Use this url to cite ETD: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118439
Publication type
master thesis
Author
Marazienė, Vaida-Jurgita
Title
Dainų dainelės ir pedagogų vaidmuo formuojant teigiamą vaikų poziūrį į muzikinę saviugdą
Other Title
The role of "Dainu dainele" and educationalists formative positive opinion of infants to musical self-help
Extent
58 p.
Date Issued
27 May 2008
Abstract
Magistro darbe „„Dainų dainelės“ ir pedagogų vaidmuo formuojant teigiamą vaikų požiūrį į muzikinę saviugdą“ nagrinėjama vaikų ir moksleivių televizijos festivalio-konkurso „Dainų dainelė“ įtaka vaikų ugdymui. Pedagoginė problema aktuali tuo, kad analogų neturintis per 30 metų gyvuojantis festivalis-konkursas tapo tikru fenomenu ir puikiu postūmiu reikštis jauniems dainininkams tiek ansambliuose, tiek solo. Pasirodymas „Dainų dainelėje“ dažnai tampa pirmuoju, tačiau anaiptol ne paskutiniu viešu pasirodymu. Tyrimo objektas – vaikų muzikinė saviugda dalyvaujant „Dainų dainelėje“. Tyrimo tikslas – nustatyti „Dainų dainelės“ ir pedagogų įtaką vaikų muzikinei saviugdai. Reikšminiai žodžiai: muzikinė saviugda, pedagoginė įtaka, dainininkų ugdymas. Darbe apžvelgiama „Dainų dainelės“ istorija, renginio kaita, pedagoginės ugdymo subtilybės – ugdytojo autoriteto svarba, scenos baimės apraiškos, balso higienos ypatybės. Juk rengimasis „Dainų dainelei“ gali skatinti ne tik mokinį, bet ir jo ugdytoją, kadangi šis turi tapti tikru, pilnaverčiu autoritetu. Šiuo aspektu labai daug lemia ne tik pedagogo gebėjimas komunikuoti, bet ir jo profesinis pasirengimas, uždegantis tikėjimas savo veikla, atraktyvi dėstymo metodika, didinanti pedagoginę įtaką. Siekiant sužinoti „Dainų dainelės“ dalyvių nuomonę apie šį festivalį-konkursą, buvo apklausti 50 dalyvių. Empirinis tyrimas atskleidė, jog daugeliui dalyvių festivalis-konkursas „Dainų dainelė“ teikia teigiamas emocijas, žadina atsakomybės jausmą, skatina komunikaciją. Atlikus tyrimą, paaiškėjo, jog per 30 metų rengiamas konkursas-festivalis „Dainų dainelė“ turi teigiamos įtakos dalyviams, kurie kruopščiai ir atkakliai ruošėsi. Moksleiviai tampa aktyvesni, turi galimybes parodyti savo talentą, tikslingai formuluoja savo tikslus, ugdosi valią, praplečia savo repertuarą, noriai muzikuoja ir po konkurso, kultūriškai socializuojasi ir pan. Visgi pedagogai per mažai kalba apie balso priežiūrą, orientuojasi ne į ilgalaikį dainininkų ugdymą arba muzikinę saviugdą, kartais siekia greitos sėkmės.
Influence of children’s and schoolchildren’s festival “Dainu dainele” examined in Master‘s final scientific work “The role of “Dainu dainele“ and educationalists formative positive opinion of infants to musical self-help“. Pedagogical problem is relevant because festival – contest exist more than 30 years, it haven‘t any analogues in Lithuania and it became sure phenomenon and perfect push of young vocalists convey both in companys and in solo. The Appearance in „Dainu dainele“ often become the first but not the last public appearance. The investigative subject of Master‘s final scientific work is musical self-help of infants when they involve in “Dainu dainele”. The investigative purpose of Master‘s final scientific work is to find the role of “Dainu dainele“ and educationalists to musical self-help of infants. Significant words: a musical self-help, the role of educationalists, education of singers. The history of „Dainu dainele“, alternation of event, refinement of educationalists education, importance of educationalist, manifestatons of scene‘s fear, internal of voice‘s hygiene are reviewed in Master‘s final scientific work. After all arrangement to “Dainu dainele” can motivate not only schoolchildren but also his educator because he must to become real and full – fledged standing. Instance very much determine educationalist not only ability to comunicate but also his professional readiness, inspirational belief in his work, methodology of enunciation that enhance educational influence. There were examined 50 parties on purpose to learn about opinion of festival – contest „Dainu dainele“. Empirical investigation revealed that festival – contest “Dainu dainele” affords positive emotions, stimulates feeling of responsibility and stimulates comunication to many parties of festival – contest. It emerged when investigate was done that during 30 years festival – contest “Dainu dainele” is arranged it has positive influence to these parties which were thoroughly and doggedly to this festival – contest. Schoolchildren become more active have facilities to show their talents, formulate their purposes purposefully, educate their will, extend their repertoire, readily do music and after contest socialize culturally and so on. However educationalists too little speak about care of voice, oriented not to long term education and musical self-help of singers and sometimes try for fast success.
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)