagalbos teikėjų veiklos kryptys tautinių mažumų lenkų dėstomąja kalba mokyklose
Other Title: Directions of activity of educational assistance renderers at ethnic minority schools, where the medium of instruction is Polish
Extent: 62 p.
Date: 8-Jun-2012
Keywords: švietimo pagalba;specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai;mokyklos pedagogai;specialistai;specialioji pedagoginė pagalba;educational assistance;special needs children;school teachers;specialists;special educational assistance
Abstract: Švietimo pagalba reglamentuojančiuose dokumentuose yra suprantama kaip mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kuri yra orientuotą į vaiką ir jo poreikius bei gebėjimus atitinkantį ugdymą, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą. Siekiant užtikrinti kokybišką specialiųjų poreikių turinčių vaikų mokymą(si), mokykloje turėtų dirbti kompetentingi specialistai, tokie kaip: specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, psichologas ir kt. Mokykloje turėtų būti sudarytos visos sąlygos, kad mokinys, kuris turi negalę arba specialiųjų poreikių jaustųsi gerai ir saugiai. Bendradarbiaujant pedagogams, tėvams ir specialistams, vaikui turėtų būti pritaikytas ugdymo turinis bei ugdymo aplinka, taip pat aprūpintas pritaikytomis mokymo priemonėmis. Tyrimo objektas – tautinių mažumų lenkų dėstomąja kalba mokyklų švietimo pagalbos sistema. Tyrimo problema – švietimo pagalbos organizavimo ypatumai tautinių mažumų lenkų dėstomąja kalba mokyklose. Tyrimo tikslas – išanalizuoti švietimo pagalbos organizavimą tautinių mažumų lenkų dėstomąja kalba mokyklose. Tyrimo uždaviniai: 1. Mokslinės pedagoginės, psichologinės literatūros bei juridinių dokumentų pagrindu aprašyti švietimo pagalbos sistemą bendrojo ugdymo mokyklose. 2. Išnagrinėti tautinių mažumų lenkų dėstomąja kalba mokyklose dirbančių mokytojų geros švietimo pagalbos sampratą. 3. Nustatyti, kaip tautinių mažumų lenkų dėstomąja kalba mokyklose yra teikiama švietimo pagalba. 4. Palyginti realios švietimo pagalbos atitiktį mokytojų švietimo pagalbos sampratai. Darbo metodai: Vykdomas empirinis tyrimas, taikant kokybinio tyrimo strategijas ir metodus: 1. Pedagoginės, psichologinės literatūros bei juridinių dokumentų analizė. 2. Kokybinė turinio analizė. Diagnostinių duomenų rinkimo metodas – anketinė apklausa (atviri ir uždari klausimai). Kokybinė duomenų analizė atlikta naudojant empirinį teksto nagrinėjimą. Statistiniai duomenys apdoroti naudojant kompiuterinę Ms Excel programą.
Educational assistance in regulating documents is understood as an assistance rendered by specialists to pupils, their parents (tutors, guardians), teachers and education providers, which is oriented to a child and to an education with regard to his needs and abilities, the purpose of which is to increase the effectiveness. Trying to ensure quality teaching and learning of children with any special needs, the following competent specialists should work at school: special pedagogue, speech therapist, social pedagogue, psychologist etc. All the circumstances should be created to let a disabled pupil or a pupil with special needs feel good and safe. When carrying out collaboration of pedagogues, parents and specialists, a child should get an adjusted educational content and educational milieu, as well as be provided with some adjusted means of educational. Research object: educational assistance system at Polish ethnic minority schools, where the medium of instruction is Polish. Research problem: peculiarities of educational assistance organization at ethnic minority schools, where the medium of instruction is Polish. Research purpose: to analyze the educational assistance organization at ethnic minority schools, where the medium of instruction is Polish. Research tasks: 1. To describe the educational assistance system at general education schools on the grounds of scientific pedagogical, psychological literature and legal documents. 2. To explore the conception of a good educational assistance rendered by teachers working at ethnic minority schools, where the medium of instruction is Polish. 3. To know the way the educational assistance is rendered at ethnic minority schools, where the medium of instruction is Polish. 4. To compare the accordance of actual educational assistance with the conception of teachers’ educational assistance. Work methods: An empirical research is carried out by applying the following strategies and methods of quality research: 1. Analysis of pedagogical and psychological literature and legal documents. 2. Quality analysis of content. Diagnostic data collection method is an inquiry questionnaire (open and close questions). Quality data analysis was carried out by using the empirical analysis of a text. Statistical data was processed by using Ms Excel computer program.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118693
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

31
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.