Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117950
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Načaitė, Marija
Title: Lietuvos odontologijos studijų absolventų profesinė socializacija
Other Title: Professional socialization of Lithuanian dental graduates
Extent: 80 p.
Date: 27-May-2014
Keywords: socializacija;odontologijos absolventai;profesinė socializacija;socialization;dental graduates;professional socialization
Abstract: Profesinės socializacijos procesas kiekvienos profesijos individui yra svarbus, nes profesinė veikla suaugusio žmogaus gyvenime užima vieną svarbiausių vietų, o profesinio vaidmens tinkamas atlikimas yra vienas prioritetinių asmens vaidmenų. Lietuvoje odontologijos studijų absolventų profesinės socializacijos tyrimai nebuvo atlikti. Tyrimo tikslas buvo išanalizuoti Vilniaus universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto odontologijos studijų absolventų profesinės socializacijos teorinius bei praktinius aspektus. Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą, buvo suformuluoti uždaviniai: išanalizuoti profesinės socializacijos teorinius aspektus ir ypatumus odontologijoje; įvardinti pagrindinius veiksnius lemiančius absolventų pasirinkimą studijuoti odontologiją; nustatyti Lietuvoje studijuojančių odontologiją absolventų profesinės socializacijos bruožus bei sąsajas tarp odontologijos specialybės vertinimo ir pasitenkinimo ja, išsiaiškinti Lietuvos odontologijos specialybės absolventų tolimesnės profesinės socializacijos planus. Tyrimo medžiaga ir metodai: atlikta mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas bei Vilniaus universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų odontologijos studijų absolventų tyrimas. Naudota nestandartizuota, 22 klausimų anoniminė konfidenciali vienkartinė apklausą (atsakomumas 94,70 proc.). Statistinė anketinių duomenų analizė susisteminta naudojant SPSS Windows 20.0 programinį paketą: sudarytos apibendrinančios lentelės, naudotas kriterijus, Kolmogorovo-Smirnovo testas, Spearman‘o koreliacinė analizė, T-kriterijaus testas ir Cronbach‘o alfos metodas. Rezultai: Išsiaiškinta, kad absolventų pasirinkimą studijuoti odontologiją lėmė teigiama asmeninė patirtis bei tėvų ir giminių įtaka. Studijų praktikinis darbas odontologijos studentams teikia pasitenkinimą, jie visas jėgas skiria studijoms, jaučiasi saugūs pasirinkę odontologo specialybę. Svarbiausi absolventų motyvai stojant į Vilniaus universitetą buvo įvertinimas ir pripažinimas, savarankiškas darbo krūvio reguliavimas ir sprendimų priėmimas, stojant į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą – galimybė padėti žmonėms. Studijų praktikinis darbas odontologijos studentams teikia pasitenkinimą, jie visas jėgas skiria studijoms, jaučiasi saugūs pasirinkę odontologo specialybę. Studentai teigiamai vertina studijų praktikos sąlygas, studijų dėstymo kokybę, nors daugiau nei pusė respondentų dažnai patyrė emocinę įtampą, kentė dėl per didelio teorinio studijų krūvio ir įtemptų santykių su dėstytojais, jų sukeliamo streso. Odontologijos studijų absolventai, turėdami pastabų ir pasiūlymų studijų programos tobulinimui, vertina pakankamą teorinių žinių bagažą, išugdytus reikalingus manualinius įgūdžius ir gydytojo odontologo klinikiniam darbui reikalingus bruožus. Nustatyta koreliacija – didėjant norui gydyti žmones, didėjo suvokimas, kad odontologijos profesija yra naudinga ir prasminga, augo mėgavimasis gydymo procesu. Daugiau nei 95 proc. ištirtųjų siekia tapti gydytojais odontologais ir baigę studijas verstis gydytojo odontologo praktika. Išvada: Lietuvoje odontologijos studijų absolventų profesinė socializacija yra analogiška kitų kraštų, užtikrinanti būsimą gydytojų odontologų praktinę veiklą, nors odontologijos studijų programos absolventai ir mato galimybes gerinti studijų organizavimo procesą.
Process of professional socialization is important for every individual despite his profession as a professional activity takes one of the most important places in adult life, and appropriate performance of professional role is one of the priority roles of individual. The study of professional socialization of lithuanian dental graduates have not been carried out. The aim of the study was to analyze theoretical and practical aspects of professional socialization of dental graduates of Vilnius University and Lithuanian University of Health Sciences. In order to achieve the aim of the study, objectives were formulated: to analyze theoretical aspects and peculiarities in dentistry of the professional socialization; identify the key factors that determine the choice of graduates to study dentistry; to set features of professional socialization of graduates studying dentistry in Lithuania and interfaces between evaluation of dental specialty and satisfaction with it, and to figure out plans of professional socialization of lithuanian dental graduates. Materials and methods: analysis and a summary of scientific literature and study of dental graduates of Vilnius University and Lithuanian Health Sciences University School of Dentistry. Anonymous confidential cross-sectional survey (22 questions) was used (responsiveness 94,7 percent.). The statistical analysis was done using SPSS for Windows 20.0 software package: summary tables created, criteria, Kolmogorov-Smirnov test, Spearman's correlation analysis, t-test and Cronbach's alpha test methods were used. Results: It was found that graduates' choice to study dentistry was determined by a positive personal experience and the influence of parents and relatives. Practical work gives satisfaction to students, they give all the forces to study, feel safe in choosing a dental specialty. The most important reasons for graduates joining the University of Vilnius was the evaluation and recognition and the self-regulation of workload and decision-making, joining the Lithuanian University of Health Sciences - an opportunity to help people. Students welcomes studies for practice, the quality of teaching, although more than half of the respondents often experienced emotional strain suffered due to over-exertion of the theoretical study and strained relations with teachers and their induced stress. Dental graduates, having comments and suggestions to improve the study program, value the adequate theoretical baggage, developed required manual skills and dental clinical work required features. Correlation was established- increasing willingness to treat people, strengthened the perception that dental profession is useful and meaningful, grew enjoyment in treatment process. More than 95 percent of gradutes in the study seek to become dental practitioners and going to engage in a dental practice after graduation. Conclusion: The professional socialization of lithuanian dental graduates is similar to other countries and ensure the future of dental practitioners, although dental graduates see opportunities to improve the organization of the study process.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117950
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

20
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.