Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112568
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRaudonius, Steponas-
dc.contributor.authorJuchnevičienė, Aistė-
dc.date.accessioned2020-12-21T19:11:55Z-
dc.date.available2020-12-21T19:11:55Z-
dc.date.issued2011-05-18-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/112568-
dc.description.abstractSiekiant įvertinti supaprastinto žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos įtaką žieminių kviečių agrofitocenozei ir dirvos fizikinėms savybėms atlikti tyrimai 2009-2010 m. ilgalaikiame eksperimente, kuris įrengtas 1988 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje giliau karbonatingame giliau glėjiškame išplautžemyje – IDg4-k2 (Endocalc(ar)ic Endohipogleyic Luvicol – LWg-n-ww-cc) FAO, vidutinio sunkumo priemolyje ant smėlingo lengvo priemolio. Lauko eksperimento variantai: 1. Įprastinis arimas 23-25 cm gyliu (IA); 2. Seklusis arimas 12-15 cm gyliu (SA); 3. Gilusis purenimas (kultivavimas strėliniais noragėliais 23-25 cm gyliu) (GP); 4. Seklusis purenimas 12-15 cm gyliu (SP); 5. Tiesioginė sėja į neįdirbtą dirvą (glifosatu purškiama pagal reikalą) (ND). Nustatyta, kad žemės dirbimo supaprastinimas bei tiesioginė sėja ženkliai padidino trumpaamžių ir daugiamečių piktžolių daigų tankumą žieminių kviečių krūmijimosi tarpsnyje, lyginant su įprastiniu arimu. Taikant ilgalaikę tiesioginę sėją žieminių kviečių agrofitocenozėje krūmijimosi tarpsnyje daugiau išplito bekvapis šunramunis, mažoji strugena, dirvinis garstukas ir trikertė žvaginė, lyginant su kitais žemės dirbimo būdais. Bekvapių šunramunių gausumas žieminių kviečių pieninės brandos tarpsnyje buvo taip pat ženkliai didesnis tiesiogiai javus sėjant į ražienas, negu taikant įprastinį ir supaprastintą žemės dirbimą. Didesnis trumpaamžių piktžolių skaičius rastas kviečių pieninės brandos tarpsnyje giliai ir sekliai purentuose, neįdirbtuose laukeliuose, negu taikant įprastinį arimą. Seklusis purenimas ir tiesioginė sėja taip pat didino trumpaamžių piktžolių masę. Palyginus neįdirbtus laukelius su giliai artais laukeliais, nustatytas didesnis daugiamečių piktžolių skaičius ir jų orasausė masė. Supaprastintas žemės dirbimas ir tiesioginė sėja nepadidino apatinio armens sluoksnio tankio ir skatino sliekų plitimą armenyje. Žemės dirbimo supaprastinimas neturėjo esminės įtakos dirvos drėgniui, kviečių daigų tankumui, produktyvių stiebų tankumui, derlingumui ir 1000 grūdų masei, palyginus su tradiciniu žemės dirbimu. Darbo apimtis - 68 psl., 3 darbe lentelės, 28 paveikslai, 155 panaudoti literatūros šaltiniai, 3 psl. priedų.lt
dc.description.abstractIn order to evaluate the effect of reduced tillage and direct seeding on agrophytocenosis of winter wheat and physical properties of soil, tests were carried out. In a long-term experiment conducted in the period between 2009 and 2010, which was installed in 1988 in Experimental Station at Lithuanian University of Agriculture in calcarous and endohypogleyic luvisol – IDg4-k2 (Endocalc(ar)ic Endohipogleyic Luvicol – LWg-n-ww-cc) FAO, in medium loam on sandy light loam. Field experiment options: 1. Routine Plowing depth of 23-25 cm (RP) 2. Shallow Plowing depth of 12-15 cm (SP); 3. Deep Hoeing (cultivation with arrow-type ploughshare, depth of 23-25 cm) (DH); 4. Shallow Hoeing depth of 12-15 cm (SH); 5. Direct Seeding in uncultivated soil (sprayed with glyphosate if necessary) (US). The results show that when compared with conventional tillage, the reduced tillage and direct seeding have significantly increased the density of seedlings of short-lived perennial weeds at the stage of tillering of winter wheat. When compared with other methods of tillage, during long-term direct seeding, at the stage of agrophytocenosis and tillering of winter wheat, the scentless false mayweed, mouse-tail, wild mustard and shepherd's purse were more widespread. Abundance of scentless false mayweed at the stage of lactic ripeness of winter wheat was significantly greater when grains were directly sown in the stubble than using conventional and reduced tillage. A larger number of short-lived weeds were found at the stage of lactic ripeness of wheat in shallowly and deeply hoed uncultivated fields than in conventional plowing. Shallow hoeing and direct seeding have also increased the weight of weeds. When compared with deeply plowed fields, a larger amount of weeds with larger air dried weight was found in uncultivated fields. Reduced tillage and direct seeding have not increased the density of the lower layer of topsoil and contributed to the spread of earthworms in the topsoil layer. When compared with traditional tillage, the reduced tillage had no significant effect on soil moisture, wheat seedling density, productive stem density, crop yield and weight of 1000 grains. Scope of the Thesis – 68 pages, 3 tables, 28 figures, 155 used literary sources, 3 pages of appendices.en
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent68 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectžieminiai kviečiailt
dc.subjectžemės dirbimaslt
dc.subjecttiesioginė sėjalt
dc.subjectagrofitocenozėlt
dc.subjectdirvos fizikinės savybės.lt
dc.subjectwinter wheaten
dc.subjecttillageen
dc.subjectdirect seedingen
dc.subjectagrophytocenosisen
dc.subjectphysical properties of soil.en
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleŽieminių kviečių agrofitocenozės ir dirvos fizikinių savybių pokyčiai taikant supaprastintą žemės dirbimąlt
dc.title.alternativeChanges in Agrophytocenosis of Winter Wheat and Physical Properties of Soil in Reduced Tillageen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.