Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113626
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Daugėla, Aurimas
Title: Aleksandro Stulginskio universiteto įvaizdžio tobulinimas
Other Title: Improvement Of Aleksandras Stulginskis University Image
Extent: 74 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: organizacija;universiteto įvaizdis;įvaizdžio formavimas;tobulinimas;organization;university image;image formation;improvement
Abstract: Magistratūros studijų baigiamasis darbas, 74 puslapių, 25 paveikslai, 5 lentelės, 48 literatūros šaltiniai, 2 priedai, lietuvių kalba. RAKTINIAI ŽODŽIAI: organizacija, universiteto įvaizdis, įvaizdžio formavimas, tobulinimas. Tyrimo objektas – Aleksandro Stulginskio universiteto įvaizdžis. Tyrimo dalykas – universiteto įvaizdžio tobulinimas. Tyrimo tikslas – sukurti teorinį Aleksandro Stulginskio universiteto įvaizdį formuojantį modelį ir jį empiriškai patikrinti. Tyrimo uždaviniai: 1. Atlikti universiteto įvaizdžio teorinių pagrindų studiją, atskleidžiant vidaus ir išorės veiksnius, formuojančius universiteto įvaizdį. 2. Parengti universiteto įvaizdžio tyrimo metodiką. 3. Sukurti universiteto įvaizdį formuojantį teorinį modelį. 4. Atlikti Aleksandro Stulginskio universiteto įvaizdžio tyrimą. 5. Parengti Aleksandro Stulginskio universiteto įvaizdžio tobulinimo galimybes. Tyrimo metodai – iškeltai problemai tirti ir teoriniams bei praktiniams rezultatams gauti naudoti tokie tyrimo metodai: Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros analizė, apibendrinimas ir lyginimas, empiriniam tyrimui buvo naudotas anketinės apklausos metodas, modeliavimas ir grafinis rezultatų vaizdavimas. Gautų tyrimo duomenų apdorojimui buvo pasitelkta Microsoft Exel skaičiuoklė. Tyrimo rezultatai:  Pirmoje darbo dalyje išanalizavus Lietuvos ir užsienio autorių įvaizdžio formavimo teorines sampratas, tipologijas bei įvaizdžio formavimo modelius, buvo atskeisti universiteto įvaizdį formuojantys veiksniai.  Antroje darbo dalyje išnagrinėjus literatūros šaltinius, buvo sukurtas teorinis universiteto įvaizdžio modelis, kuris vėliau integruotas į Aleksandro Stulginskio universiteto įvaizdžio tobulinimo tyrimą.  Trečioje darbo dalyje pateikti tyrimo rezultatai, patikrintas teorinis universiteto įvaizdžio modelis, pagal tyrimo metu gautus duomenis adaptuotas Aleksandro Stulginskio universitetui.
Final work of Master studies consists of 74 pages, 25 figures, 5 tables, 48 references, 2 annexes, in Lithuanian. KEYWORDS: Organization, University image, image formation, improvement. Studies object - image of Aleksandras Stulginskis University. Studies subject - improvement of University image. The aim – to analyze the University image-forming factors, to form the model of the university image. Objectives: 1. To conduct theoretical study of the University image, to reveal the internal and external factors shaping the university's image. 2. To prepare the methodology of the University image formation. 3. To create the theoretical model of the University image. 4. To study image of Aleksandras Stulginskis University. 5. To reveal the improvement possibilities of Aleksandras Stulginskis University image. Research methods – analysis of Lithuanian and foreign scientific literature, summarizing, questionnaire, modeling, graphical representation. The received survey data was processed using Microsoft Excel spreadsheet. Research results:  The first part analyses the theoretical concepts of Lithuanian and foreign image, typologies and image-making patterns, the University image-forming factors.  The second part develops a theoretical model of the University image, which is then integrated into the improvement study of Aleksandras Stulginskis university image.  The third section presents the results, verified by a theoretical model of the University image, according to study findings adapted in Aleksandras Stulginskis University.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113626
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

49
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.