Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116687
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Tamulaitytė, Erika
Title: Asmens, turinčio neįgalumą, veiksmų, sąlygojamų asmeninių galių ir socialinės aplinkos, reikšmė karjeros projektavimui
Other Title: Person with a disability, the action induced personal empowerment and social environment, the importance of career planning
Extent: 76 p.
Date: 28-Jan-2013
Keywords: karjeros projektavimas;neįgalumas;savęs vertinimas;socialinė aplinka;career designing;disability;self-esteem;social environment
Abstract: Magistro darbo tema: „Asmens, turinčio neįgalumą, veiksmų, sąlygojamų asmeninių galių ir socialinės aplinkos, reikšmė karjeros projektavimui“ Tyrimo objektas: . asmenų, turinčių neįgalumą, sprendimai ir veiksmai projektuojant karjerą Tyrimo problema: kokius sprendimus ir veiksmus, sąlygojamus asmeninių galių ir socialinių aplinkybių, atlieka žmogus, turintis neįgalumą, projektuodamas karjerą? Tyrimo tikslas: nustatyti, kokius veiksmus, žmogaus, turinčio neįgalumą, karjeros projektavime lemia asmeninės galios ir socialinės aplinkybės. Tyrimo uždaviniai: 1. Teoriškai pagrįsti karjeros projektavimo sampratą. 2. Atskleisti asmenų, turinčių neįgalumą, veiksmus siekiant karjeros, sąlygojamus asmeninių galių. 3. Atskleisti asmenų, turinčių neįgalumą, veiksmus projektuojant karjerą, sąlygojamus socialinės aplinkos. 4. Apibendrinti asmeninių galių ir socialinės aplinkos poveikį asmens, turinčio neįgalumą, karjeros projektavimui. Tyrimo metodika: mokslinės literatūros (psichologinės, pedagoginės, sociologinės) analizė; interviu; teksto turinio (content) analizė. Išvados:  Karjeros projektavimo sampratos vertinimas dviem pagrindiniais aspektais – asmeninėmis galiomis ir socialinė aplinkos įtaka – parodė, jog šie aspektai labai glaudžiai susiję.  Asmenų, turinčių neįgalumą, veiksmai projektuojant karjerą buvo sąlygoti iniciatyvumo, savarankiškumo, atvirumo kaitai, atsakingumo, sąmoningo ir laisvo pasirinkimo bei profesinės adaptacijos apraiškų.  Palanki socialinė aplinka jam suteikia prieinamumą, dalyvavimą, lygybę, užimtumą. Socialinės aplinkos suteikiamos galimybės yra reikšmingos neįgalumą turinčiam žmogui jo karjeros kelyje.  Sėkmingam neįgalumą turinčio žmogaus karjeros projektavimo „paketui“ reikia tiek racionalių asmeninių galių sąlygotų sprendimų ir veiksmų, tiek socialinių aplinkybių.
The theme of the work: „Person with a disability, the action induced personal empowerment and social environment, the importance of career planning“. The object of research - persons with disabilities, the decisions and actions of the design career. The problem of the research - the decisions and actions driven personal empowerment and social factors play a man with a disability, designing career? The aim of the research - determine what action, a person with a disability, a career in design leads to personal power and social circumstances. The objectives of the research: 1. Theoretically, based on the career design concept. 2. Exposing people with disabilities, steps towards a career-driven personal empowerment. 3. Exposing people with disabilities, steps in designing a career-driven social environment. 4. Summarize personal empowerment and social environment on the person with disability, career design. The research methods:: the scientific literature (psychological, educational, sociological) analysis, interviews, text content analysis. Conclusion:  Career Design concept evaluation in two main aspects - personal power and social influence of the environment - has shown that these aspects are closely linked.  Persons with a disability, the action has lead to a career in the design of initiative, independence, openness to change, responsibility, conscious and free choice, and professional adaptation manifestations.  favorable social environment gives him access to, participation, equality, employment. Social environment create opportunities for a person who has a significant disability of his career path.  successful career person with disability design \"package\" to be rational and personal empowerment lead to decisions and actions, and social circumstances.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116687
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.