Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112621
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Pakerys, Vaidas
Title: Hibridinės drebulės skirtingo tipo sodmenų ir genotipų išsilaikymo ir augimo ypatumai plantaciniuose želdiniuose
Other Title: Survival and growth peculiarities of different genotypes and types of planting material of hybrid aspen in short rotation plantations
Extent: 57 p.
Date: 31-May-2012
Keywords: hibridinė drebulė;trumpos apyvartos plantaciniai želdiniai;klonas;šeima;fenologija.;hybrid aspen;short rotation plantations;clone;family;phenology.
Abstract: Magistro darbe palyginami hibridinės drebulės skirtingo tipo sodmenų, klonų ir šeimų išsilaikymo, augimo ir kokybės ypatumai plantaciniuose želdiniuose. Darbo objektas - Hibridinės drebulės želdiniai įveisti 2010 m. Anykščių urėdijoje (Kavarsko g-ja), Tytuvėnų m.u. (Dubysos g-ja) ir Dubravos EMU (Šilėnų g-ja). Hibridinė drebulė padauginta gyvašaknėmis (bandymų variantas Šakn), padauginta in vitro (bandymų variantai Inv1, Inv2, Lat4, Lat23, Lat25, Lat28, Lat24 ir Lat41) ir padauginta sėklomis (bandymų variantai PSS3, PSS4 ir 4tank). Darbo tikslas – palyginti smulkiadantės (kanadinės) ir paprastosios drebulių hibridų (Populus tremuloides x P.tremula) skirtingo tipo sodmenų, klonų ir šeimų išsilaikymo, augimo ir kokybės ypatumus trumpos apyvartos plantaciniuose želdiniuose. Darbo metodai. Visuose trijuose bandomuosiuose želdiniuose 2010-2011 m. vegetacijos sezono pradžioje ir jam pasibaigus atliktas ištisinis visų variantų visų medelių matavimas ir vertinimas. Išmatuoti bei įvertinti šie požymiai: pirminis medelių aukštis (Hp), medelių aukštis 2010 ir 2011 m. rudenį (H10 ir H11), medelių būklė ir išsilaikymas 2010 m. pavasarį ir 2010 bei 2011 m. rudenį (atitinkamai Būk1, Būk 2, Būk3 ir Išs1, Išs2 ir Išs3), pumpurų sprogimo laikas - fenologija 2010 ir 2011 m. pavasarį (atitinkamai F10 ir F11). Darbo rezultatai. Nustatyta, kad 2011 m. geriausiai augo padaugintas gyvašaknėmis stambiais sodmenimis išsodinto klono Nr 51DF1001 bandymo variantas Šakn. Nuo jo labai nežymiai atsiliko tas pats klonas mikroklonuotas in vitro sąlygomis (Inv1 ir Inv2), o pagal būklę ir išsilaikymą šis klonas pralenkė visus bandymo variantus. Iš sėklinės kilmės genotipų geriausiai augo ir išsilaikė PSS3 ir 4tank. Iš latviškos selekcijos pagal aukštį, būklę, išsilaikymą ir fenologiją pirmavo mikroklonuoti in vitro sąlygomis 3 klonai - Lat41, Lat24 ir Lat4. Taigi, šie trys latviški klonai gali būti auginami Lietuvoje. Visiškai netinkami auginti Lietuvoje klonai Lat23, Lat25 ir Lat28.
Master's thesis compares different types of hybrid aspen seedlings, clones and their families remaining in the growth and quality characteristics of short rotation plantations. The object of the study. Hybrid aspen plantations were planted in 2010. In Forest Enterprise of Anyksciai ( Kavarskas), Forest Enterprise of Tytuvenai ( Dubysa ) and Dubrava EMU ( Silenai ). Hybrid aspen propagated by the roots (test version Sakn), propagated in vitro (test versions Inv1, Inv2, Lat4, Lat23, Lat25, Lat28, Lat24 and Lat41) and propagated by the number of seeds (test versions PSS3, PSS4 and 4tank). The aim of the study - to compare (Canadian) and a simple hybrid aspen (Populus tremuloides x P.tremula) a different type of seedlings, clones and their families remaining in the growth and quality characteristics of short rotation plantations. The methods. All three pilot plantations 2010-2011. growing season at the beginning and at the end of all options carried out continuous measurements of all trees and evaluation. Measure and evaluate the following features: initial tree height (Hp), tree height in 2010 and 2011 autumn (H10 and H11), tree condition and retention in 2010 spring 2010 and 2011 autumn (the Būk1, Būk 2, Būk3 and Išs1, Išs2 and Išs3), phenology in 2010 and 2011 spring (F10 and F11, respectively). The results. Was established that Lithuanian clone Nr 51DF1001 propagated by root cuttings was the most productive. From its very slightly behind the same clone propagated in vitro (Inv1 and Inv2), while the state and the persistence of a clone surpassed all the test options. The best genotypes for seed origin grown and maintained PSS3 and 4tank. Microclonned in vitro Latvian clones Lat4, Lat24 and Lat41 outperformed trial means in growth, survival, phenology and tree condition. Thus these three clones can be grown in short rotation plantations in Lithuania while Latvian clones Lat23, Lat25 and Lat28 are not suitable.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112621
Affiliation(s): Žemės ūkio akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

11
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.