Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108385
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Radzevičius, Ainius
Supervisor: Žebrauskienė, Audronė
Title: Jūros dumblių ecklonia maxima ekstrakto įtaka atželdinamų svogūnų laiškų derliui
Other Title: Influence of seaweed ecklonia maxima extract on the yield of regrowing onion leafs
Extent: 24 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Atželdinti svogūnų laiškai;Replanted onion leaves;Jūros dumblių ekstraktas;Seaweed extract;Derlingumas;Fertility
Abstract: Bakalauro baigiamasis darbas 24 puslapiai, 7 paveikslai, 31 literatūros šaltinis. Tyrimai atlikti Šiaulių rajone 2020 metais, vasario – balandžio mėnesiais. Tyrimo objektas – valgomojo svogūno (Allium cepa L.) atželdinti laiškai. Tyrimo tikslas buvo nustatyti jūros dumblių poveikį svogūnų laiškų atželdinimui. Tyrimo tikslui pasiekti numatyti šie uždaviniai: nustatyti jūros dumblių poveikį atželdinamų svogūnų biometriniams rodikliams (laiškų skaičiui, masei, šaknų masei), palyginti svogūnų laiškų augimo dinamiką. Tyrimo schema: 1. Tręšimas NPK trašomis ; 2. NPK trąšos, kartu su jūros dumbliais Ecklonia maxima, kurio koncentrate buvo mirkomos svogūnų šaknys ; 3. NPK trąšos, kartu su jūros dumbliais Ecklonia maxima laistyta vieną kartą ; 4. NPK trąšos, kartu su jūros dumbliais Ecklonia maxima, laistyta du kartus - antras kartas 14 dienų po pirmojo panaudojimo. Tyrimo rezultatai: Patikimai ilgiausi laiškai buvo antrame variante (63,5 cm), kuriame svogūnų sėjinukai prieš sodinimą buvo mirkyti jūros dumblių ekstrakte. Tyrimo metu nustatytas vidutinis laiškų skaičius iš ropelės. Matyti, jog patikimai didžiausias skaičius fiksuotas trečiame variante (14,29 vnt.). Vidutinė atželdintų laiškų masė iš ropelės patikimai didžiausia (38,1g), buvo trečiame variante, o esmingai mažiausia vidutinė laiškų masė buvo kontroliniame variante, kur svogūnai nebuvo apdoroti jūros dumblių ekstraktu. Patikimai didžiausia (15,45 g) šaknų masė iš ropelės nustatyta svogūnų mirkytų jūros dumblių ekstrakte. Mažiausia (6,00 g) vidutinė šaknų masė iš ropelės buvo pirmajame, kontroliniame variante, kur svogūnai nebuvo apdoroti jūros dumblių ekstraktu. Esmingai didžiausias laiškų derlius (2 kg m-2) buvo nustatytas svogūnuose, kurie laistyti jūros dumbliais vieną kartą, o mažiausias derlius - kontrolinio varianto (1,23 kg m-2), kur jūros dumblių ekstraktas nebuvo naudotas.
Thesis consists of 24 pages, 7 figures and 31 references. The regrowing was carried out in Šiauliai district in 2020, in February - April.The object of the research is the regrowing leaves of onion (Allium cepa L.). The aim of the research was to determine the effect of seaweed on the regrowing of onion leaves. To achieve the aim of the research the following tasks are planned: to determine the effect of seaweed on the biometric indicators of regrowing onions (number of leaves, weight, root weight) to compare the growth dynamics of onion leaves. Research scheme: 1. Fertilization with NPK fertilizers; 2. NPK fertilizer, together with the seaweed Ecklonia maxima, in the concentrate of which the onion roots were soaked; 3. NPK fertilizer, together with seaweed Ecklonia maxima watered once; 4. NPK fertilizer, together with the seaweed Ecklonia maxima was watered twice - a second time 14 days after the first application.Research results : The longest leaves were reliably in the second variant (63.5 cm), in which the onion seedlings were soaked in seaweed extract before planting. The study determined the average number of letters from a reptile. It can be seen that the largest number is reliably fixed in the third variant (14.29 units). The average weight of the replanted leaves from the reptile was probably the highest (38.1 g) in the third variant, and the substantially lowest average leaf weight was in the control variant, where the onions were not treated with seaweed extract. Reliably, the highest root mass (15.45 g) of turnip was found in the onion-soaked seaweed extract. The lowest (6.00 g) average root mass from the reptile was in the first, control variant, where the onions were not treated with seaweed extract. Significantly, the highest yield of leaves (2 kg m-2) was found in onions irrigated once with seaweed, and the lowest yield was found in the control variant (1.23 kg m-2), where no seaweed extract was used.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108385
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
ainius_radzevicius_bd.pdf896.2 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on May 1, 2021

Download(s)

28
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.