Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112810
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Kadakauskienė, Dovilė
Title: Baltojo šilkmedžio (morus alba l.) lapų mineralinė sudėtis
Other Title: Mineral composition of white mulberry (Morus alba L.) leaves
Date: 1-Jun-2018
Keywords: mikroelementai;makroelementai;šilkmedžio lapai;microelements;macroelements;mulberry leaves
Abstract: PRASMINIAI ŽODŽIAI: mikroelementai, makroelementai, šilkmedžio lapai. Tyrimo objektas: Baltojo šilkmedžio (Morus alba L.) veislių 'Plodovaja 3' ir 'Turčianka' lapai. Tyrimo tikslas: Įvertinti bei palyginti dviejų veislių šilkmedžių lapuose esančių mikroelementų ir makroelementų sudėtį ir jų kiekį. Tyrimo uždaviniai: 1. Ištirti ir įvertinti mikroelementų (vario, geležies, mangano, silicio, cinko) kiekius baltojo šilkmedžio lapuose. 2. Ištirti ir įvertinti makroelementų (fosforo, kalio, kalcio, magnio, sieros) kiekius baltojo šilkmedžio lapuose. 3. Įvertinti optimaliausą šilkmedžio lapų skynimo laiką. Tyrimo metodai: Šilkmedžio lapuose standartiniais metodais buvo nustatyta: • sausųjų medžiagų kiekis (%) (LST ISO 751:2000) (natūralioje medžiagoje); • sieros, geležies, cinko, vario, silicio, mangano, ir magnio kiekiai mg 100 g−1 – naudojant induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodą (LSTEN 15510:2017) (sausoje medžiagoje); • kalio, kalcio kiekiai mg 100 g−1 – naudojant induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodą (direktyvą 71/250/EEB) (sausoje medžiagoje); • fosforo kiekiai mg 100 g−1 – naudojant induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodą (direktyvą 71/393/EEB) (sausoje medžiagoje). Tyrimų rezultatai: Darbe pateikiama dviejų ukrainietiškų baltojo šilkmedžio (Morus alba L.) veislių 'Plodovaja 3' ir 'Turčianka' lapų mineralinė sudėtis: magnio, fosforo, kalio, sieros, kalcio, vario, geležies, mangano, silicio ir cinko kiekiai. Lapai skinti birželio - rugsėjo mėnesių laikotarpiu kiekvieno mėnesio pabaigoje. Tyrimo išvados: Ištyrus skynimo laiko įtaką, įvertinus bei palyginus baltojo šilkmedžio (Morus alba L.) veislių 'Plodovaja 3' ir 'Turčianka' lapuose esančių mikroelementų ir makroelementų sudėtį ir jų kiekį, nustatyti 'Plodovaja 3' veislės lapuose visais skynimo etapais esmingai didesni makroelementų fosforo, kalio, kalcio, mikroelementų sieros, silicio ir cinko kiekiai, o 'Turčianka' veislės lapuose liepos mėn. – rugsėjo mėn. – nustatytas esmingai didesnis makroelemento magnio, mikroelemento mangano, geležies kiekiai. Tinkamiausias šilkmedžių lapų skynimo laikas buvo rugsėjo mėnuo, nes nustatyti didžiausi mikroelementų ir makroelementų kiekiai. Tyrimas publikuotas: Jaunasis mokslininkas: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys. p. 97 – 99. Dalyvauta 2018 m. 04 m. 19 dieną.
Research object: Leaves of the white mulberry (Morus alba L.) varieties 'Plodovaja 3' and 'Turchanka'. Research aim: Evaluate and compare the two varieties of mulberry leaves in the microelements and macroelements composition and quantity. Objectives: 1. To investigate and evaluate microelements (copper, iron, manganese, silicon, zinc) in white silk leaves. 2. To investigate and evaluate macroelements (phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur) in white silk leaves. 3. Evaluate the optimum time for picking the leaves. Research methods: In the mulberry leaves (dry matter), using standard methods, has been determined: • quantity of dry matter (%) (LST ISO 751:2000); • quantityties mg 100 g−1 of sulfur, iron, zinc, copper, silicon, manganese and magnesium, using inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy method (LSTEN 15510:2017); • quantityties mg 100 g−1 of potassium and calcium using the method of inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (directive 71/250/EEB); • quantityties mg 100 g−1 of phosphorus using the method of inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (directive 71/393/EEB); Research results: The final master degree thesis consists of two Ukrainian white silk (Morus alba L.) varieties 'Plodovaja 3' and 'Turchanka' leaves mineral composition: magnesium, phosphorus, potassium, sulfur, calcium, copper, iron, manganese, silicon and zinc quantities. Leaves have been picked up at end of each month in period from June till September. Conclusions and practical application of the project: After analyzing the influence of the leaves picking time, evaluating and comparing macro and micro element amount in white mulberry (Morus alba L.) varieties 'Plodovaja 3' and 'Turchanka' leaves analysis have shown that 'Plodovaja 3' variety leaves had significantly higher number of macro elements: phosphorus, potassium and calcium. 'Turchanka' variety leaves in July – September month period were significantly higher in micro element - manganese. The most suitable time for picking silk leaves was in September, with the highest levels of microelements and macroelements. Results published: Young Scientist: A collection of student scientific conference papers. p. 97 - 99. Participation in 19.04.2018.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112810
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.