Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114215
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Kergė, Donatas
Title: Paprastosios eglės kilmių ir rinktinių medžių palikuonių šeimų genetinis-selekcinis įvertinimas ąžuolų būdos bandomuosiuose želdiniuose
Other Title: Genetic evaluation of Norway spruce provenances and plus trees progeny in the Ažuolų Būda field trial.
Extent: 52 p.
Date: 27-May-2013
Keywords: paprastoji eglė;bandomieji želdiniai;provenencijos;pussibių šeimos;genetinė nauda.;Norway spruce;progeny test;provenances;half-sib families;genetic gain.
Abstract: Magistro darbe tiriama paprastosios eglės kilmių ir rinktinių medžių palikuonių šeimų genetinis–selekcinis įvertinimas bandomuosiuose želdiniuose. Darbo objektas – Ąžuolų Būdos girininkija, 55 kv., 6 skl. Augavietė Lc. Įveisti 1985 m. keturmečiais sodinukais. Plotas 1,5 ha. Darbo tikslas – atlikti paprastosios eglės kilmių ir rinktinių medžių šeimų genetinį–selekcinį įvertinimą bandomuosiuose želdiniuose. Atrinkti pranašiausius genotipus (rinktinius medžius ir individus palikuonių šeimose) antros kartos miško sėklinėms plantacijoms veisti ir įvertinti selekcinį efektą. Darbo metodai – atlikti 50-ties medžių medienos kietumo ir aukščio matavimai kiekviename variante ir kiekvieno medžio skersmens, stiebo tiesumo, dvistiebiškumo, pleištinių šakų įvertinimai. Medienos kietumas išmatuotas Pylodin prietaisu, aukštis – aukštimačiu, skersmuo – žerglėmis. Registruotos žuvusių medžių vietos ir apskaičiuotas išsilaikymas. Kokybiniai požymiai įvertinti pagal genetiniuose–selekciniuose tyrimuose naudojamą vizualaus medžių kokybinių požymių įvertinimo metodiką. Matavimų metu medelių amžius buvo 32 metai. Duomenų sisteminimas ir jų analizė atlikta, naudojant statistinių duomenų tvarkymo paketą Microsoft Excell, o duomenų statistiškai patikimi skirtumai nustatyti STEPDISC SAS analizės testu. Darbo rezultatai. Gauti rezultatai atskleidė, kad 71 % bandomų šeimų augimu pralenkė vietinę kilmę. Šiek tiek mažesnė dalis šeimų buvo pranašesnės už vietinę kilmę pagal pleištinių šakų proporciją. Ir tik dviejų šeimų mediena buvo minkštesnė nei vietinės kilmės. Didžiausias populiacijos variacijos komponentas buvo apskaičiuotas medienos kietumui. Punios populiacijos šeimų mediena buvo kiečiausia. Visiems vertintiems požymiams šeimos variacijos komponentas buvo žymiai didesnis nei populiacijos. Didžiausi paveldėjimo koeficientai gauti medžio aukščiui, medienos kietumui ir išsilaikymui. Genetinės koreliacijos koeficientai tarp medienos kietumo ir produktyvumo požymių buvo nedideli, ir tik neigiama koreliacija su stiebo tiesumu buvo nežymiai didesnė. Motinmedžių aukštis ir skersmuo nekoreliavo su tais pačiais palikuonių požymiais. Atrinkus 5 geriausias šeimas (pagal kompleksinį selekcinį indeksą) aukščio genetinė nauda būtų 15 %, skersmens – 12 %, išsilaikymo – 41 %. Šeimų rangai aukščiui ir skersmeniui 18 metų amžiuje geriausiai atitiko rangus 31 metų amžiuje (0,68 ir 0,61 atitinkamai). Toliau pagal atitikimą sekė stiebo tiesumas (0,40) ir dviviršūniškumas (0,38). Išvada dėl Rietavo kilmės blogo augimo padaryta 18 metų amžiuje, nepasitvirtino po atliktų matavimų 31 metų amžiuje. Skirtumai tarp šeimų yra reikšmingi ir geriausių šeimų atranka sekančiam selekcijos ciklui duotų nemažą genetinę naudą.
Master's Thesis includes the study of Norway spruce provenances and plus trees progeny in the Ažuolų Būda field trial. The object of the study – Ažuolų Būda Forest District, block No. 55, plot No. 6. Site Lc. The field trial was established with 4 year old seedlings in 1985. The field area is 1.5 ha. Objective of the study – to perform genetic evaluation of Norway spruce provenances and plus trees progeny in the Ažuolų Būda field trial and select the best genotypes (parental plus trees and trees in progeny families) for the second generation seed orchards. Material and methods – wood hardness and total height of 50 trees was measured in each replicate. Diameter, stem straightness, multiple leader shoots, spike knots were registered for all the trees in the trial. Pilodyn 6J was used for measuring wood hardness, Vertex IV – for height, electronic Haglof callipers- for diameter. Survival was calculated by registering empty planting places. Quality traits were assessed using well known scales applied in tree breeding studies. At a time of assessment age of trees was 32 years. Data analysis was performed using Microsoft Excel and SAS 9.3 statistical package (SAS Mixed and Corr procedures). Study results. The results showed that 71% of tested families grew better than the local origin. Slightly smaller amount of families were better by proportion of spike knots. And only two families were less hardy by wood compared to local one. Population variance component was the largest for wood hardness and the families from Punia population were among the hardiest. Family effect for all analysed traits was much more pronounced than population one. The highest heritability estimates were obtained for height, wood hardness and survival. Genetic correlations between wood hardness and productivity traits were negligible, and only weak negative correlation was estimated with stem straightness. Mother tree height and diameter did not correlate with the same characteristics of the progeny. Selection of 5 best (by complex selection index) families would result in genetic gain up to 15% for height, 12% – for diameter and 41% – for survival. Ranking of the families at age 18 and age 31 best correlated for height (0.68) and diameter (0.61), and somewhat worse for stem straightness (0.40) and forking (0.38). The conclusion on worst performance of Rietavas provenance made at age 18 did not hold true at age 31. It was proved that differences between families are significant and that selection of the best families for the next breeding cycle can give appreciable result in genetic gain.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114215
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.