Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116405
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Cygankova, Daiva
Title: Nuotolinio mokymo(si) elektroninės vizualinės terpės dizainas
Other Title: The Design of Electronic Environment of Distance Teaching/ Learning
Extent: 94 p.
Date: 30-May-2007
Keywords: nuotolinis mokyma(sis);e-mokymasis;dizainas.;Elektronic Environment;distanc teaching/learning;the design.
Abstract: Nuotolinio mokymo(si) dizainas kaip vizualios informacijos pateikimo forma atlieka svarbų vaidmenį naujos informacinės visuomenės kūrimesi, naujų, netradicinių mokymo(si) formų, būdų atsiradime, jų vystymosi procese. Dalyko mokytojo pamokos atsiranda elektroninės erdvės terpėje. Pedagogui rūpi kaip ir kokiais būdais pateikti tą informaciją, kad sėkmingai vyktų realus ir kokybiškas mokymo(si) procesas. ). Kūrėjui būtina įvertinti būsimo mokinio tiek poreikius, tiek aplinką, tiek tos aplinkos galimybes veikti sukurtoje mokymosi aplinkoje. Harmonijos pažinimas bei supratimas yra tarsi atramos taškas, nuo kurio prasideda vizualinis dizainas plačiąja prasme. Visa tai sudaro problemiškumo pagrindą. Tyrimo tikslas — nustatyti suaugusiųjų mokinių ir mokytojų nuostatas į elektroninės vizualinės mokymo(si) terpės dizainą, kurios yra susijusios su asmens pasaulio pažinimu ir suvokimu, amžiaus raida, psichologinėmis savybėmis. Tyrimo uždaviniais siekėme apžvelgti filosofinėje, pedagoginėje, psichologinėje, metodinėje literatūroje informacinės visuomenės kūrimo tendencijas, veiksnius įtakojančius elektroninės mokymo(si) terpės vizualios informacijos vartotoją, išsiaiškinti reikalavimus keliamus dizainui elektroninių mokomųjų programų kūrimui Lietuvoje bei nustatyti suaugusiųjų mokinių ir mokytojų nuotolinio mokymo(si) terpės dizaino ypatumus bei jo pasirinkimą lemiančius veiksnius. Tyrimo objektas — elektroninė nuotolinio mokymo(si) terpė. Hipotezė — nuotolinio mokymo(si) elektroninės terpės dizainas susijęs su vartotojo psichologija, amžiaus tarpsniu, mokymusi. Tyrimo metodai: Teoriniai: filosofinės, psichologinės, pedagoginės kitos aktualios literatūros studijavimas, švietimo sistemos dokumentų, interneto duomenų bazių sisteminė analizė, lyginimas, apibendrinimas. Empiriniai: konstatuojamasis tyrimas (mokinių anketinė apklausa bei klausimynas ir mokytojų anketinė apklausa ir klausimynas), kiekybinė gautų duomenų analizė. Matematinės statistikos metodai: ranginė ir nominalinė skalės, koreliacinė analizė, chi kvadrato kriterijaus taikymas. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad tyrimo rezultatai patvirtina kognityvinės psichologijos teiginius apie mąstymo procese dalyvaujančių vaizdinių svarbą, suvokimo psichologijos teiginius apie žodžių ir paveikslėlių sintezę, grafinio dizaino harmonizavimo priemonių individualų suvokimą, kuris susijęs su amžiumi, psichologiniais ypatumais. Tyrimas parodė, ką besimokančiam žmogui teikia vaizdinė informacija, koks yra svarbus grafinio dizaino priemonių vaidmuo, suvokiant multimedijos priemonėmis pateikiamą informaciją vaizdu. Paaiškėjo, kad kurso kūrėjams neužtenka gerai išmanyti dalyką, o reikia turėti įvairių specialių žinių, patirties, norint pasiekti gerą vizualinės komunikacijos rezultatą.
The design of distance teaching and learning as the presentation form of visual information is significant in the development of new information society, in the coming forms and ways of novel, unconventional teaching and learning, and in their developmental process. The lessons of diverse subject teachers are placed in the electronic environment. It is important for an educator how to present that information in order to achieve successful and quality teaching and learning process. The creator has to evaluate the needs of the learner, the environment, and the environmental potential to operate in the created learning medium. The cognition as well as perception of harmony is the base for the visual design in a broad sense. That constitutes the problematic basis. The aim of the research is to ascertain the attitudes of both teachers and learners towards the design of electronic visual teaching and learning environment, which are related to the personal knowledge and perception of the world, age range, psychological features. Through the objectives of the research we attempted to review the creation tendencies of the information society in philosophical, pedagogical, psychological and methodological sources, the factors influencing the user of the visual information of the electronic teaching and learning environment, to find out the requirements for the creation of electronic teaching programmes in Lithuania and establish peculiarities of distance teaching and learning environment design and the selection influencing factors. The object of the research is the electronic environment of distance teaching and learning. The hypothesis of the paper states that the design of electronic environment of distance teaching and learning is related to the user psychology, age range, learning. The following research methods were employed: Theoretical: the study of philosophical, psychological, pedagogical and other topical literary sources, the documents of educational system, the systematic analysis of the Internet database, the comparison and generalization. Empirical: declarative research (the learner survey by using questionnaires), exploratory research (the teacher survey by using questionnaires), the analysis of quantitative data. Mathematical statistics methods: rank and nominal scales, correlative analysis, the application of the chi square criterion. The results of the research confirm the statements of the cognitive psychology concerning the significance of the images involved in the cognitive processes, the perceptive psychology statements related to the synthesis of words and pictures, the individual perception of the graphical design harmony means, which depend on the age and psychological features. The research revealed what visual information renders for a learner, how significant the role of the graphical design devices is, when perceiving the presentation of visual information by means of multimedia. It emerged that it is not enough for the course creators to be strong in the subject they teach but also they have to possess special knowledge and experience in order to achieve a good result of visual communication.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116405
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.