Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113966
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kavolynas, Antanas
Title: Saulės ir vėjo energijos naudojimas pastatų kaimo vietovėse šilumos poreikiams tenkinti
Other Title: Application of solar and wind energy for building heating needs in rural areas
Extent: 26 p.
Date: 23-Jun-2011
Keywords: saulės energija;vėjo energija;šilumos poreikiai;solar energy;wind energy;energy demand
Abstract: Šio darbo tikslas - ištirti aplinką tausojančių atsinaujinančių saulės ir vėjo energijos konversijos sistemų galimybes tenkinti pastatų kaimo vietovėse šilumos poreikius ir pagrįsti šių sistemų optimalius parametrus. Atsižvelgiant į planetos gamtos išteklių ribotumą ir siekiant užtikrinti aukštą aplinkosaugos lygį, skatinamas tvarus vartojimas ir gamyba. Vartojant mažiau energijos ir daugiau atsinaujinančių išteklių energijos galima padidinti energijos tiekimo garantijas bei sumažinti aplinkos taršą. Lietuvos gyvenamuosiuose būstuose per metus sunaudojama apie 55 - 57 PJ kuro ir energijos, iš kurių apie 25 - 27 PJ sunaudojama šilumos reikmėms. Vienbučiuose kaimo namuose šilumos reikmėms tenkinti naudojamos krosnys ir autonominiai kieto kuro katilai, kurui naudojantys malkas bei medienos atliekas. Kurą naudojant neefektyviai, degimo metu neišvengiama kenksmingų teršalų patekimo į aplinką. Šilumos reikmėms naudojant atsinaujinančių šaltinių energijos konversijos sistemas galima sumažinant aplinkai kenksmingų teršalų emisijas vartojant mažau kuro. Aplinką tausojančių saulės ir vėjo energijos konversijos sistemų naudojimo galimybės priklauso nuo šių energijos šaltinių potencialo ir energijos konversijos sistemų efektyvumo. Analizuojant daugiamečius saulės spindulinės energijos ir vėjo energijos potencialo tarpusavio sąveikos ir kitimo dėsningumus nustatyta, kad šias atsinaujinančios energijos rūšis pastatų šilumos reikmėms tenkinti tikslinga naudoti kompleksiškai, energijos srautų subalansavimui numatant energijos akumuliavimą. Nustatyta, kad vakuuminio saulės kolektorių naudingumo koeficientą galima padidinti optimizuojant šilumnešio debitą. Tyrimų pagrindu sukurta naujos konstrukcijos kintamo tūrio akumuliacinė talpykla, įgalinanti efektyviau išnaudoti saulės ir vėjo energijos potencialą.
The research work aim is to investigate the possibilities to use solar and wind energy conversion systems for answering of the thermal needs of the dwelling houses in rural areas and to substantiate the optimum parameters of these systems. The sustainable consumption and production is encouraged having in mind limited natural resources of the planet and actuated sustainable consumption and manufacturing. Less power consumption and greater application of renewable energy sources enable to increase the energy supply guarantees and minimize the ambient pollution. Approximately 55 – 57 PJ of the fuel and power have been used in the dwelling houses in Lithuania. About 25 – 27 PJ has been used for thermal needs. Firewood and wood residues are burned in furnaces of individual houses in rural areas. When the fuel is used inefficiently hazardous contaminants pollute the environment. When the energy conversion systems of renewable sources are used for thermal needs the emissions of harmful contaminants into the atmosphere can be greatly minimized because of the less fuel consumption. Possibility to use solar and wind energy conversion systems benevolent to the environment depends on the potential of these energy sources and the efficiency of these energy conversion systems. The analyses of the interaction of potential of solar radiant energy and wind energy during the decade and the change of its consistent pattern disclosed that these types of renewable energy used for thermal needs in rural areas should be used collectively storing the energy in order to balance the energy flows. It has been determined that the coefficient of efficiency of the vacuum solar collector can be increased by optimizing the debit of heat-transfer medium. New design of the storage receptacle of variable capacity enabling to more effectively use the solar and wind energy potential has been manufactured on the test basis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113966
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.