Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/115698
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Senkevič, Jolanta
Title: Profesijos mokytojų kompetencijų plėtros problemos
Other Title: Professional teachers competence in the development problems
Extent: 71 p.
Date: 24-May-2016
Keywords: Profesijos mokytojai;kompetencija;plėtros problemos;Vocational teachers;competency;development problems
Abstract: Pagrindinis profesinio mokymo plėtros prioritetas – tapti patrauklia ir lygiaverte mokymosi visą gyvenimą sistemos dalimi. Profesinis mokymas šiandien – lankstus bei prieinamas kiekvienam. Esant darbo rinkos poreikiui kokybiškam profesiniam darbuotojų parengimui, vis svarbesniu tampa profesijos mokytojo vaidmuo – profesijos mokytojas ne tik pedagogas, bet ir profesinių žinių perteikėjas, praktikos vadovas. Esama technologijų raida ir kaita lemia pokyčius ir profesijos mokytojų darbe. Šiandienos kontekste aktualu, kad profesijos mokytojų kompetencijos plėtra būtų orientuota į darbo rinkos poreikius atitinkantį profesinių mokyklų absolventų profesinį parengimą. Tyrimo objektas – profesijos mokytojų kompetencijos. Tikslas – ištirti profesijos mokytojų kompetencijų plėtros problemas. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti profesinio mokymo situaciją švietimo kaitos sąlygomis; 2. Nustatyti profesijos mokytojų kompetencijos bei technologinių ir pedagoginių kompetencijų plėtros aktualijas; 3. Ištirti profesijos mokytojų kompetencijų plėtros problemas ir jų vertinimą. Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė; pirminių ir antrinių statistinių duomenų analizė; kiekybinis tyrimas (anketa). Tyrimo metu nustatyta, kad profesijos mokytojai teigiamai vertina savo profesinius įgūdžius, profesinius gebėjimus, taip pat – profesines žinias. Nors respondentai turimą profesinę kvalifikaciją vertina teigiamai, tačiau labiausia norėtų tobulinti būtent profesines kompetencijas. Labai dažnai respondentai susiduria su tuo sunkumu, kad specializuotų kursų kaina labai aukšta, dažnu sunkumu respondentai įvardina per dideles kelionių sąnaudas į renginius bei nepakankamą specializuotų renginių pasiūlą. Labiausia aktualia technologinių kompetencijų plėtros problema respondentai įvertino tai, kad nepakankamai mokama užsienio (anglų) kalba. Taip pat didelė dalis respondentų teigia, kad yra nepakankamas mokymo įstaigų aprūpinimas naujausia įranga bei nepakanka bendradarbiavimo su socialiniais partneriais. Daugiausia svarbia institucija, tobulinant Lietuvos profesijos mokytojų kompetenciją, respondentai įvardina darbdavių institucijas, taip pat kaip svarbias respondentai įvardina visas institucijas, jų indėlį – tiek darbdavius, tiek savivaldos institucijas, tiek darbuotojų interesus atstovaujančias organizacijas. Kaip matyti, kyla prieštaravimas – nors socialiniai partneriai laikomi svarbiais įstaigos veikloje, jų dalyvavimas, bendradarbiavimas su jais įvertinamas kaip nepakankamas.
The main priority for the Development of Vocational Training - an attractive and equivalent to a lifelong learning system. Vocational training today - a flexible and accessible to everyone. In the labor market demand for high quality professional staff training, on the increasingly important role of the teacher becomes a profession - the trainer is not only a teacher but also a vehicle for professional knowledge, practice leader. The current technological developments and changes due to changes in the profession and teachers' work. In today's context, relevance to the profession of teacher competence development are geared to the labor market needs of the vocational school graduates in vocational training. The object of research - the profession of teacher competence. The goal - to explore the profession of teacher competency development problems. Objectives: 1. Analyze the situation of vocational training educational change conditions; 2. Set up the profession of teacher competence and technological and pedagogical competences development issues; 3. Investigate the profession of teacher competency development problems and their assessment. Working methods: analysis of scientific literature; primary and secondary analysis of statistical data; quantitative research (questionnaire). The study found that trainers welcomes your professional skills, professional skills - as well as professional knowledge. Although respondents in their professional qualifications is welcomed, but it is most like to improve professional competencies. Very often the respondents are faced with the difficulty that specialized courses the price is very high, rapid gravity of the respondents name the excessive travel costs for events and an insufficient supply of specialized events. The most relevant technological competency development problem respondents appreciated the fact that underpaid foreign (English) language. It is also a big part of the respondents said that there is a lack of educational institutions equipped with the latest equipment and insufficient cooperation with the social partners. The most important body, the development of Lithuanian professional development of teachers, the respondents name the employers' bodies, as well as the relevant respondents to name all the institutions, their contribution - both employers and the government, both in the interests of workers representative organizations. As can be seen, there is a conflict - although the social partners are considered important office activities, participation, cooperation with them is evaluated as insufficient.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/115698
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.