Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107472
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Remenčiūtė, Evelina
Supervisor: Zikienė, Kristina
Title: Prekės ženklų demonstravimo lietuviškuose kino filmuose poveikio vartotojų elgsenai vertinimas
Other Title: The assessment of product placement impact on consumer behavior in Lithuanian movies
Extent: 76 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Prekės ženklas;Brand;Lietuviški filmai;Lithuanian movies;Kino filmas;Movie;Produktas;Product;Produktų demonstravimas;Product placement
Abstract: Prekės ženklų demonstravimas kino filmuose kaip marketingo komunikacijos būdas, pradėtas naudoti gana senai, tačiau keičiantis kino industrijai ir intensyviai augant produktų ir paslaugų rinkai, pastebėtas stiprus organizacijų susidomėjimas šia marketingo komunikacijos priemone. Šio darbo objektas yra prekės ženklų demonstravimas kino filmuose. Naudojant kiekybinių tyrimų grupės eksperimentinį tyrimo metodą ir renkant tyrimo duomenis anketinės apklausos būdu, buvo iškeltas šis baigiamojo darbo tikslas – nustatyti prekės ženklo demonstravimo kino filmuose poveikio vartotojų elgsenai (prekės atpažinimo, įsitikinimo ir pirkimo intencijos lygmenyse). Analizuojant mokslinę literatūrą, pastebėta, kad nebuvo rasta jokių lietuviškų tyrimų, kurie nagrinėtų kino filmuose demonstruojamų prekės ženklų veiksmingumą tiriant kognityvinį (atpažinimo), afektyvinį (įsitikinimų) ir konatyvinį (veikimo) reakcijos lygius, todėl išsikelta ši darbo problema, kuri keliama klausimu – kokį poveikį prekės ženklų demonstravimas kino filme daro prekės ženklo atpažinimui, įsitikinimui bei pirkimo intencijai? Teorinėje darbo dalyje remiantis moksline literatūra, analizuojama prekės ženklo sąvoka, jo funkcijos bei vertės samprata, taip pat prekės ženklo demonstravimas įvairiuose komunikacijos su vartotojais kanaluose, pateikiami prekės ženklų demonstravimo tipai, šio būdo privalumai ir trūkumai. Taip pat analizuojama prekės ženklo demonstravimo kino filmuose specifika bei šio būdo poveikis vartotojų elgsenai. Praktinėje darbo dalyje pristatomas tyrimo subjektas „Tarp mūsų mergaičių“ kino filmas ir jame demonstruojami prekės ženklai. Pateikiami bei nagrinėjami anketinės apklausos būdu gauti eksperimentinio tyrimo grupės ir kontrolinės tyrimo grupės rezultatai, kurie gauti atlikus prekės ženklų demonstravimo „Tarp mūsų mergaičių“ kino filme veiksmingumo vertinimą. Tyrimo metu buvo patvirtintos 3 iš 4 hipotezių ir suformuluotos išvados. Prekės ženklų demonstravimo veiksmingumas „Tarp mūsų mergaičių“ kino filme yra aukštas. Asmenys, kurie dalyvavo „Tarp mūsų mergaičių“ filmo peržiūroje, filmo metu matytus prekės ženklus vertina aukštesniu lygiu ir yra linkę juos įsigyti labiau, nei asmenys, kurie nedalyvavo filmo peržiūroje. Bei šį marketingo komunikacijos būdą (prekės ženklų demonstravimą kino filmuose), filmą matę asmenys vertina palankiau, nei tie, kurie filmo nematė. Organizacijos, kurio siekia reklamuoti savo gaminius, pritraukti daugiau potencialių vartotojų ir su jais komunikuoti – prekės ženklų demonstravimas kino filmuose yra puikus būdas tai pasiekti. Labai svarbu išsirinkti tinkamą prekės ženklo demonstravimo būdą, vietą ir demonstruoti prekės ženklus, kurie atitinka filmo tematiką.
Brand showing in movies as a marketing communication tool has been around for quite some time, but with the changing movie industry and the intense growth of the product and service market, there has been a strong interest from organizations in this tool of marketing communication. The object of this thesis is the showing of brands in movies. Through the use of the experimental research method of the quantitative research group and collection of the research data by means of a questionnaire, the following aim of the thesis was set: determination of the impact of brand showing in movies on consumer behavior (at the levels of brand recognition, conviction, and intent to purchase). During the analysis of the scholarly literature no Lithuanian research that would study the effectiveness of brands shown in movies by examining cognitive (identification), affective (conviction), and conative (action) response levels, was found, thus the following thesis problem was set in the form of a question: what effect does the showing of brands in a movie have on brand recognition, conviction, and intent to purchase? The theoretical part of the thesis, based on the scholarly literature, analyses the concept of the brand, its functions, and the concept of value, as well as brand showing in various channels of communication with consumers, also presents types of brand demonstration, including advantages and disadvantages of this method. The specifics of brand showing in movies and the impact of this method on consumer behavior are analysed as well. The practical part of the thesis presents the research subject the movie “Between Us Girls” and the brands demonstrated in it. The results of the experimental research group and the control research group, obtained through questionnaire survey, after the evaluation of the effectiveness of the brand demonstration in the movie “Between Us Girls” are presented and analysed. During the research, 3 out of 4 hypotheses were confirmed, and conclusions were formulated. The effectiveness of brand showing in the movie “Between Us Girls” is high. Individuals who attended in the screening of the movie “Between Us Girls” rate the brands seen during the movie at a higher level and are more likely to acquire them than individuals, who did not attend the screening of the movie. This method of marketing communication (brand showing in movies) is also seen more favorably by those who have seen the movie than by those who have not seen it. Brand showing in movies is a great approach for organizations looking to promote their products, attract more potential consumers and communicate with them. It is very important to choose the right approach and spot to present the brand and to show the brands that fit the subject of the movie.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107472
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
evelina_remenciute_bd.pdf1.07 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

79
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.