Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117883
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Juknevičienė, Rasa
Title: Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) dermės ypatumai
Other Title: Pre-school and primary education aspects of coherence (transition)
Extent: 104 p.
Date: 2-Jun-2014
Keywords: priešmokyklinis ugdymas;pradinis ugdymas;ugdymo(si) dermė;pre-school education;primary education;the coherence (transition) of education
Abstract: Tyrimo problema. Lietuvos strateginiuose švietimo dokumentuose, pedagoginės visuomenės diskusijose Lietuvoje ir užsienyje pastaraisiais metais nuolat keliami priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) dermės klausimai. Tačiau kol kas nepakanka tyrimų, leidžiančių kokybiškai įvertinti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) dermę bei ugdymo tęstinumo įgyvendinimo aspektus. Tyrimo tikslas – atskleisti priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikų ugdymo(si) dermės ypatumus. Tyrimo uždaviniai: 1.Išanalizuoti mokslinės literatūros šaltinius bei švietimo dokumentus, siekiant išsiaiškinti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) dermę. 2.Išsiaiškinti pedagogų požiūrį apie priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) dermę. 3.Išsiaiškinti vaikų nuomonę apie mokyklą ir būsimą mokytoją. 4.Ištirti priešmokyklinio ir pradinio amžiaus vaikų ugdymo(si) dermės ypatumus. 5.Atlikti statistinę duomenų analizę, pateikti tyrimo rezultatus, juos lyginant, interpretuojant ir apibendrinant, patikrinti hipotezės teisingumą. Metodai: Teoriniai: mokslinės literatūros, švietimo dokumentų, susijusių su nagrinėjama tema, analizė. Empiriniai: anketavimas, pokalbis, pedagoginis stebėjimas, lyginamoji analizė, statistinis duomenų apdorojimas naudojantis „Kokybis“ (kokybinių tyrimų atviro kodavimo programa) ir „Microsoft Excel“ (skaičiuoklių programinė įranga) programomis. Tiriamieji. Priešmokyklinio, pradinio amžiaus vaikai – 40 informantų, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai – 100 respondentų. Tyrimo rezultatai. Siekiant išsiaiškinti, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) dermę, organizuotas kiekybinis ir kokybinis tyrimas. Atlikus tyrimą ir išanalizavus anketų duomenis paaiškėjo, kad nepakankamą dermę labiausiai lemia tai, kad yra nesuderinti programose keliami tikslai, uždaviniai, principai, ugdymo(si) aplinkos kriterijai, perėjimo iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo pakopą psichologiniai aspektai. Pokalbio metodu atskleista, jog vaikams yra svarbu, kai jie lanko priešmokyklinio ugdymo grupę, kad pas juos ateitų būsima mokytoja, su jais užsiimtų įvairia vaikams patinkančia veikla, nusivestų juos į mokyklą. Empirinis tyrimas leidžia teigti, kad nepakankamą dermę priešmokyklinėje grupėje ir pirmoje klasėje rodo nevienodas sąveikų „vaikas – pedagogas“, „pedagogas – vaikas“ dažnumas, tiek grupės, tiek klasės erdvės yra nekeičiamos, ribojančios vaiko judėjimą.
The problem of the research. Over the past years the issues of coherence of pre-school and primary education (learning) are being discussed in educational strategic documents and educational public debates are being proceeded not only in Lithuania but abroad as well. However, there is not enough researches done highly to assess (theoretically and practically) the coherence of the pre-school and primary education (learning) and the aspects of the implementation of educational continuity. The aim of the research – to reveal the educational peculiarities of the coherency among pre-school and primary-school age children. The objectives of the research: 1.To analyze the scholarly literature and educational documents in order to determine pre-school and primary education (learning) coherence. 2.To ascertain the standpoint of teachers of pre-school and primary education (learning) coherence. 3.To ascertain children’s opinion about their future school and a teacher. 4.To carry out a survey of educational peculiarities of the consistency among pre-school and primary school age children. 5.To do the statistical data analysis, to present the results of the research, by comparing, making the interpretations and generalizations, to verify the accuracy of the claims. Methods: Theoretical: the analysis of scientific literature and educational documents related to the subject matter. Empirical: questionnaires, interviews, an educational observation, a comparative analysis , statistical data processing using the programs „Kokybis“ (open source program of qualitative research) and „Microsoft Excel“ (spreadsheet software). Respondents: Pre and primary age children (40 informants), pre and primary school teachers (100 respondents). The results of the research. The quantitative and qualitative researches were organized in order to clear out the coherence of pre-school and primary education (learning). The investigation and analysis of the questionnaires showed that the lack of coherence is mainly determined by the fact that educational programs are incompatible with the objectives, goals, principles, educational environment criteria, psychological aspects of pre-school to primary school transition. The interview method revealed that the attendance of pre-school group plays a huge role in the successful transition. Children are willing to participate in various activities with their future teacher and are interested to visit their future school. The empirical research testifies that the lack of coherence of pre-primary group and the first form is implied by unequal frequency of interactions „child – teacher, teacher – child“. The immutability of the space and the place of both, pre-primary group and the class, curtails the child's movement.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117883
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on May 1, 2021

Download(s)

46
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.