Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/116301
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Lunskaitė, Agnė
Supervisor: Žebrauskienė, Zita Žebrauskienė
Title: Paslaugų vartojimo kompetencilų plėtojimas per technologijų pamokas
Other Title: (Development of service use competencies at technology lessons)
Extent: 96 p.
Date: 31-May-2007
Keywords: paslaugos;vartojimas;kompetencija;plėtojimas;development;service;usage;competence
Abstract: Magistro darbo „Paslaugų vartojimo kompetencijų plėtojimas per technologijų pamokas“ tikslas yra ištirti paslaugų vartojimo kompetencijų plėtojimą per technologijų pamokas. Šių pamokų metu mokiniai turi išmokti patys įgyti žinių, jas taikyti praktikoje; mokytojai privalo ugdyti mokinių sugebėjimus, žingeidumą bei norą savarankiškai ieškoti ir kurti. Darbe analizuojama mokslinė, dalykinė ir pedagoginė literatūra, nagrinėjamos vartotojo (moksleivio) žinios apie paslaugų vartojimo kompetencijas, atskleidžiamos paslaugų vartojimo kompetencijų plėtojimo galimybės mokant technologijų dalyko. Suformuluoti paslaugos apibrėžimą sudėtinga, bet paprastai yra iškeliama viena ar kelios paslaugų savybės, kurias autoriai laiko universaliomis. Šios paslaugų savybės yra neapčiuopiamumas, nekaupiamumas, neatskiriamumas, heterogeniškumas (nevienodumas), nepatvarumas, vartotojo dalyvavimas paslaugų teikimo procese, paslaugos teikimo ir vartojimo vienovė (vienalaikiškumas), nuosavybės nekeičiamumas. Literatūroje bene dažniausiai pasitaikanti paslaugų klasifikacija yra paslaug�� skirstymas į vartotojiškas, socialines, gamybines, bei paskirstomąsias paslaugas. Esant didelei paslaugų kiekio bei kokybės įvairovei, svarbi ir vartotojo kompetencija – tai mokėjimas orientuotis šiuolaikiniame materialiame pasaulyje, tvarkytis buitį, prisižiūrėti sveikatą, rūpintis savimi ir aplinka. Kadangi vartojimo problemos dažnai kyla būtent dėl nepakankamos vartojimo kompetencijos, todėl didelę reikšmę įgyja paslaugų vartojimo kompetencijų plėtojimas mokykloje, o ypač per technologijų pamokas. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiose programose ir bendrojo išsilavinimo standartuose nurodoma, jog technologinio ugdymo tikslai yra ne tik perteikti kiekvienam moksleiviui žinias apie daiktinės aplinkos gaminių kūrimo procesus, padėti ugdyti įgūdžius, vertybines nuostatas, leidžiančias suvokti protinio ir fizinio darbo svarbą žmogui ir visuomenei, išmokyti funkcionaliai, ekonomiškai, estetiškai organizuoti ir tvarkyti savo aplinką, supažindinti su daiktų ir daiktinės aplinkos kūrimo principais, metodais, technologijomis bet ir padėti orientuotis gaminamų gaminių ir teikiamų paslaugų pasaulyje kaip vartotojui. Technologinis ugdymas suvokiamas kaip tęstinis vientisas procesas, kurio metu siekiama sieti teoriją ir praktiką kontekstinėmis sąsajomis. Šiame procese moksleiviai turi įgyti gebėjimų, kurie jiems padėtų orientuotis kaip vartotojams buitinėje aplinkoje ir šalies ūkyje. Dėl šios priežasties į technologijų bendrąsias programas integruotas verslumas ir vartotojų ugdymas. Per technologijų pamokas mokiniai išmoksta rengti informaciją kitiems vartotojams ir kūrybingai, estetiškai ją pateikti, taip pat išmoksta apskaičiuoti gaminio savikainą, numato pakuotę, įpakuoja, ant jos pateikia informaciją vartotojams, įvertina sukurtą gaminį kaip kūrėjas, gamintojas ir vartotojas. Tačiau mūsų atliktas tyrimas rodo, jog paslaugų vartojimo kompetencijų plėtojimas per technologijų pamokas dar nėra pakankamas, išnaudojamos ne visos šio ugdymo galimybės. Todėl tikslinga būtų šios srities paslaugų vartojimo kompetencijų plėtojimui panaudoti popamokinę veiklą, užklaisnius renginius (išvykų, ekskursijų metu), organizuojant parodas ir pan.
The objective of the final thesis for the Master’s Degree – Development of service use competencies at technology lessons – is to analyze the development of service use at technology lessons. During the mentioned lessons, students are expected to develop knowledge and skills themselves and to apply them in practice; teachers should develop students’ lights, intellectual curiosity and encourage them to look for knowledge from other sources. This paper analyses scientific, special and educational literature, knowledge of a consumer (student) about the competence of service use, displays the opportunities how to build the service use competencies at technology lessons. It is not easy to formulate the definition of a service, but usually one or more features of services, considered universal by the authors, are enlightened. These features of the services encompass intangibility, non-accumulativeness, integrity, heterogeneity (promiscuity), instability, user’s involvement in the service delivery process, unity of service delivery and service use (contemporaneousness), non-changeability of ownership. One of the most frequent services classifications met in literature probably is the classification of services into consumer, social, industrial and distributive services. Under conditions of a big variety of service quantities and qualities, user’s competence is also important. This means ability to get oriented in the modern material world, cope with household chores, take care of one’s health, fend for oneself and environment. Use-related problems often occur namely because of insufficient competence of users, so development of service use competencies at school attains significant importance, particularly in technology lessons. Lithuanian comprehensive schools stipulate in their general programs and general education standards that technological training is aimed not only at conveying knowledge of the processes of creating products in the material environment, assisting in training skills, defining values which enable understanding of the importance of intellectual and physical work for each individual and society as a whole, teaching how to functionally, economically, aesthetically organize and handle own environment, familiarizing the with the principles, methods, technologies of creating tangible things and tangible environmental, but also at helping each student in getting oriented in the world of goods and services as a user. Technological training is understood as a continuous integral process when efforts are taken to associate theory and practice using contextual links. In this process the students are supposed to acquire skills that would help them to get oriented in domestic environment and national economy as users. At the technology lessons students learn how to prepare information to other users and to present it in a creative and aesthetic way; they also learn how to estimate the cost price of a product, how to pack it, do packing themselves and indicate user information on it to. In addition, they assess ready-made products from the point of view of developers, manufacturers and users. However, our research shows that the development of service use competencies at technology lessons has not been sufficient so far and not all instruments have been used for the mentioned training, either. Accordingly, it would be reasonable to use out-of-class activities and after-school events (outgoings, excursions), to hold expositions, etc. in order to contribute to the development of service use competencies in this area.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/116301
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.