Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107745
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kalnutis, Arūnas
Supervisor: Donatas, Rekus
Title: GPNS matavimo darbų ypatumai užstatytoje teritorijoje
Other Title: Pecularities of GPNS measurment works in built-up area
Extent: 44 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: GPNS;GPS;Tikslumas;Accuracy;Matavimai;Measurments;PDOP;PDOP;RTK;RTK
Abstract: Tyrimo objektas: sklypai, esantys Vaikaičių g., Poderiškių kaime , Draustinio g. Karkazų kaime ir Biliūno g. Šlienavos gyvenvietėje. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti GPNS matavimo rezultatų tikslumą esant sudėtingesnėms matavimo sąlygoms. Uždaviniai: 1. Surinkti ir išanalizuoti teisės aktus, reglamentus, mokslinius šaltinius ir kitus literatūros šaltinius, susijusius su GPNS matavimais; 2. Išanalizuoti GPNS matavimo metodus bei sistemas; 3. Atlikti GPNS matavimus, apdoroti matavimo duomenis bei atlikti jų analizę; 4. Išanalizuoti matavimo duomenų tikslumą. Tyrimo metodai: literatūros analizės, duomenų surinkimo, duomenų apdorojimo, palyginamoji analizė, apibendrinimo metodas. Tyrimo rezultatai: pirmoje dalyje studijuota ir išanalizuota literatūra ir kitų autorių eksperimentai atlikti RTK matavimo metodu, veiksniai, turėję įtakos matavimo rezultatų tikslumui. Antrojoje darbo dalyje aprašomi tyrimo tikslai ir uždaviniai. Trečiojoje dalyje aprašomas darbo objektas, susisteminami, analizuojami ir lyginami matavimų metu gauti duomenys, sudaromos sklaidos diagramos. Duomenys apibendrinami ir priimamos išvados. Pagrindinės išvados arba teorinė ir praktinė darbo reikšmė: prasčiausios PDOP, horizontalaus ir vertikalaus tikslumo vertės gautos sklypų vietose šalia pastatų. Geriausi irpastoviausi rodikliai buvo vietose, kurios buvo atviros, toli nuo galimų trikdžių – pastatų, medžių ar krūmų.
Research object: plot areas in Vaitkaičių str., Poderiškiai village, Draustinio str., Karkazai village and Biliūno str. Šlienava village. Research aim: to analyse accuracy of measurment results carryied by more complex measurment conditions. Objectives: 1. To gather and analyse laws and regulations, scientific articles and other references necessary for GPNS measurments; 2. To carry out analysis of measurment methods and GPNS systems; 3. To carry out GPNS measurements and analyse its methods and systems; 4. To analyze the accuracy of measurment data. Research methods: A review of scientific literature data collection and processing, comparative analysis, generalization method. Research results: Part one analyses scientific literature carried by other authors about RTK measurement methods and factors, that has influence to measurement accuracy. Part two identifies work aim and objectives. Part three reveals research equipment and object. Data obtained during measurement made by equipement is being described, systemised, scat ter diagrams are made. The data are summerized and conclusions have been made. Conclusions and practical application of the project:the worst PDOP coefficient, horisontal and vertical accuacy values are carried out in plot areas with most built -up places or which is near buildings from other plot area. Best accuracy values were carred out in plot areas which are in empty areas, which would not contain of any interfence objects, such as buildings, trees or bushes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107745
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
arunas_kalnutis_bd.pdf1.27 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.