Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/114010
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Miškinis, Marius
Title: Mikroklimato tyrimai įvairiai apšiltintose karvidėse
Other Title: Microclimate research in the warm various cowsheds
Extent: 52 p.
Date: 28-May-2009
Keywords: karvidė;oro temperatūra;santykinis oro drėgnumas;šilumos nuostoliai.;cowshed;temperature;humidity;heat losses.
Abstract: Santrauka Darbo apimtis 52 puslapiai, įskaitant 39 paveikslėlius ir 4 lenteles. Informacijos šaltinių sąraše 35 šaltiniai. Darbo pradžia 2007 09 01, pabaiga 2009 05 28. Tyrimų objektas. Trijų tipų karvidžių mikroklimatas: apšiltintu stogu 400 vietų boksinė karvidė; šalta 240 vietų boksinė karvidė, bei 130 vietų su perdengimu pusiau gili karvidė. Tyrimų tikslas – įvertinti įvairiai apšiltintų karvidžių mikroklimatą šiltuoju ir šaltuoju metų laikotarpiu, bei nustatyti šilumos nuostolius tvartuose. Išnagrinėjus literatūroje paskelbtus tyrimų duomenis galima daryti išvadą, norint, kad gyvulių produktyvumas būtų didžiausias, o pašarų sąnaudos – mažiausios, karvidėje optimali rekomenduotina temperatūra turi būti nuo -7 iki +24 oC. Tačiau mokslininkų nustatyta, kad jei gyvulius gerai šersime ir jie bus produktyvūs, tai minus 15 oC ir dar žemesnė temperatūra nėra pavojinga. Šiltuoju metų laikotarpiu tyrimais nustatyta, kad karvidžių mikroklimato parametrai buvo optimalūs ir neviršijo rekomenduojamų normų, o šaltuoju metų laikotarpiu santykinis oro drėgnis 15,3 % viršijo optimalius mikroklimato reikalavimus, o ypač didelis buvo iki 95 % apšiltintoje pusiau gilioje karvidėje. To priežastis, kad norint palaikyti tvarte aukštesnę temperatūrą buvo per daug pridaryti vėdinimo kanalai. Apskaičiavus šilumos nuostolius karvidėse nustatėme, kad didžiausi šilumos nuostoliai būna su pašalinamu iš patalpos oru (81 % nuo bendrų nuostolių).
Summary Scope of work pageis 52, including 39 pictures and 4 tables. The information sources listed 35 sources. Beginning in 2007 09 01, the end of 2009 05 28. Work item. Three types of cowsheds microclimate: warm roof of 400 seats box cowshed; cold of 240 seats box cowshed, and 130 seats with a semi-deep reroof cowshed. The aim - evaluate the warm various cowsheds microclimate warm and cold seasons, and to determine the heat losses from stables. The examination of the literature published research data it can be concluded for that animal productivity is highest, while feed costs - the minimum, recommended cowshed optimum temperature must be between -7 to +24 oC. However, researchers found that if the stock is well feeder, and they will be productive, it is minus 15 ° C and lower temperatures are not dangerous. In warm season during the research found that cowsheds microclimatic parameters were optimized and did not exceed the recommended rate, and cold season period, the relative humidity is 15,3% above the optimum microclimatic requirement, in particularly was high up to 95% in the warm semi-deep cowshed. The reason that, in order to maintain a higher temperature in the stables during impose a lot of ventilation ducts. Calculated heat loss cowsheds found that the maximum heat loss is to be with removable from the room air (81 % of the total losses).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/114010
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

16
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.