Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108412
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Deikus, Mykolas
Supervisor: Šliužaitė, Vilma
Title: Krikščioniškos dvasinės pagalbos strategijų taikymas padedant mobingo aukoms: teorinis modelis
Other Title: Application of Christian spiritual assistance strategies, helping the victims of mobbing: a theoretical model
Extent: 59 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Augimas;Kančia;Krikščioniška dvasinė pagalba;Mobingas;Modelis;Trauma;Christian spiritual assistance;Growth;Mobbing;Model;Suffering;Trauma
Abstract: Baigiamojo darbo problema formuluojama klausimu: kokios krikščioniškos dvasinės pagalbos strategijos taikomos siekiant padėti išgyvenantiems psichologines ir dvasines kančias ir kaip šių strategijų taikymas gali padėti mobingo aukoms? Baigiamojo darbo objektas – krikščioniškos dvasinės pagalbos mobingo aukoms modelis. Baigiamojo darbo tikslas – susisteminus krikščioniškos dvasinės pagalbos strategijas, sudaryti teorinį krikščioniškos dvasinės pagalbos mobingo aukoms modelį. Baigiamojo darbo uždaviniai: aprašyti krikščioniškos dvasinės pagalbos strategijas teikiant pagalbą patiriantiems psichologines ir fizines kančias, palyginant su religiškai orientuota psichoterapija; atskleisti pagalbos mobingo aukoms būdus, išryškinant dvasinės pagalbos vaidmenį išgyvenant psichologines ir fizines kančias; sudaryti teorinį krikščioniškos dvasinės pagalbos strategijų mobingo aukoms modelį. Taikomi šie metodai: struktūrinė ir aspektinė analizė, palyginimas, sisteminė analizė ir modeliavimas. Pirmojoje baigiamojo darbo dalyje yra nustatyti ir aprašyti esminiai skirtumai tarp krikščioniškosios dvasinės pagalbos ir religiškai orientuotos psichoterapijos prieigų, kurios taikomos įveikiant traumuojančios situacijos sukeliamą psichologinę ir fizinę kančią. Antrojoje dalyje yra pristatyti mobingo sukeliamos psichologinės ir fizinės kančios bruožai ir išryškintas dvasinės pagalbos mobingo aukoms vaidmuo, akcentuojant krikščioniškąjį požiūrį. Trečiojoje dalyje pristatomas krikščioniškos dvasinės pagalbos modelis. Išvadose pabrėžiama, kad augimas kančioje negali apsiriboti religiškai orientuotos psichoterapijos pagalbiniu religingumo vaidmeniu gerinant gyvenimo kokybę, bet įmanomas tik vykstant esminiam sąmonės kismui eschatologinėje transcendencijos perspektyvoje. Dvasinė pagalba stimuliuoja vidinių procesų „perkrovimą“ ir santykio „aš-aplinka-Dievas“ vaizdo atnaujinimą, atkuriant viltį, tikėjimą ir pasitikėjimą, atleidimą, kuris tampa išsilaisvinimo iš uždaro destruktyvaus santykio rato. Biblinė žmogaus istorija leidžia restruktūrizuoti asmeninę tragediją, o Kristus tampa dvasinio augimo modeliu. Visas tris procesiškai ir turiniu susijusias modelio dalis vienija bendra eschatologinė trajektorija kaip strateginė pagalbos kryptis, o santykius rekonstruojančiu vardikliu tampa velykinio Kristaus pavyzdys, pagal kurį modeliuojamas santykis su savimi, skriaudiku, aplinka ir Dievu, dvasiniam augimui vykstant bendruomenėje ir su bendruomene.
The problem of the final thesis is formulated by the question: What Christian spiritual assistance strategies are applied, seeking to help persons who experience psychological and spiritual sufferings and how can the application of these strategies help the victims of mobbing? The object of the final thesis - the model of Christian spiritual assistance for the victims of mobbing. The aim of the final thesis is after systematizing the strategies of Christian spiritual assistance, to draw up the theoretical model of Christian spiritual assistance for the victims of mobbing. The objectives of the final thesis: to describe the strategies of Christian spiritual assistance in providing assistance to persons experiencing psychological and physical sufferings by comparing with religiously oriented psychotherapy; to reveal the ways of helping the victims of mobbing by highlighting the role of spiritual assistance in experiencing psychological and physical sufferings; to develop the theoretical model of Christian spiritual assistance strategies for the victims of mobbing. The following methods are employed: structural and aspect-based analysis, comparison, systematic analysis and modelling. In the first part of the final thesis, the essential differences between Christian spiritual assistance and religiously oriented psychotherapy approaches, which are used to overcome the psychological and physical suffering caused by a traumatic situation, are identified and described. The second part presents the features of the psychological and physical suffering caused by mobbing and highlights the role of spiritual assistance for the victims of mobbing, emphasizing the Christian approach. In the third part, the model of Christian spiritual assistance is presented. It is emphasized in the conclusions that the growth in suffering cannot be limited to the ancillary role of religiosity, provided by religiously oriented psychotherapy, in improving the quality of life, but is possible only in the process of an essential change of consciousness in the eschatological perspective of transcendence. Spiritual assistance stimulates the “recharging” of internal processes and the renewal of the image of the “I-environment-God” relationship by restoring hope, faith, trust, and forgiveness that liberates from a circle of closed destructive relationship. The biblical history of the man enables to restructure the personal tragedy, while Christ becomes a model of spiritual growth. All three parts of the model, which are related procedurally and by their content, are united by a common eschatological trajectory as a strategic direction of assistance, and the example of Easter Christ, according to which the relationship with oneself, with the abuser, the environment and God is modelled while spiritual growth takes place in the community and with community, becomes the denominator that reconstructs relationships.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108412
Appears in Collections:2020 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
mykolas_deikus_bd.pdf970.53 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.