Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116501
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Bidočiūtė, Kristina
Title: Zenono Šteinio kūryba ir literatūriniai kontekstai
Other Title: Creation works and literary contexts of Zenonas Šteinys
Extent: 115 p.
Date: 7-Jun-2013
Keywords: animacija;karikatūra;Zenonas Šteinys;animation;Zenonas Šteinys;context
Abstract: Lietuviškos animacijos gyvavimo laikotarpis gana trumpas, tačiau ją, kaip vieną iš kinematografijos šakų, svarbu aptarti prisimenant animacijos atsiradimo pradžią. Kalbėdami apie Lietuvos animaciją šiandien, turime pastebėti, jog senosios lietuviškos animacijos tęstinumas nėra ryškus. Kiekvienas jaunasis animatorius siekia atsiriboti nuo to, kas buvo, ir žvelgti į kūrybinį procesą, kaip į individualų būdą savo mintims išsakyti. Zenonas Šteinys (1946 -1997) - dailininkas, karikatūristas, režisierius, animatorius. 1971 metais Kaune baigė St. Žuko taikomosios dailės technikumą, 1984 metais – Aukštuosius režisierių ir scenaristų kursus Maskvoje. Magistro darbe aktualizuojama ir išskleidžiama lietuviškos animacijos istorija, animacijos svarba Zenono Šteinio kūrybai. Pagrindiniu šio magistro darbo tikslu tampa Zenono Šteinio pristatymas kaip įvairiapusio kūrėjo, o svarbiausioje, analitinėje dalyje, analizuojamos kino, dailės ir literatūros sankirtos primenant, kad kalbėjimas apie Z. Šteinio kūrybą nėra ir negali būti baigtas. Pasitelkiant komparatyvistikos ir hermeneutikos, intertekstualumo, intermedialumo tradicijas, analizuojama Z. Šteinio kūryba, išsamiai aptariamos karikatūros, dailės kūriniai, animacinių filmų ekranizacijos. Aptardama Z. Šteinio kūrybą, šio darbo autorė stengiasi atskleisti jo menines, filosofines idėjas, savitus kūrybos bruožus, pateikti interviu su jo artimaisiais, amžininkais, galinčiais atnaujinti ir papildyti Zenono Šteinio asmenybės portretą, išryškinti literatūrinius kontekstus.
Lithuanian animation existence lasts for a relatively short time, but it is one of the cinematography industries, that's why it is important to discuss the origins of animation. Speaking about Lithuania animation today, we should note that the continuity of the old Lithuanian animation is not brilliant. Every young animator tries to make a distance from what has been, and look into the creative process as a way to an individual expression of their thoughts. Zenonas Šteinys (1946 -1997) - artist, cartoonist, director, animator. He graduated Kaunas St. Žukas Technical College of Applied Arts in 1971, in 1984 - courses of directors and screenwriters in Moscow. In my master thesis I actualized and foldout Lithuanian animation history and animation importance of Zenonas Šteinys creation works. The main objective of these thesis becomes Zenonas Šteinys presentation as a multiple creator, and in the most important part, analytical, I am analyzing film, art and literature intersections as a reminder that speaking about Z. Šteinys works is not and can not be completed. Through comparativistics, hermeneutics, intertextuality, intermediality traditions, Z. Šteinys creation works, cartoons, works of art, cartoon screenings was analysed. Author of these thesis tries to reveal the artistic, philosophical ideas of Z. Šteinys, unique creative features, from interviews with his family, his contemporaries, who can update and supplement Zenonas Šteinys personality portrait, highlight literary contexts.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116501
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.