Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114568
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Dumčienė, Violeta
Title: Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Jūrės girininkijos miškų pokyčių lyginamoji analizė
Other Title: Comparative dynamics in Jūrė’s forest district analysis of Kazlų Rūda Training Forest Enterprise
Extent: 50 p.
Date: 6-Jun-2007
Keywords: miškotvarka;atrankinė inventorizacija;medynų našumas;tūrio pokytis;tūrio prieaugis;forest inventory by sampling method;stand yield;volume increment;site indexes;volume change
Abstract: Magistro darbe tiriama miško našumas ir jo pokyčiai, girininkijos ūkinės veiklos įtakoje. Darbo objektas – Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Jūrės girininkijos miškai. Darbo tikslas – įvertinti miškų pokyčius ir ūkinės veiklos efektyvumą Jūrės girininkijos miškuose, panaudojant sklypinės ir atrankinės miškų inventorizacijų duomenis. Darbo metodai – panaudoti atrankinės miškų inventorizacijos, taksacinių rodiklių analizės ir medynų našumo balanso metodai. Vertinant medynų našumą ir jo pasikeitimus, atlikta įvairiapusė medynų analizė, gauti duomenys palyginti su miškotvarkos duomenimis. Įvertintas naudmenų pasikeitimas, iškirstas tūris ir kt. rodikliai. Įvertinta kokį poveikį našumo pasikeitimams turėjo girininkijos ūkinė veikla. Darbo rezultatai. Atlikus tyrimus, gauti rezultatai: Jūrės girininkijos miškuose didėja pušynų ir juodalksnynų plotai, kas rodo tikslingą medynų rūšinės sudėties formavimą Nbl, Lbl bei pelkinėse augavietėse. Vyraujantys vidutinio amžiaus ir pribręstantys medynai, mažos apimties pagrindiniai kirtimai lemia aukštą tūrio prieaugio kaupimą, didėjantį medynų amžių, skalsumą, didelius medyno tūrius. Pagal atrankinės miškų inventorizacijos duomenis nustatytas vidutinis 3,4 m3/ha per metus tūrio prieaugio kaupimas, intensyvus vidutinio tūrio didėjimas, kai tuo tarpu pagal miškotvarkos duomenis nustatytas tik 10 m3/ha tūrio pokytis per 14 metų.
The object of Master‘s study is forest yield and its changes under growth and silviculture measures in Jūrė‘s forest district of Kazlų Rūda Training Forest. Enterprise the purpose of the work is to estimate changes of forest and forest yield as well as efficiency of silviculture activities in Jure’s forest district. Analysis of there changes was made using data of standwise inventory and inventory by sampling method. Following work methods were used in this study: forest inventory by sampling method, analysis of stand parameters changes, method of stand yield balance. Following analysis of stand yields and its changes was made using data of inventory by sampling method. Obtained results were compared with data of standwise inventory forest. There were estimated changes of forestland categories, distribution by forest types felled volume and other parameters. The impact of forestry activities on changes of forest stand yield was evaluated too. Research results showed increasing of area pine and black alder forest types in Jūrė’s forest district. This results show purposive formation of stands’ species composition in Nbl, Lbl site. Prevailing in Jūrė’s forest district medium and mature age stands determine high grass increment, stands age, grown up stock volume. According to the results of sampling inventory by method there is defined grow annual increment increasing by 3,4 m3/ha over a year intense average stock volume increase. Meanwhile standwise forest inventory data indicate only 10m3/ha stock volume increasing over 14 years.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114568
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

16
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.