Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108060
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Reikelytė, Akvilė
Supervisor: Indriliūnaitė, Rasa
Title: Mados prekinio ženklo komunikacija internetinėje erdvėje: „Reserved“ atvejis
Other Title: Fashion brand communication in the online space: the case of "Reserved"
Extent: 57 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Komunikacija;Communication;Mados prekinis ženklas;Fashion brand;Socialiniai tinklai;Social media
Abstract: Šio darbo problemą galima būtų įvardinti kaip klausimą: kokiomis ypatybėmis, kurios pritraukia vartotojus, pasižymi greitosios mados prekės ženklų komunikacija virtualioje erdvėje. Stengiantis atsakyti į problemos klausimą baigiamojo darbo tikslas yra išanalizuoti greitosios mados prekės ženklo „Reserved“ komunikacinę raišką internetinėje erdvėje. Darbe bus siekiama pristatyti prekės ženklo teorinę sampratą ir komunikaciją internete remiantis moksline literatūra; apžvelgti greitosios mados prekės ženklo ypatumus; pristatyti greitosios mados prekinį ženklą „Reserved“; išanalizuoti greitosios mados prekės ženklo „Reserved“ komunikaciją internetinėje erdvėje, bei pateikti rekomendacijas jos tobulinimui. Darbui atlikti pasirinkti trys metodai: mokslinės literatūros analizė; „Reserved“ kiekybinė ir kokybinė turinio analizė („Facebook“, „Instagram“ paskyrų įrašai); lyginamasis metodas („Reseved“ „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrų vizualizacijų palyginimas). Pirmoje dalyje, remiantis moksline literatūra, aptariama greitosios mados prekės ženklo samprata ir komunikacijos ypatumai. Antroje dalyje pristatomas prekės ženklas „Reserved“ ir empirinio tyrimo metodologijos bei tyrimo rezultatai. Trečioje dalyje pateikiamas analizuoto prekės ženklo komunikacijos vertinimas ir rekomendacijos. Atlikus turinio analizę buvo nustatyta, kad prekės ženklas „Reserved“ aktyviau komunikuoja socialiniame tinkle „Instagram“. Taip pat tyrimo metu buvo pastebėta, kad komunikacija „Instagram“ tinkle yra efektyvesnė, kadangi sekėjai labiau įsitraukia į veiklą, daugiau komentuoja ir pamėgsta įrašus. Socialiniuose tinkluose pristatomi įrašai reprezentuoja naujas kolekcijas, bei suteikia informaciją apie nuolaidas, parduotuvių veiklą. Analizuojant pasirinktą turinį buvo nustatyta, kad įrašai yra žymimi tam tikros tematikos grotažymėmis, kurios padeda sekėjams atkreipti dėmesį į atskiras prekių kategorijas, kurioms priskiriami įrašuose minimi produktai. Taip pat, pristatomų produktų kategorizavimas pagal grotažymes palengvina sekėjui atsirinkti norimo stiliaus produktus. Atlikus tyrimą buvo padarytos išvados. Atlikta mokslinės literatūros analizė leidžia teigti, kad prekės ženklas yra viena iš svarbiausių organizacijos vertybių. Jis apibrėžiamas vartotojų lojalumu, prekės ženklo atpažinimu, kokybės suvokimu ir kitomis vertybėmis. Prekinio ženklo komunikacijai internete yra suteikiamos įvairios galimybės, kurios stiprina prekinį ženklą. Prekiniai ženklai esantys socialiniuose tinkluose turi puikią galimybę pasiekti vartotojus, pristatyti informaciją naudojant patrauklias vizualizacijas. Apžvelgiant greitosios mados ypatumus buvo pastebėta pora greitosios mados savybių – žema kaina ir šiuolaikines mados tendencijas atitinkančios prekės. Neigiamomis savybėmis įvardinta nekokybiškų ir netinkamų perdirbti drabužių dideli kiekiai. „Reserved“ prekinio ženklo komunikacijos internetinėje erdvėje tyrimas parodė, kad „Reserved“ dėmesį skiria moterų, vyrų ir vaikų auditorijoms. Turinio analizė atskleidė, kad „Reserved“ „Facebook“ ir „Instagram“ tinklų komunikacijai pasitelkia vizualizacijas, kurios perteikia prekės ženklo kolekcijas ir yra žymimos grotažymėmis, kurių pavadinimai leidžia vartotojams lengviau atskirti kolekcijų stilius įrašuose. Įrašų lyginimo metu buvo pastebėta, kad „Instagram“ paskyroje vartotojai linkę labiau įsitraukti, nei „Facebook“ paskyroje. Įrašai vaizduojantys moteris sulaukia didesnio sekėjų dėmesio, nei įrašai su vyrais. Atsižvelgiant į atliktą tyrimą, darbo gale yra pateikiamos rekomendacijos, kurios padėtų tobulinti prekės ženklo „Reserved“ komunikaciją socialiniuose tinkluose.
The subject of this work could be formulated into a question: What customer-attracting qualities do fast fashion brands use for communication in virtual space. While trying to find an answer to this question, the aim of this thesis is to analyse and represent fast fashion brand “Reserved” communications online. The work will describe the theoretical concept of the brand, and its online communication based on scientific literature; analyse the online communication of this particular brand and make suggestions on how it could be improved. Three methods were chosen to execute the thesis: analysis of scientific literature, quantitative and qualitative content analysis of “Reserved” Facebook and Instagram profile entries, comparative method - comparison of news feeds on Facebook and Instagram by “Reserved. The first part of this work is describing the concept of a fast fashion brand and peculiarities of its communication based on scientific literature. Next part represents the brand “Reserved” and carries out empirical research methodologies and research results. In the third section the evaluation of content and recommendations will be presented. After analysing the content, a conclusion was made that “Reserved” communicates more actively on Instagram. It has also been noticed that communication on Instagram is more effective as followers get more involved in the Companies work, it was also noted people posted more comments and likes. The news feeds on social media promotes new collections, gives information on promotions and activities in their stores. While analysing the chosen content it was established that posts are marked with certain themed hashtags that help followers find different product categories that are connected to the products in posts. Categorising products by hashtags also helps followers when choosing products in a certain style. After carrying out the research, these conclusions have been made. The analysis of scientific literature suggests that Branding is one of the most important virtues of an organisation. It can be defined by loyalty of the customers, brand recognition, perception of quality and other values. Trading your brand online opens up different opportunities that can make a brand stronger. Brands that use social media have a better accessibility for their customers and are able to spread information via attractive visualisations. While exploring the peculiarities of fast fashion some qualities to mention would be low price and modern fashion trends. Downside was said to be huge amounts of clothes that are low-quality and unsuitable to reuse/recycle. Research of “Reserved” brand communication online showed that the company has focus on womens, mens and kids market. The analysis of content showed that “Reserved” communicates on Facebook and Instagram using visualisations that represents the collections of the brand and are marked with hashtags that allows customers to separate collections by style in their posts. While comparing the entries, it was noticed that Instagram account gets consumers more involved than Facebook. Posts with women in get more attention from followers than the ones with men. Taken the research into consideration at the end of this work there are some recommendations that would help improve “Reserved” brand communication on social media.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108060
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
akvile_reikelyte_bd.pdf2.31 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

121
checked on May 1, 2021

Download(s)

61
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.