Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/113252
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jogminaitė, Antanina
Title: Skirtingų paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) veislių fotosintezės rodiklių, derlingumo ir grūdų kokybės palyginimas
Other Title: Photosynthetic indicators, yield and grain quality of different winter wheat (Triticum aestivum L.) varieties.
Extent: 46
Date: 4-Jun-2018
Keywords: Žieminiai kviečiai;fotosintezės rodikliai;derlingumas;kokybė;Winter wheat;photosynthesis indicators;yeald;quality.
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamojo darbo tikslas buvo nustatyti ir palyginti skirtingų veislių žieminių kviečių fiziologinius rodiklius, derlingumą ir grūdų kokybę. Lauko eksperimentas atliktas 2016 - 2017 metais Aleksandro Stulginskio Universiteto Bandymų stotyje, Kauno rajone, Noreikiškėse. Tyrimo objektas: Skirtingų žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) veislių: ′Skagen′ (kontrolė), ′Julius′, ′Edvins′, ′Artist′, ′Aron′ ir ′Evina′ pasėlis. Tyrimo metodai: Keturis kartus per vegetaciją iš kiekvienos žieminių kviečių veislės laukelio, atsitiktinai pasirinktų vietų išrauta po 10 augalų. Nustatytas augimo ir vystymosi tarpsnis, stiebų skaičius augale, fotosintezės pigmentai, sausosios medžiagos, išmatuotas asimiliacinis lapų plotas. Subrendę javai nukulti mažagabaritiniu kombainu „WINTERSTEIGER DELTA“. Kiekvieno laukelio grūdų derlius apskaičiuotas kombaine esančia kompiuterizuota svėrimo sistema. Grūdų kokybės rodikliai nustatyti UAB „Malsena plius“ Grūdų kokybės laboratorijoje. Duomenų statistinis patikimumas įvertintas dispersinės analizės metodu ANOVA, programinis paketas SELEKCIJA. Darbo rezultatai: Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad daugiausiai fotosintezės pigmentų krūmijimosi ir bamblėjimo tarpsniuose kaupė veislės ′Aron′ kviečiai, o plaukėjimo – pieninės brandos tarpsniuose – veislių ′Artist′ ir ′Skagen′ žieminiai kviečiai. Didžiausias žieminių kviečių lapų indeksas nustatytas plaukėjimo – žydėjimo tarpsniu (veislių ′Aron′ ,′Edvins′, ′Skagen′ ), sausųjų medžiagų kiekis augaluose – pieninės brandos tarpsniu (veislių ′Edvins′ ,′Julius′ ). Didžiausią derlių subrandino veislių ′Julius′ ,′Artist′ (10,1 t ha-1) kviečiai. Esmingai mažiausiu derlingumu (8,3 t ha-1), lyginant su veisle ′Skagen′ , išsiskyrė veislės ′Edvins′ žieminiai kviečiai. Didžiausias baltymo kiekis ir aukščiausios sedimentacijos rodiklio vertės nustatytos žieminių kviečių veislių ′Evina′ ir ′Skagen′ grūduose.
Aim of masther thesis final work was to determinte and to compare physiological indicators, yield and grain quality of different varieties winter wheat. Field experiment was held in Aleksandras Stulginskis university experimental station on 2016, Kaunas district, Noreikiškės. Object of research: Crop of different winter wheat varieties (Triticum aestivum L.): ′Skagen′ (control), ′Julius′, ′ Edvins′, ′Artist′, ′Aron′ and ′Evina′ Methods of research: Four times per vegetation 10 random plants were taken from every field to determine stage of growth and developement, number of stems, pigments of photosynthesis, dry matter of plant and to measure assimilated leaf area. Yield was harvested with small size harvester „WINTERSTEIGER DELTA“. Yield was calculated with computerised weighing system in the harvester. Grain quality parameters were determined in „Malsena Plus“ Grain quality laboratory. Statistical reliability was evaluated with dispersical analyshis method ANOVA from software package SELEKCIJA. Results of research: Research showed that the biggest amount of pigments of photosinthesis on bushing and stem longin stages was accumulated by winter wheat ′Aron′ plants, and on lactic ripeness stage - ′Artist′ and ′ Skagen′ winter wheat. Biggest leaf index was determined on BBCH 70-77 (′Aron′, ′ Edvins′, ′ Skagen′ varieties), amount of dry matter on lactic rippenes period (′ Edvins′, ′ Julius′ varieties). Essential lowest yeld was determined (campared with contro variety) from ′Edvins′ winter wheats. The biggest protein content and highest sedimentation rate was determined in ′Evina′ and ′Skagen′ varieties.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/113252
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
antanina_jogminaite_md.pdf2.05 MBAdobe PDF   Until 2030-02-20View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.