Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116521
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Ščerbavičiūtė, Marina
Title: Galimybės valdyti žiniasklaidos poveikį ugdymo kokybei
Other Title: Possibilities to control the impact of mass media on the quality of education
Extent: 92 p.
Date: 14-Feb-2009
Keywords: ugdymas;kokybė;žiniasklaida;poveikis;valdymas;mass media;education;quality;impact;control
Abstract: Tyrimo objektas – žiniasklaidos poveikio, kaip ugdymo kokybės veiksnio, valdymas ugdymo procese. Tyrimo problema – kaip ugdytojai geba remtis žiniasklaida, kaip socialine partnere, ir valdyti žiniasklaidos poveikį ugdymo kokybei. Tyrimo tikslas – teoriškai ir empiriškai pagrįsti galimybę valdyti žiniasklaidos poveikį ugdymo kokybei. Magistro darbas remiasi tokiomis mokslinės literatūros ir Lietuvos nepriklausomos valstybės laikotarpiu (nuo 1990 m.) vykdomos švietimo reformos dokumentų analizės pagrindu suformuluotomis ugdymo kokybės ir žiniasklaidos sąsajų prielaidomis: • Dabartinėmis globalizacijos sąlygomis žiniasklaida suvokiama kaip svarbus žinojimo visuomenės atsakomybę skatinantis veiksnys. Žiniasklaida laikoma svarbia ugdymo dalyve, užimančia vis tvirtesnes pozicijas tarp kitų ugdymo dalyvių. Ugdymo kokybe galima laikyti nacionaliniu mastu iškeltų ugdymo tikslų pasiekimo ir artėjimo prie modeliuoto asmenybės vaizdinio laipsnį. • Visuomenės ir žiniasklaidos santykio prieštaringumą lemia diktatoriška žiniasklaidos pozicija, sąlygota jos neliečiamumo ir nevaržomos laisvės, ir visuomenės neišprusimas, kritikos žiniasklaidos atžvilgiu stoka, kas suponuoja būtinybę valdyti žiniasklaidos poveikį. • Žiniasklaida gali skatinti destruktyvų elgesį, jos siūlomų herojų mėgdžiojimą, ryšio su pasauliu ir savimi silpnėjimą, aplinkinio pasaulio vaizdo iškreipimą, pseudovertybių formavimąsi. • Didelis mokinių pasitikėjimas žiniasklaida ir negebėjimas kritiškai jos vertinti didina neigiamą jos poveikį darniam asmenybės formavimuisi. • Žiniasklaidos poveikis jaunimui didėja dėl pedagogų ir tėvų nenoro pripažinti paauglių subkultūros egzistavimo, jos neigimo primetant savąsias vertybes, nesidomėjimo jaunimo susikuriamu pasaulio vaizdu, jų pomėgiais, prioritetais. • Mokykla linkusi izoliuotis nuo išorės pokyčių, todėl įtraukti žiniasklaidą į realų ugdymo procesą tampa sudėtinga. • Neigiamą žiniasklaidos poveikį sumažinti, o teigiamą padidinti įmanoma pripažinus ir įsigilinus į jaunimo subkultūros ypatumus ir įtraukus į ugdymo procesą vieną iš svarbiausių jos dalių – žiniasklaidą. Atvejo tyrimu (case study), atliktu Mažeikių r. mokyklose, naudojant kiekybinį tyrimo metodą – anketinę apklausą, siekta nustatyti, ar mokykla ir tėvai, kaip ugdymo dalyviai, žino bei išnaudoja galimybes sumažinti neigiamą ir sustiprinti teigiamą žiniasklaidos poveikį ugdymo kokybei. Remiantis empirinio tyrimo duomenų analize, darbe daromos išvados: • Daugiausia pripažįstančių žiniasklaidos įtaką – tarp mokytojų, tačiau dauguma jų mano, jog valdyti žiniasklaidos daromą poveikį galima ne visada. Remiantis mokytojų atsakymais, galima teigti, kad tokiai nuomonei įsigalėti turėjo įtakos mokytojų turimų žinių apie vadybos priemones ir programas, valdant žiniasklaidą, stoka. • Dauguma tėvų mokyklos nesupažindinti su žiniasklaidos valdymo galimybėmis, jie iš esmės neigia savo vaikams žiniasklaidos daromą įtaką arba jos nelaiko reikšminga. • Apklaustų moksleivių nuomone, žiniasklaidos pateikiama informacija visada teisinga, pateikianti elgesio, aprangos ir kt. etalonus; moksleivių respondentų dalis teigia galintys tarp gausybės žiniasklaidos pateikiamų nuomonių rinktis sau patinkančią, pasitikrinti informaciją skirtinguose šaltiniuose. • Paauglių subkultūrai tiek tėvai, tiek mokytojai skiria nepakankamai dėmesio. Tarp dažniausiai su moksleiviais diskutuojamų temų dominuoja pamokų lankymas, gaunami pažymiai, apranga, rečiau kalbama apie vaikų laisvalaikį ir beveik nekalbama apie moksleivių naudojamą žiniasklaidą. Žiniasklaidos ir tėvų bei mokytojų požiūrio į paauglius skirtumai sudaro sąlygas žiniasklaidos problemiškam poveikiui paaugliams stiprėti.
Research object: the control of the impact of mass media as a factor of education quality in the process of education. Research question: what abilities of referring to mass media as a social partner and controlling the impact of mass media on the quality of education do the educators have. The objective of the research: theoretically and practically justify the possibility to control the impact of mass media on the quality of education. The Master’s Thesis is based on the following hypotheses (formulated on the basis of the analysis of scientific literature and documents of the education reform which was implemented during the period of the independent state of Lithuania (since 1990) of interconnections between the quality of education and mass media: • Under the present circumstances of globalization mass media is perceived as an important factor promoting the responsibility of the knowledge society. Mass media is treated as an important member of education taking up stronger and stronger positions among other members of education. The level of achievement of the educational goals set on the national basis and the level of approach towards the pre-modelled personality vision may be treated as the quality of education. • The discrepancy of the relation between the society and mass media is determined by the dictatorial position of mass media. Such a position is created by the mass media’s inviolability and unrestricted freedom as well as by the ignorance of the society, the lack of critical evaluation of mass media. Such issues suggest the necessity to control the impact of mass media. • Mass media may encourage destructive behaviour, imitation of the heroes created by it, weakening of an individual’s contact with the world and the self, distortion of the view of the surrounding environment, formation of pseudo-values. • The pupils’ high trust in mass media and inability to evaluate it critically increases the negative impact of mass media on a harmonious formation of individuality. • The impact of mass media on young people increases due to the educators’ and parents’ unwillingness to recognize the existence of teenagers’ sub-culture, negation of it and imposing their own values; the indifference to the worldview created by the young people as well as to their interests and priorities. • Schools tend to isolate themselves from the external changes, so it becomes complicated to involve mass media into the actual process of education. • It is possible to decrease the negative and to increase the positive impact of mass media through the recognition of the youth sub-culture and analyzing the peculiarities of it and through introducing mass media as one of the most important parts into the process of education. A case study of the schools of Mažeikiai region performed by using a quantitative research method, i. e. a questionnaire, was meant to find out whether school and parents as members of education know and use the possibilities to decrease the negative and increase the positive impact of mass media on the process of education. According to the analysis of the results of an empirical research, the following conclusions were drawn: • The teachers happen to form the majority of those who recognize the impact of mass media, however, most of them think that not always it is possible to control its impact. According to the responses of teachers it is possible to claim that the entrenchment of such an opinion was stimulated by the lack of teachers’ knowledge about the means and programmes of management in the process of controlling mass media. • The majority of parents are not aware of the possibilities to control mass media and they deny the impact of mass media on their children or treat it as insignificant. • According to the opinions of the pupils, the information presented in mass media is always truthful, suggesting the standards for behaviour, clothing, etc.; a part of pupils claim being able to choose the most appealing among the opinions presented by mass media and to check the information in different sources. • Parents as well as teachers pay insufficient attention to the teenagers’ sub-culture. Among the topics mostly discussed with pupils the dominant are school attendance, evaluations, clothing; the topic rarely discussed is children’s free-time and the topic absolutely ignored is mass media used by the pupils. The difference between the attitude of mass media, parents and educators to teenagers allow the intensification of the problematic impact of mass media.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116521
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.