Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Publication
  What is published in impact journals on school effectiveness? A systematic review of research results and methods
  [Kas publikuojama cituojamo indekso žurnaluose apie mokyklos efektyvumą? Sisteminė tyrimo rezultatų ir metodų apžvalga]
  research article
  Garcia-Jimenez, Jesus
  ;
  Torres-Gordillo, Juan Jesus
  ;
  Rodriguez-Santero, Javier
  Pedagogika, 2020, t. 138, nr. 2, p. 5-24
  A systematic review of 45 articles on school effectiveness (SE) indexed in SJR and JCR (2014–2018) has been conducted. The results obtained show that the quantitative methodology catalyses the greatest number of researches. The articles are mainly published in Q1-Q2 journals with impact factor. The content of the articles reviewed found that, although exist contextual factors that affect the SE, the variables at the school level also have an impact.
    22  21
 • Publication
  Does perceived organizational support mitigate the negative effect of teacher-researcher role conflict among lecturers? (evidence from Indonesia)
  [Suvokiamas organizacinis palaikymas ir mokytojo-tyrėjo neigiamo vaidmens konflikto poveikio dėstytojams sumažinimas: tyrimo Indonezijoje duomenys]
  research article
  Rafsanjani, Mohamad Arief
  ;
  Ghofur, Muhammad Abdul
  ;
  Fitrayati, Dhiah
  ;
  Dewi, Retno Mustika
  Pedagogika, 2020, t. 138, nr. 2, p. 25-36
  This study investigated the role of perceived organizational support (POS) as a moderating variable in reducing the negative effect of teacher-researcher role conflict on psychological well-being (work enthusiasm and emotional exhaustion). Participants were 233 lecturers from 19 universities in Indonesia. The study found that teaching-research role conflict was negatively related to psychological well-being, POS was a significant moderating variable in this model, it reduced the negative effect of teacher-researcher role conflict on psychological well-being.
    34  11
 • Publication
  Effectiveness of i-SMART learning model using chemistry problems solving in senior high school to improve metacognitive skills and students’ conceptual understanding
  [„i-SMART“ mokymosi modelio veiksmingumas naudojant chemijos dalyko mokymosi problemų sprendimo būdus vidurinės mokyklos vyresnėse klasėse, siekiant patobulinti meta-kognityvinius įgūdžius ir mokinių konceptualų supratimą]
  research article
  Syahmani
  ;
  Suyono
  ;
  Supardi, Imam Z. A.
  Pedagogika, 2020, t. 138, nr. 2, p. 37-60
  This study presents i-SMART learning model (Identifying and representing problems, Selecting strategies and plans, Making solutions with monitoring strategies used, Analyzing and evaluating, Reflecting, and Transferring). I-SMART effectiveness in improving students‘ metacognitive skills and conceptual understanding is analysed. The application of i-SMART learning model in metacognitive activities made concepts easier for students to learn, therefore made it positively responded by students.
    140  94
 • Publication
  11 klasių mokinių gimtosios lietuvių kalbos žodyno dydis
  [The size of the native Lithuanian vocabulary of the 11th grade students]
  research article
  Miškinytė, Rugilė
  ;
  Vilkienė, Loreta
  Pedagogika, 2020, t. 138, nr. 2, p. 61-79
  Straipsnyje aprašomas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti, koks yra kelių mažų Lietuvos miestų 11 klasių mokinių gimtosios lietuvių kalbos žodyno dydis, be to, siekiama jį palyginti su Vilniaus mokinių rezultatais ieškant atsakymo į klausimą, ar gyvenamoji vieta daro įtaką mokinių žodyno dydžiui. Taip pat pateikiama įžvalgų, kurie sociolingvistiniai veiksniai daro įtaką mokinių žodyno dydžiui. Tyrimui pasirinkta patogioji imtis. Analizuojant duomenis atliktas T testas ir regresinė analizė.
    47  38
 • Publication
  The changes in physical demands between game parts of junior female handball players
  [Jaunučių rankininkių fizinių poreikių kaita žaidimo metu]
  research article ;
  Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2020, T. 138, nr. 2, p. 80-95
  The aim of the study was to evaluate the physical effort of young handball players by analysing the movement of players during one match. The LPS (Optime Eye X4 Catapult, Australia) device was used during the game to record the physical parameters of the players (distance, changing actions, running speed, movement in the triaxial plane). Data on player workload, distance traveled during a match may be useful to physical training coaches, who can use these parameters to select specific training methods.
    32  40