Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107841
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Masilionis, Jonas
Supervisor: Vaisvalavičius, Rimantas
Title: Skirtingų priešsėlių poveikio dirvožemio savybėms vertinimas mišriame J. Masilionio ūkyje.
Other Title: Evaluation of the effect of different pre-sowing on soil features in the mixed farm of J. Masilionis
Extent: 36 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Mišrus ūkis;Mixed farm;Dirvožemis;Soil;Azotas;Nitrogen;Fosforas;Posphorus;Kalis;Potassium
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti skirtingų priešsėlių poveikį dirvožemio savybėms mišriame ūkyje. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti dirvožemių kokybinius rodiklius (dirvožemio pH, humusingumas, azotingumas, fosforingumas ir kalingumas). 2. Įvertinti dirvožemio savybių pasikeitimą nuo žieminių kviečių sėjos pradžios (JANE ir SKAGEN) iki pirmojo maitinamojo tręšimo azoto trąšomis. Darbo rezultatai. Bandymas atliktas dviem etapais: 2019 m. po derliaus nuėmimo ir žemės paruošimo sėjai skirtinguose laukuose ir 2020 m. pavasarį, prieš atiduodant azotines trąšas kviečiams. Dirvožemio pH siekė nuo 6,7 iki 7,4 kas buvo labai artima neutraliam dirvožemiui. Humusingumo tyrimas parodė, kad didesnis humuso kiekis susikaupė viršutiniame dirvožemio armens sluoksnyje ir jis svyravo nuo 2,2 iki 3,4 proc., išskyrus daugiametę pievą, kuriojem humusingumas siekė iki 5,4 proc. Visuminio azoto esmingai daugiau (81,6 kg ha-1 ) nustatyta daugiametės pievos pasėlyje, palyginus su likusiais šešiais gamybiniais laukais (nuo 33,1 iki 51,4 kg ha-1). Tiriant judriojo fosforo kiekį dirvožemio armenyje, nustatyta, kad esmingai skyrėsi judriojo fosforo kiekis visuose augalų pasėliuose (nuo 36,9 žirniuose 75,6 mg ha-1 žieminiuose rapsuose), o didžiausias kiekis rastas juodojo pūdymo lauke.Tiriant judriojo kalio kiekį ariamajame sluoksnyje, pastebėta, kad visi septyni laukai yra priskiriami kalingiems arba didelio kalingumo dirvožemiams, esmingai skiriasi 2019 m. po derliaus nuėmimo gauti rezultatai. Mažiausias kiekis nustatytas žirnių pasėlyje (110,2 mg kg), bet kai kuriuose laukuose viršijo 200 mg kg-1 po žieminio rapso 209,8 mg kg-1 ir juodojo pūdymo 229,8 mg kg-1. 2020 m., vertinanat NPK pokytį, didžiausias azoto kiekis buvo pūdyme 2019 m. (49,6 mg kg-1), o mažiausias azoto kiekis nustatytas žieminių kviečių pasėlyje Skagen 2020 m. (32,23 mg kg-1). Lyginant pūdymo ir rapso pasėlių 2019 m. su žieminių kviečių Jane ir Skagen pasėlių 2020 m. rezultatais, buvo nustatyti esminiai skirtumai. Dirvožemio azoto sankaupos sumenko vidutiniškai 20 kg ha-1 fosforo kiekis buvo pūdyme 2019 (95,6 mg/kg), o mažiausias fosforo kiekis nustatytas žieminių kviečių pasėlyje Skagen 2020m. (72,93 mg kg-1). Lyginant pūdymą ir žieminių kviečių Jane 2020 m. su rapsų 2019 m. ir Skagen 2020 m. pasėliais, buvo nustatyti esminiai skirtumai. Kalio kiekis esmingai sumažėjo nuo 6 mg iki 8 mg. Lyginant fosforo ir kalio kiekio pokytį nuo 2019 m. iki 2020 m. esminių skirtumų tarp rezultatų nebuvo.
Objectives of the study: 1. To determine soil quality indicators (soil pH, humus, nitrogen, phosphorus and potassium content). 2. To evaluate the change of soil properties from the beginning of winter wheat sowing (JANE and SKAGEN) to the first nutrient fertilization with nitrogen fertilizers. Results of the study. The experiment was carried out in two stages in 2019 m. after harvesting and preparation of the land for sowing in different fields and in the spring of 2020 m. before applying nitrogen fertilizer for wheat. The pH of the soil ranged from 6.7 to 7.4 which was very close to neutral soil. The study of humus content showed that a higher amount of humus accumulated in the upper layer of the arable soil and ranged from 2.2 to 3.4 %, except meadow, where the content humus reached 5.4 %. A significantly higher amount of nitrogen (81.6 kg ha-1) was found in perennial grassland as compared to the remaining six production fields (33.1 to 51.4 kg ha-1). The study of mobile phosphorus in the arable soil revealed that there was a significant difference in the amount of mobile phosphorus in all crops – from 36.9 in peas to 75.6 mg kg-1 of winter oilseed rape. When studying the amount of mobile potassium it may be stated that soil is rich of potassium in all crop rotation fields. The lowest levels were found in pea crop (110.2 mg kg-1), but in some fields it exceeded 200 mg kg-1 after the winter rapeseed (209.8 mg kg-1) and black fallow (229.8 mg kg-1). At the end of February 2020 the highest nitrogen content was in the fallow of 2019 (49.6 mg kg-1). Comparing fallow and rapeseed crops of 2019 with winter wheat crops Jane and Skagen in 2020, significant differences were identified. Soil nitrogen accumulation decreased on average by 20 kg ha-1. Phosphorus content in the fallow of 2019 was 95.6 mg kg-1 and the lowest phosphorus content was found in the winter wheat crop skagen of 2020, which was 72.93 mg kg-1. Comparing the fallow and winter wheat Jane of 2020 with rapeseed of 2019 and Skagen crops of 2020 there was not found any significant diffrences.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107841
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 1, 2021

Download(s)

22
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons