Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117652
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Dubovka, Jana
Title: Šokio kolektyvo įtaka VI-VII klasių mokinių bendravimo kultūrai
Other Title: The influence of the dance team on the culture communications process of VI-VII grades pupils
Extent: 68 p.
Date: 25-May-2009
Keywords: Bendravimas;kultūra;paaugliai;šokio kolektyvas;Communication;culture;adolescents;dance team
Abstract: Šiuolaikinėje visuomenėje asmenybės sėkmingumas priklauso nuo mokėjimo bendrauti, formuoti tarpasmeninius santykius. Kita vertus, moksliniai tyrimai rodo bendravimo kultūros lygio visuomenėje ir ypatingai jaunimo (paauglių) tarpe sumažėjimo tendenciją. Ši prieštara skatina tyrinėti veiksnius, darančius įtaką asmenybes bendravimo kultūros ugdymui. Kai kurie autoriai yra linkę kalbėti apie paaugliams būdingą atskirą visuomenę, savitą kultūrą, kuri dažniausiai formuojasi už pedagoginės įtakos ribų (kiemo paauglių kompanija, internetiniai draugai ir kt.), o tai gali neigiamai atsispindėti jų socializacijos į visuomenę procese, formuojantis bendrai kultūrai. Šiuolaikiniame mokyklų funkcionavime trūksta vientisos sistemos, nukreiptos į paauglių sugebėjimų, gabumų ir bendravimo įgūdžių formavimą, vertingų normų ir konstruktyvios sąveikos su aplinkiniais taisyklių perdavimą, apimančios sąvoką “bendravimo kultūra”. Matyt, tai siejama su adekvačios veiklos sukuriančios optimalias sąlygas bendravimo kultūros ugdymui trūkumu. Šiuolaikinėje visuomenėje asmenybės sėkmingumas priklauso nuo mokėjimo bendrauti, formuoti tarpasmeninius santykius. Tuo pačiu laiku komunikacinės kultūros moksliniai tyrimai rodo bendravimo kultūros lygio visuomenėje ir ypatingai jaunimo (paauglių) tarpe sumažėjimo tendenciją. Ši prieštara nurodo problemos aktualumą asmenybes bendravimo kultūros ugdyme. Todėl pasirinktas tyrimo objektas šokio kolketyvo įtaka mokinių bendravimo kultūrai. Buvo siekiama išsiaiškinti šokio kolektyvo poveikį VI-VII klasių mokinių bendravimo kultūros ugdymui. Tyrimo uždaviniai: apibrėžti bendravimo kultūros sampratą remiantis literatūros analize, susijusia su paauglių bendravimo kultūros ugdymo problemomis, atsižvelgiant į paauglystės amžiaus ypatumus, šokio kolektyvo, kaip ypatingos paauglių bendravimo aplinkos bruožus. Išnagrinėti lankančių ir nelankančių šokio kolektyvus paauglių bendravimo kultūros lygį. Išanalizuoti klasės auklėtojų požiūrį į mokinių, lankančių šokio kolektyvą, bendravimo kultūros ypatumus. Nustatyti kolektyvinės paauglių šokio veiklos poveikį jų bendravimo kultūrai. Mokslinės ir metodinės literatūros analizė leidžia apibrėžti bendravimo kultūros sampratą kaip žmonių sąveikų, normų, būdų, formų, kurios yra priimtos tam tikroje socialinėje grupėje kaip savotiški bendravimo etalonai, visumą. Mokinių anketinės apklausos ir testavimo duomenys rodo, kad mokinių, kurie lanko šokio kolektyvą bendravimo kultūros lygis yra aukštesnis nei tų mokinių, kurie nelanko šokio kolektyvo. Klasės auklėtojų interviu rodo, kad mokytojų nuomonė apie mokinius, kurie lanko šokio kolektyvą yra pozityvi ir visos respondentės mano, kad tokių mokinių bendravimo kultūros lygis yra gana aukštas. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad VI-VII klasių mokinių dalyvavimas kolektyvinėje meninėje veikloje, t. y. šokio kolektyve lankymas daro efektyvią įtaką jų bendravimo kultūrai.
In modern society personal success depends on the interaction and interpersonal relationship formation. Unfortunately, research indicates tendency of reduction of the cultural level of society, and particularly between young people (adolescents). This problem raises the need to explore the factors affecting cultural education and it‘s influence on the developement of personalities. Some authors tend to believe that typical adolescent society culture usually formed by the social influence coming from outside of the educational influence (yard adolescents company, online friends, etc..). This subculture may adversely reflect young people socialization into the society, a culture in general. Modern schools lack homogeneous functional system that is aimed at the development of teen's abilities and communication skills. It also lacks valuable and constructive interaction with the rules that govern surroundings of the teens environment, including the concept of \"culture of communication.\" Apparently, this is linked to the adequate activity of creating the optimal conditions substituting for the lack of cultural education. In modern society, personal success depends on the interaction, formation of interpersonal relationships. At the same time, the cultural communication research indicates a trend of decrease in the cultural level of society, and particularly young people (adolescents). This fenomena indicates the relevance of issues of culture and personalities. The purpose of this study is to clarify the effects of dance team classes on cultural development of pupils of VI-VII grade. Objectives of the study: 1. Define the concept of culture based on the analysis of the literature related to the teen culture of educational issues, taking into the consideration the age adolescence and participation in a dance team, as a special environmental features of adolescents. 2. Analysis of the influence of dance classes on cultural communication between student attending the classes to those who don‘t. 3. Discussion and analyzis by class teachers of approach to the cultural specificities of the students, attending dance team. 4. Description of how collective teen dance activity affects their communication culture. Methods: The scientific and methodological analysis of the literature, definition the concept of culture as human interactions, norms, methods, forms, which are made of a particular social group as a sort of communication standards, integrity, test, questionary and interviews. Conclusion: Questionnaire surveys of students and test data shows that pupils who attend the dance team show higher cultural level than those of students who do not participate in a dance team. Class educators interviews indicate positive correlation between student attendace in a dance class and high cultural levels that they exhibit in the school. The study results suggest that the VI-VII grade students‘ participation in a collective artistic activities, etc. promotes developement of their cultural communication skills. The dance team makes a positive influence on the growth of effective communication culture.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117652
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
jana_dubovka_md.pdf959.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.