Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114329
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Griškonienė, Neringa
Title: Laivybos sąlygų Nemuno upės ruože nuo Kauno marių iki Lietuvos - Baltarusijos sienos gerinimo galimybės
Other Title: Possibilities to improve of navigation conditions in Nemunas sector from Kaunas sea till the borderline Lithuania - Belarus
Extent: 69 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: Laivybos sąlygos;hidrotechnikos statiniai;navigaciniai gyliai;Conditions for navigation;hydraulic structures;navigational depths
Abstract: Magistro baigiamajame darbe analizuojamas Nemuno upės ruožo nuo Kauno marių iki Lietuvos-Baltarusijos valstybių sienos tinkamumas laivybai. Pagal miestų ir rajonų savivaldybių, į kurių teritorijas patenka nagrinėjamoji Nemuno dalis, strateginius planus įvertintas miestų ir rajonų savivaldybių poreikis, turistų srautai, taip pat šiame Nemuno upės ruože įvertintos esamos prieplaukos, gamtinės sąlygos, nagrinėjamos Nemuno dalies tinkamumas laivybai. Tyrimo tikslas: įvertinti galimybes įrengti vandens kelią Nemuno ruože nuo Kauno marių iki Lietuvos – Baltarusijos valstybių sienos, naudojant hidrotechnikos statinius. Remiantis ankstesnių ligšiolinių tyrimų, atliktų įvairių mokslininkų rezultatais, įvertinus esamas didžiausias laivybos kliūtis Nemuno ruože nuo Kauno HE iki Baltarusijos sienos, prioritetiniu vandens kelio ruožu galima laikyti Nemuno ruožą, nuo Birštono iki Alytaus ir pirmiausia jį pritaikyti laivybai. Remiantis VVKD (vidaus vandens kelių direkcijos) duomenimis t.y. navigaciniais žemėlapiais buvo surinkta informacija apie šiame upės ruože esančias kliūtis (salas ir seklumas) ir naudojantis programa Microsoft Excel buvo padaryti preliminarūs vagos skersiniai profiliai. Detaliau nagrinėtas Nemuno ruožas nuo Birštono iki Alytaus. Šio ruožo ilgis  62 km. ir jame esančios dvi didžiausios seklumos Naravų bei Martinaičių, labiausiai trikdančios laivybą ruože nuo Birštono iki Alytaus. Šios dvi seklumos detaliau nagrinėtos atliekant skaičiavimus, naudojantis programa HEC-RAS. Išanalizuotos labiausiai laivybą įtakojančių kliūčių pašalinimo priemonės, bei šių priemonių pritaikymą reglamentuojantys teisės aktai, bei aplinkosauginiai reikalavimai, kadangi didžioji dalis Nemuno ruožo nuo Birštono iki Alytaus, priklauso Nemuno kilpų regioniniam parkui, kur daugelis ūkinių veiklų susijusių su upės hidrologinio rėžimo pertvarkymu yra draudžiamos.
The Final Master‘s thesis analyzes the suitability of Nemunas river sector from Kaunas sea till the borderline of Lithuania-Belarus for navigation. According to strategic plans of cities and districts municipalities, which territories include the analyzed part of Nemunas, the demand of cities municipalities, flows of tourists are evaluated as well as quays, which are in this sector of Nemunas river and natural conditions, the suitability of part of Nemunas for navigation is analyzed. The aim of work: To evaluate the possibilities of waterway equipment in Nemunas sector from Kaunas sea till the borderline of Lithuania – Belarus states, using hydraulic works. With reference to previous researches, results of different scientists, having evaluated the biggest obstacles of navigation in Nemunas sector from Kaunas hydraulic power plant till the borderline of Belarus, Nemunas sector may be considered a priority waterway sector from Birštonas till Alytus and primarily apply it for navigation. With reference to data of Inland Waterway Directorate, i.e. information about obstacles in this river sector (islands and shallows) was gathered by navigational maps and tentative river bed cross profiles were made with the help of the programme Microsoft Excel. Nemunas sector from Birštonas till Alytus was analyzed more in detail. The length of this sector is ~ 62 km. Two its biggest shallows, mostly disturbing navigation in the sector from Birštonas till Alytus are Naravai and Martinaičiai. Those two shallows were analyzed more in detail by making calculations using the programme HEC-RAS. The means of removing obstacles, which influence navigation the most, legislation, regulating their application and environment protection requirements were analyzed, as the bigger part of Nemunas sector from Birštonas till Alytus belongs to regional park of Nemunas loops, where any economic activity, related to rearrangement of hydrologic regime, is forbidden.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114329
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.